Polityka prywatności

OSTRZEŻENIA

Każdy użytkownik korzystający z niniejszej Witryny akceptuje Warunki i postanowienia podane tutaj oraz wskazane na innych stronach niniejszej Witryny. Jeśli użytkownik nie akceptuje ww. Warunków i postanowień, powinien zaprzestać korzystania z Witryny. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany Zasad i postanowień w dowolnym terminie i w dowolny sposób bez konieczności informowania jakichkolwiek podmiotów o takich zmianach.

CELE WITRYNY

Celem Witryny jest udostępnianie Informacji Technicznych wymaganych do naprawy i serwisowania Produktów Firmy osobom uprawnionym, zgodnie z art. 53(1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013. . Dostęp do tych informacji jest udzielony na podstawie wymagań Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1322/2014 z dnia 19 września 2014 w sprawie Informacji Technicznych dla pojazdów rolniczych i leśniczych. Szczegółowe informacje na temat odstępstw od wymienionych powyżej rozporządzeń znajdują się w dziale niniejszej Witryny o nazwie „Warunki i postanowienia”.

DOSTĘP DO DANYCH TECHNICZNYCH

Po zarejestrowaniu się w Witrynie można zweryfikować rodzaj oraz i charakterystykę dostępnych Informacji Technicznych. Po ich sprawdzeniu możliwe jest ich skonsultowanie drogą wykupienia subskrypcji pakietów ograniczonego czasowo dostępu w wymiarze rocznym, miesięcznym, tygodniowym, dziennym i godzinnym. Pakiety podzielone są według rodzajów Danych Technicznych. Szczegółowe informacje na temat dostępu do Informacji Technicznych znajdują się w dziale niniejszej Witryny o nazwie „Warunki i postanowienia”.

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Firma jest wyłącznym posiadaczem wyłącznych praw na mocy przepisów prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej do formy i zawartości Informacji Technicznych, regulowanych przez warunki dostępu do Informacji Technicznych podpisane przez Klienta w czasie zakupu. Dodatkowo, o ile wyraźnie nie określono inaczej, wszelkie znaki towarowe, logo, obrazy, rysunki, dźwięki, muzyka, filmy, klipy wideo, oprogramowanie lub inne elementy udostępnione w Witrynie (zwane dalej „Elementami”) są objęte odpowiednimi prawami ochrony własności, takimi jak m.in. prawa ochrony znaków towarowych, prawa patentowe, prawa autorskie itp. Prawnym posiadaczem takich praw jest Firma lub są one używane przez Firmę na zasadzie licencji i koncesji udzielanych przez właścicieli. W związku z powyższym wszelkie wykorzystanie (kopiowanie, kopiowanie częściowe, sporządzanie kopii fizycznych) Elementów jest zabronione, z wyjątkiem wykorzystania na wyłączny użytek osobisty. Wyłączny użytek osobisty jest rozumiany jako zapisanie kopii na komputerze osobistym lub wydrukowanie Elementów w ramach dokumentacji na własny użytek. W związku z powyższym dystrybucja i przekazywanie Elementów – łącznie z publikacją w innych witrynach – stronom trzecim, modyfikacja, ponowna publikacja, ponowne wykorzystanie w innych dokumentach lub plikach oraz wszelkiego rodzaju ponowne przetwarzanie Elementów jest rozumiane jako naruszenie wyłącznego użytku osobistego – i jest to działanie bezprawne. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenia praw udzielonych Firmie na zasadach koncesji przez właścicieli Elementów w przypadku podejrzenia przez ww. właścicieli naruszenia tych praw przez użytkowników Witryny. Użytkownik Witryny, który dopuszcza się naruszenia takich praw ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie naruszenie.

SZKODY ZWIĄZANE Z POŁĄCZENIAMI

Firma, ani żadna ze spółek kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez CNH Industrial NV nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wejściem i rejestracją w Witrynie oraz wykorzystaniem i/lub pobieraniem Elementów udostępnionych w Witrynie, bez względu na to, czy takie szkody zostały spowodowane przez usterki, błędy lub inne przyczyny, a także przez wynikłą niemożność wykorzystania materiałów udostępnionych w Witrynie.

ŁĄCZA

Firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron zewnętrznych zawierających odnośniki do Witryny, ani stron zewnętrznych, do których odnośniki zawiera Witryna.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma chroni prywatność na podstawie zarówno przepisów prawa, jak i polityk Firmy. Ochrona ta dotyczy wszystkich podmiotów powiązanych z Firmą, bez względu na to, czy są to pracownicy, dostawcy, klienci, potencjalni klienci lub użytkownicy witryny. Przeczytaj deklarację Firmy dotyczącą ochrony prywatności Informativa.pdf

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli użytkownik Witryny ma zamiar dobrowolnie udostępnić swoje dane zdefiniowane jako osobowe w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz wszelkich obowiązujących lokalnych przepisach regulujących zasady ochrony danych osobowych, może to zrobić wyłącznie zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w Witrynie i zgodnie z wymienionymi powyżej przepisami. Dane osobowe są udostępniane przez każdego użytkownika Witryny dobrowolnie. Witryna nie rejestruje żadnych danych osobowych z wyjątkiem wcześniejszego wyraźnego poinformowania użytkownika o możliwości zarejestrowania jego danych osobowych. Aby uniknąć pomyłek lub nieporozumień, żadne dane osobowe nie mogą zostać zarejestrowane bez dalszego i końcowego potwierdzenia przez użytkownika. 

PRZEGLĄDANIE ZAWARTOŚCI WITRYNY ORAZ REJESTRACJA DOSTĘPU – PLIKI COOKIE I PLIKI REJESTRU

Firma wykorzystuje technologię plików cookie do zbierania danych statystycznych dotyczących Witryny. Plik cookie jest niewielkim elementem informacji wysyłanych przez Witrynę do jej użytkownika zapisywanym na dysku twardym komputera przez przeglądarkę internetową. Witryna śledzi ścieżkę pliku cookie (tzw. „przepływ użytkowników” – działanie to ma na celu rejestrację sposobu przechodzenia między witrynami przez użytkowników), co nie pozwala jednak na identyfikację użytkownika przeglądającego witrynę, w celu gromadzenia danych statystycznych dotyczących witryny, takich jak otwierane strony, pobierane strony itp. Podkreślamy, że żadne z tych informacji nie są powiązane indywidualnie z żadnym użytkownikiem. Pliki cookie nie zawierają adresu e-mail użytkownika ani żadnych innych prywatnych informacji. Informacje uzyskane poprzez śledzenie plików cookie są analizowane całościowo. Firma wykorzystuje również pliki rejestru serwera w celu uzyskania informacji na temat liczby użytkowników oraz oceny możliwości technicznych naszej Witryny. Wykorzystujemy te informacje do uzyskania danych na temat korzystania z Witryny oraz organizacji stron w sposób zapewniający największy dostęp, aby ułatwić nawigację w Witrynie oraz udostępnić najbardziej przydatne informacje. Gromadzimy informacje dotyczące ruchu sieciowego, lecz nie dotyczą one indywidualnych użytkowników. W związku z powyższym żadne dane osobowe nie są rejestrowane ani wykorzystywane. Firma udostępnia powyższe informacje właściwym organom wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne w związku z zaistniałymi nieprawidłowościami.

ADRES E-MAIL, LISTA MAILINGOWA

Użytkownik może w dowolnym celu wysłać wiadomość na adres e-mail Witryny lub Witryna może zachęcić użytkownika do subskrypcji w ramach listy mailingowej, która umożliwi otrzymywanie informacji na komputerze użytkownika – podkreślamy jednak, że każda z tych możliwości wymaga rejestracji danych osobowych użytkownika, co w każdym przypadku jest przeprowadzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W związku z powyższym dane zostaną zapisane wyłącznie po wielokrotnym udzieleniu wyraźnej zgody przez użytkownika.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO – JURYSDYKCJA

Jak podano w ostrzeżeniach, dostęp do Witryny wiąże się z pełną akceptacją Zasad Witryny. Na tej samej zasadzie użytkownik zyskujący dostęp do Witryny wyraża zgodę, aby niniejsza Umowa podlegała przepisom i sądowi właściwym dla adresu siedziby Firmy.

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (*)

PRIVACY POLICY (*)

(*) It's mandatory to accept our "Privacy policy" and "Copyright and intellectual property rights" to provide you access on this Portal. Without this it will not be possible for us to provide you our services