Πολιτική απορρήτου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όποιος έρχεται σε επαφή με αυτόν τον ιστότοπο αποδέχεται τους Όρους και Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα καθώς και εκείνους που αναφέρονται στις άλλες σελίδες του Ιστότοπου. Αν δεν μπορείτε να αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, μην χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς να είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει κανέναν για τις εν λόγω αλλαγές.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Σκοπός του Ιστότοπου είναι να παρέχει Τεχνικές Πληροφορίες για την επισκευή και τη συντήρηση προϊόντων της Εταιρείας σε πρόσωπα που έχουν τέτοιο δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αυτή η πρόσβαση διατίθεται όπως αναφέρεται και απαιτείται από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1322/2014 της 19ης Σεπτεμβρίου 2014 για τις τεχνικές πληροφορίες σχετικά με γεωργικά και δασικά οχήματα. Για όλες τις λεπτομέρειες ή τυχόν ειδικές εξαιρέσεις των προαναφερόμενων κανονισμών, συμβουλευτείτε την ενότητα «Συμβατικές συνθήκες» αυτού του Ιστοτόπου.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Είναι δυνατή η επιβεβαίωση των τύπων και χαρακτηριστικών των διαθέσιμων Τεχνικών Πληροφοριών με την εγγραφή και πρόσβαση στον ιστότοπο. Μετά τον έλεγχο των απαιτούμενων Τεχνικών πληροφοριών, είναι δυνατό να τις συμβουλευτείτε εάν αγοράσετε συνδρομή για πακέτα χρονομετρημένης πρόσβασης σε ετήσια, μηνιαία, εβδομαδιαία, ημερήσια και ωριαία βάση. Τα πακέτα αυτά χωρίζονται επίσης ανάλογα με τον τύπο των Τεχνικών πληροφοριών. Για λεπτομέρειες σχετικά με την πρόσβαση στις Τεχνικές Πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ενότητα «Συμβατικές συνθήκες» αυτού του Ιστοτόπου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η Εταιρεία είναι ο μοναδικός κάτοχος των αποκλειστικών δικαιωμάτων που εκχωρούνται από τους κανονισμούς περί πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αντίστοιχα, σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο των Τεχνικών Πληροφοριών, που ελέγχονται από τους όρους πρόσβασης στις Τεχνικές Πληροφορίες που υπέγραψε ο Πελάτης κατά το χρόνο της αγοράς. Επιπλέον, εκτός αν υπάρχουν ειδικές υποδείξεις για το αντίθετο, κάθε σήμα κατατεθέν, λογότυπο, φωτογραφία, σχεδίαση, ήχος, μουσική, φιλμ, βίντεο, λογισμικό ή οτιδήποτε άλλο βρίσκεται στον Ιστότοπο (εφεξής αναφερόμενα ως «Στοιχεία») καλύπτονται από τα αντίστοιχα δικαιώματα που προστατεύουν την ιδιοκτησία αυτών, όπως παραδείγματος χάριν, όλως ενδεικτικώς, δικαιώματα σήματος κατατεθέντος, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, κτλ. Τα δικαιώματα αυτά ανήκουν νόμιμα στην Εταιρεία ή χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία με την άδεια παραχώρησης των κατόχων τους. Συνεπώς, απαγορεύεται κάθε χρήση (αντιγραφή, μερική αντιγραφή, εκτύπωση) των Στοιχείων, εκτός για αυστηρά προσωπική χρήση. Είναι κατανοητό ότι αυστηρά προσωπική χρήση σημαίνει η αποθήκευση ενός αντιγράφου στον προσωπικό υπολογιστή σας ή η εκτύπωση των Στοιχείων για να διατηρηθούν ως πληροφοριακό υλικό για προσωπική χρήση. Συνεπώς, η διανομή και μεταβίβαση των Στοιχείων -συμπεριλαμβάνοντας τη δημοσίευση σε άλλους ιστότοπους- σε τρίτους, η τροποποίηση, η εκ νέου δημοσίευση και η επαναχρησιμοποίηση με την συμπερίληψη τους σε άλλα έγγραφα ή αρχεία, και κάθε είδους επανεπεξεργασίας αυτών δεν θεωρείται αυστηρά προσωπική χρήση -και συνεπώς είναι παράνομη. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για παραβιάσεις των δικαιωμάτων που οι κάτοχοι των Στοιχείων έχουν παραχωρήσει στην Εταιρεία στις περιπτώσεις όπου οι εν λόγω κάτοχοι ισχυρίζονται ότι οι χρήστες του Ιστοτόπου έχουν παραβιάσει με κάποιο τρόπο τα δικαιώματα αυτά. Ο χρήστης του Ιστότοπου που διαπράττει την παραβίαση έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εν λόγω παραβίαση.

ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ούτε η Εταιρεία, ούτε άλλες εταιρείες που ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από την CNH Industrial NV, δεν είναι υπεύθυνες για τις ζημίες λόγω της πρόσβασης και την εγγραφής στον ιστότοπο και τη χρήση ή/και τη λήψη των Στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν, ανεξάρτητα αν οι εν λόγω ζημίες προκλήθηκαν από ελαττώματα, σφάλματα ή άλλη αιτία, ή από την επακόλουθη αδυναμία χρήσης του υλικού του Ιστότοπου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο εξωτερικών ιστότοπων που έχουν συνδέσμους με τον Ιστότοπο, ούτε για εκείνο εξωτερικών ιστότοπων με τους οποίους μπορεί να έχει συνδέσμους ο Ιστότοπος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρεία προστατεύει το Απόρρητο, σύμφωνα με το νόμο αλλά και ως μέρος της πολιτικής της Εταιρείας. Η προστασία αυτή αφορά όλα τα άτομα που σχετίζονται με την Εταιρεία, είτε πρόκειται για υπαλλήλους, προμηθευτές, πελάτες, πιθανούς πελάτες ή άτομα που επισκέπτονται τον ιστότοπο. Διαβάστε τη δήλωση απορρήτου της Εταιρείας Informativa.pdf

ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εάν ένας επισκέπτης του Ιστότοπου σκοπεύει να παρέχει εθελοντικά τα δεδομένα του που ορίζονται ως προσωπικά από την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και κάθε εφαρμοστέο τοπικό νόμο περί απορρήτου, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τήρηση των κανόνων και των διαδικασιών του Ιστότοπου, σύμφωνα με τους ανωτέρω νόμους περί απορρήτου. Τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται από κάθε επισκέπτη του Ιστοτόπου ως ελεύθερη επιλογή. Ο Ιστότοπος δεν καταγράφει κανένα προσωπικό δεδομένο αν δεν έχει ενημερώσει ξεκάθαρα και συγκεκριμένα το χρήστη για την πιθανότητα καταχώρησης των προσωπικών δεδομένων τους. Για την αποφυγή λαθών ή παρεξηγήσεων, δεν είναι δυνατή η καταχώρηση προσωπικών δεδομένων χωρίς την περαιτέρω και τελική επιβεβαίωση από τον επισκέπτη. 

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - COOKIE ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία cookie για τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών στον Ιστότοπο. Ένα cookie είναι ένα μικρό πληροφοριακό στοιχείο που αποστέλλεται από τον Ιστότοπο με τον οποίο ήρθατε σε επαφή και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησης. Ο Ιστότοπος ανιχνεύει τη διαδρομή του cookie (μια δραστηριότητα που είναι γνωστή ως «click stream», δηλ. καταγράφει τις διαδρομές που χρησιμοποιήθηκαν από τους επισκέπτες του ιστοτόπου από τη μία σελίδα στην επόμενη), χωρίς η δραστηριότητα αυτή να καθιστά δυνατή την ανίχνευση του χρήστη που περιηγείται στον ιστότοπο, για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων στον ιστότοπο, όπως για παράδειγμα, οι σελίδες που ανοίχθηκαν, οι σελίδες που λήφθηκαν, κτλ. Επαναλαμβάνουμε ότι καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν συσχετίζεται με εσάς ατομικά. Τα cookie δεν περιέχουν τη διεύθυνση email σας ή οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την ανίχνευση των cookie αξιολογούνται στο σύνολό τους. Επίσης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή Ιστότοπου για τη μέτρηση του αριθμού των επισκεπτών και την αξιολόγηση των τεχνικών δυνατοτήτων του ιστότοπού μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τη λήψη δεδομένων σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου και την οργάνωση των σελίδων με όσο το δυνατό πιο προσβάσιμο τρόπο, για να είναι πιο εύκολη η πλοήγηση στον ιστότοπο με πιο χρήσιμες πληροφορίες στις σελίδες. Συλλέγουμε πληροφορίες για την κίνηση του ιστοτόπου, αλλά όχι για ξεχωριστούς χρήστες. Ως συνέπεια, δεν θα διατηρηθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν προσωπικά στοιχεία. Η Εταιρεία θα καταστήσει αυτές τις πληροφορίες διαθέσιμες στις αντίστοιχες αρχές μόνο όταν είναι απαραίτητο, στην περίπτωση δόλιας χρήσης.

EMAIL, ΛΙΣΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Αν επιθυμείτε να στείλετε email στον Ιστότοπο για οποιονδήποτε λόγο, ή αν ο Ιστότοπος σάς προσκαλέσει να εγγραφείτε σε λίστα ταχυδρομείου για να λαμβάνετε πληροφορίες στον υπολογιστή σας, επαναλαμβάνουμε ότι, αν οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες απαιτήσει την καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων σας, αυτό θα γίνεται πάντα σύμφωνα με τον Νόμο περί απορρήτου. Συνεπώς, τα δεδομένα θα αποθηκεύονται μόνο κατόπιν της ρητής και επανειλημμένης συγκατάθεσης σας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Όπως υποδεικνύεται στις προειδοποιήσεις, η πρόσβαση στον Ιστότοπο προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των κανονισμών του Ιστότοπου. Κατά συνέπεια, ο χρήστης που αποκτά πρόσβαση στον Ιστότοπο συμφωνεί ότι εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδιο δικαστήριο είναι εκείνα του τόπου όπου η Εταιρεία έχει την έδρα της.

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (*)

PRIVACY POLICY (*)

(*) It's mandatory to accept our "Privacy policy" and "Copyright and intellectual property rights" to provide you access on this Portal. Without this it will not be possible for us to provide you our services