Zásady ochrany osobných údajov

UPOZORNENIA

Každý, kto kontaktuje lokalitu, musí prijať obchodné podmienky uvedené v tomto dokumente a aj tie, ktoré sú uvedené na iných stránkach Lokality. Ak nesúhlasíte s týmito obchodnými podmienkami, nepoužívajte lokalitu. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom bez povinnosti informovať kohokoľvek o týchto zmenách.

ÚČEL LOKALITY

Účelom tejto lokality je poskytovať technické informácie pre opravy a servis výrobkov spoločnosti subjektom, ktoré majú na to právo v súlade s článkom 53 (1) nariadenia Rady (EU) č 167/2013 Európskeho parlamentu a Rady. Tento prístup je k dispozícii, ako je uvedené v dokumente a ako to vyžaduje Komisia delegovaným nariadením (EÚ) č 1322/2014 z 19. septembra 2014 pre technické informácie o poľnohospodárskych a lesných vozidlách. Všetky podrobnosti o akýchkoľvek špecifických výnimkách k vyššie uvedeným nariadeniam si pozrite oddiel Obchodné podmienky tejto lokality, ako je uvedené vyššie.

PRÍSTUP K TECHNICKÝM INFORMÁCIÁM

Je možné overiť druhy a vlastnosti dostupných technických informácií zaregistrovaním a prístupom na lokalitu. Po skontrolovaní potrebných technických informácií je možné prezerať ich zakúpením balíkov predplatného s časovo obmedzeným prístupom na ročnom, mesačnom, týždennom, dennom a hodinovom základe. Tieto balíky sú tiež rozdelené podľa druhu technických informácií. Všetky podrobnosti týkajúce sa prístupu k technickým informáciám nájdete v oddieli Obchodné podmienky na tejto lokalite.

AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVA NA DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Spoločnosť je jediným držiteľom výhradných práv udelených predpismi o autorských právach a právach priemyselného vlastníctva, respektíve o forme a obsahu technických informácií upravených podmienkami pre prístup k technickým informáciám, ktoré zákazník podpísal v čase nákupu. Navyše, ak nie je uvedené inak v opačnom zmysle, každá obchodná značka, logo, obraz, výkres, zvuk, hudba, film, video, softvér alebo čokoľvek iné na tejto lokalite (ďalej ako „objekty“), je pokrytá príslušnými právami na ochranu vlastníctva rovnako ako napríklad, ale nie vyčerpávajúcim spôsobom, práva k ochranným známkam, patentové práva, autorské práva, atď. Tieto práva sú v súlade s právom v držbe spoločnosť alebo sú používané na základe licencie od spoločnosti s koncesiou od vlastníkov. Preto je akékoľvek používanie (kopírovanie, čiastočné kopírovanie, fyzické kopírovanie) objektov zakázané, s výnimkou výhradne osobných účelov. Výhradne osobnými účelmi sa rozumie uloženie kópie v osobnom počítači, alebo tlač objektov s cieľom uchovať si dokumentáciu na osobné účely. Preto sa šírenie a prenos – vrátane zverejnenia na iných internetových stránkach – objektov na tretie strany, úprava, ďalšie zverejnenie, ďalšie použitie s vložením do iných dokumentov alebo súborov a akýkoľvek spôsob ich spracovania nepovažuje za použitie na výhradné osobné účely – a ako také je nezákonné. Spoločnosť nie je v žiadnom prípade zodpovedná za práva, ani nemôže byť zodpovedná za porušenie práv, ktoré majitelia objektov udelili v koncesii spoločnosti v prípadoch, keď uvedení majitelia budú žalovať používateľov lokality za to, že nejakým spôsobom porušili tieto práva. Používateľ lokality, ktorí poruší tieto práva, nesie výhradnú zodpovednosť za uvedené porušenie.

ŠKODY NA ZÁKLADE PRIPOJENIA

Ani spoločnosť ani žiadne iné spoločnosti kontrolované priamo alebo nepriamo spoločnosťou CNH Industrial NV nie sú zodpovedné za škody na základe prístupu a registrácie na lokalitu a za používanie a/alebo sťahovanie objektov, ktoré sa na nej nachádzajú, či už sú tieto škody spôsobené poruchami, chybami alebo čímkoľvek iným, alebo za z toho plynúcu nemožnosť používať materiál lokality.

ODKAZY

Spoločnosť nie je zodpovedná za obsah externých stránok, ktoré odkazujú na lokalitu, ani za externé stránky, na ktoré môže lokalita prepájať.

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť chráni súkromie, a to ako v súlade so zákonom, tak aj politikou spoločnosti. Táto ochrana sa týka všetkých tých, ktorí majú vzťah so spoločnosťou, či už ako zamestnanci, dodávatelia, zákazníci, potenciálni zákazníci alebo osoby navštevujúce internetovú lokalitu. Prečítajte si Vyhlásenie spoločnosti o ochrane osobných údajov Informativa.pdf

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak má návštevník lokality v úmysle dobrovoľne poskytnúť svoje údaje definované ako osobné podľa smernice č. 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o akýchkoľvek platných miestnych zákonoch na ochranu osobných údajov, je možné to vykonať len podľa nasledujúcich pravidiel a postupov na lokalite v súlade s vyššie uvedenými zákonmi na ochranu osobných údajov. Osobné údaje poskytuje každý návštevník lokality na základe slobodnej voľby. Lokalita neeviduje žiadne osobné údaje okrem prípadov, keď je návštevník jasne a presne informovaný o možnosti registrovať svoje osobné údaje. Aby sa zabránilo chybám alebo nedorozumeniu, žiadne osobné údaje nie je možné registrovať bez ďalšieho a konečného potvrdenia zo strany návštevníka. 

PREHLIADANIE LOKALITY A REGISTRÁCIA NA ZÍSKANIE PRÍSTUPU – COOKIES A ZÁZNAMOVÉ SÚBORY

Spoločnosť používa technológiu na spracovanie súborov cookies na zhromažďovanie štatistických informácií na lokalite. Cookies sú malé informačné prvky, ktoré posiela kontaktovaná internetová lokalita, a ktoré prehliadač ukladá na pevný disk počítača. Lokalita sleduje cestu súborov cookies (aktivita známa ako „tok kliknutí“, t. j. zaznamenáva cesty, ktoré použijú návštevníci lokality pri prechádzaní z jednej stránky na ďalšiu), hoci táto činnosť neumožňuje identifikovať používateľa, ktorý prehliada lokalitu, na zhromažďovanie štatistických údajov o lokalite, ako je napríklad otvorenie stránok, prevzatie stránok atď. Opakujeme, že žiadna z týchto informácií nie je spojená s vami ako osobou. Cookies neobsahujú vašu e-mailovú adresu, ani iné súkromné informácie. Informácie získané sledovacími súbormi cookies sa analyzujú ako celok. Spoločnosť ďalej používa záznamové súbory internetového servera na zisťovanie počtu návštevníkov a hodnotenie technických možností našej Lokality. Používame tieto informácie s cieľom získať údaje o používaní lokality, organizovať stránky najprístupnejším možným spôsobom a uľahčiť navigáciu na lokalite pomocou užitočnejších informácií na stránkach. Zhromažďujeme informácie o návštevnosti stránok, ale nie o jednotlivých návštevníkoch. Preto sa neuchovávajú ani nepoužívajú žiadne osobné údaje. Spoločnosť sprístupní tieto informácie príslušným orgánom len v prípade, kedy to bude nevyhnutné, a to v prípade podvodného použitia.

E-MAIL, ZOZNAM PRÍJEMCOV E-MAILOV

Ak si želáte z akéhokoľvek dôvodu poslať e-mail na lokalitu, alebo ak vás lokalita vyzve, aby ste sa registrovali v zozname príjemcov e-mailov a mohli prijímať informácie priamo na vašom počítači, opakujeme, že ak si akákoľvek z týchto možností vyžaduje registráciu vašich osobných údajov, vždy sa to uskutoční v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Preto sa údaje uložia až po získaní vášho výslovného a opakovaného súhlasu.

POUŽITEĽNÉ ZÁKONY – MIESTO JURISDIKCIE

Ako je to uvedené v upozorneniach, používanie lokality znamená úplný súhlas s pravidlami lokality. Preto používateľ, ktorý získa prístup na lokalitu, súhlasí s tým, že rozhodné právo a príslušný súd bude právo a súd, kde spoločnosť má svoje registrované sídlo.

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (*)

PRIVACY POLICY (*)

(*) It's mandatory to accept our "Privacy policy" and "Copyright and intellectual property rights" to provide you access on this Portal. Without this it will not be possible for us to provide you our services