Politika ochrany soukromí

UPOZORNĚNÍ

Každý návštěvník této stránky souhlasí s jejími pravidly a podmínkami a s pravidly uvedenými v dalších částech této stránky. Pokud nemůžete s těmito podmínkami souhlasit, stránku nepoužívejte. Společnost si vyhrazuje právo pravidla kdykoli a jakkoli upravovat bez nutnosti kohokoli o změnách informovat.

ÚČEL STRÁNKY

Účelem této stránky je poskytování technických informací k opravě a servisu produktů společnosti osobám, které jsou vlastníky práv v souladu s článkem 53(1) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013. Tento přístup je dostupný, jak je uvedeno a vyžadováno delegovaným nařízením Komise (EU) č. 1322/2014 ze dne 19. září 2014 pro technické informace týkající se zemědělských a lesnických vozidel. Pro všechny podrobnosti nebo specifické výjimky k výše uvedeným nařízením prosím nahlédněte do části Podmínky na této stránce.

PŘÍSTUP K TECHNICKÝM INFORMACÍM

Typy a povahu dostupných technických informací je možné ověřit registrací a přístupem na tyto stránky. Po kontrole vyžadovaných technických informací je možné do nich nahlížet zakoupením předplatného balíčků časově omezeného přístupu v délce trvání roku, měsíce, týdne, dne nebo hodiny. Tyto balíčky jsou také rozděleny dle typu technické informace. Pro všechny podrobnosti týkající se přístupu k technickým informacím prosím nahlédněte do Podmínek na této stránce.

AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Společnost je jediným vlastníkem exkluzivních práv zaručených nařízeními o autorských právech a právech na průmyslové vlastnictví a o formě a obsahu technických informací, regulovaných podmínkami přístupu uživatele k technickým informacím, s kterými zákazník svým podpisem souhlasil při zakoupení. Navíc, pokud není konkrétně uvedeno jinak, všechny ochranné známky, loga, obrázky, nákresy, zvukové soubory, hudba, film, videa, software a všechno ostatní na této stránce (dále jen „objekty“) je chráněno příslušnými vlastnickými právy, například (kromě jiného) právy k ochranným známkám, patentovými právy, autorskými právy atd. Zákonným držitelem těchto práv je společnost nebo je společnost používá s licencí od jejich vlastníků. Proto je jakékoli použití (kopírování, částečné kopírování, vytisknutí) objektů zakázáno s výjimkou striktně osobního použití. Pod striktně osobním použitím se rozumí uložení kopie na osobním počítači nebo vytisknutí objektu pro osobní dokumentaci a potřebu. Proto se distribuce a přenos – včetně zveřejnění na jiných internetových stránkách – objektů třetím stranám, modifikace, další publikace, opětovné použití v rámci jiných dokumentů nebo souborů a jakékoli zpracování objektů považuje za použití, které není striktně osobní, a je proto nezákonné. Společnost v žádném případě neodpovídá ani nemůže být brána na zodpovědnost za porušení práv vlastníků objektů udělených společnosti v případech, kdy tito vlastníci prohlašují, že uživatele stránky nějak tyto práva porušili. Jediným zodpovědným v případě takového porušení je uživatel stránky.

ŠKODY V DŮSLEDKU PŘIPOJENÍ

Za škody v důsledku přístupu a registrace na stránky a používání a/nebo stahování na ní přítomných objektů nenese odpovědnost ani společnost, ani jiné společnosti přímo nebo nepřímo kontrolované společností CNH Industrial NV bez ohledu na to, zda jsou takovéto škody způsobeny chybami, nedostatky nebo jinými příčinami, nebo následnou nemožností používat materiály na této stránce.

ODKAZY

Společnost není odpovědná za obsah externích stránek, které odkazují na tuto stránku, ani za obsah externích stránek, na které by stránka mohla odkazovat.

PRAVIDLA ZABEZPEČENÍ SOUKROMÍ

Společnost chrání soukromí v souladu ze zákonem a politikou společnosti. Tato ochrana platí pro všechny osoby mající nějaký vztah ke společnosti, například zaměstnance, dodavatele, zákazníky, potenciální zákazníky nebo návštěvníky této stránky. Přečtěte si informace o ochraně údajů společnosti Informativa.pdf

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud chce návštěvník stránky dobrovolně poskytnout své údaje považované za osobní směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/EC ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a jinými příslušnými místními předpisy pro ochranu osobních údajů, může tak učinit pouze při dodržení pravidel a postupů na těchto stránkách v souladu s výše uvedenými předpisy pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje poskytuje každý návštěvník stránek na základě svobodné volby. Tato stránka neuchovává žádné osobní údaje vyjma případů, kdy byl návštěvník jasně a konkrétně informován o možnosti registrace svých osobních údajů. Aby nedocházelo k omylům a nedorozuměním, žádné osobní údaje není možné zaregistrovat bez dalšího a konečného potvrzení návštěvníkem. 

POBYT NA STRÁNCE A REGISTRACE PRO PŘÍSTUP – SOUBORY COOKIES A PROTOKOLY O PŘIPOJENÍ

Společnost používá technologii Cookies na získávání statistických informací na této stránce. Soubor Cookie je malý informační element odesílaný kontaktovanou internetovou stránkou a uložený prohlížečem na pevném disku vašeho počítače. Stránka pak sleduje cestu souboru Cookie (tato činnost se nazývá „Click stream“, t.j. zaznamenání cesty návštěvníka stránek z jedné stránky na další), i když tímto postupem není možné identifikovat uživatele, který si stránku prohlíží, na sběr statistických údajů na stránce, jako například otevřené stránky, stáhnuté stránky a pod. Zdůrazňujeme, že žádná z těchto informací vás nedokáže individuálně identifikovat. Soubory cookies neobsahují vaši e-mailovou adresu ani žádné jiné soukromé informace. Informace získané sledováním cookies jsou vyhodnocovány vcelku. Společnost též používá protokoly o připojení k serveru k počítání návštěvníků a vyhodnocování technických schopností naší stránky. Tyto informace používáme k získání údajů o využití stránky a co nejpřístupnější organizaci jednotlivých stránek, aby byla navigace na stránce jednodušší a stránky obsahovaly více užitečných informací. Sbíráme informace o provoze na stránce, ne o jednotlivých návštěvnících. Proto nebudou uloženy ani použity žádné osobní informace. Společnost poskytne tyto informace pouze příslušným úřadům v případě podvodného použití.

E-MAIL, SEZNAM ADRES

Pokud z jakéhokoli důvodu chcete na stránku odeslat e-mail, nebo vás stránka vyzve na přihlášení se do seznamu e-mailových adres, abyste mohli dostávat informace na váš počítač, znovu zdůrazňujeme, že pokud si kterákoli z těchto možností vyžaduje registraci vašich osobních informací, vždy se tak stane v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Proto budou údaje uloženy pouze po vašem výslovném a opakovaném souhlasu.

PŘÍSLUŠNÝ ZÁKON - MÍSTO JURISDIKCE

Jak bylo uvedeno v upozornění, přístup na stránku předpokládá plný souhlas s pravidly stránky. Uživatel, který získá přístup na tuto stránku, zároveň souhlasí se skutečností, že příslušným právem a soudem jsou ty, které platí v místě sídla společnosti.

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (*)

PRIVACY POLICY (*)

(*) It's mandatory to accept our "Privacy policy" and "Copyright and intellectual property rights" to provide you access on this Portal. Without this it will not be possible for us to provide you our services