Εγχειρίδια επισκευών

Το τμήμα τεχνικών εκδόσεων της Εταιρείας παρέχει τεχνικό πληροφοριακό υλικό για συντήρηση και επισκευή οχημάτων. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται ξεκάθαρα και διαισθητικά για να είναι αποτελεσματικές και εύκολα κατανοητές.

Μέσω αυτού του Ιστοτόπου είναι δυνατό να συμβουλευτείτε εγχειρίδια επισκευών, μονογραφίες για ειδικά εξαρτήματα, διατάξεις ή συστήματα, εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης, οδηγούς αντιμετώπισης προβλημάτων.

Οι πληροφορίες σε αυτά τα έγγραφα διατίθενται για το δίκτυο σέρβις και ανεξάρτητους χειριστές. Περιλαμβάνουν διαδικασίες επισκευών, διαγράμματα καλωδίωσης, πληροφορίες και λειτουργικές περιγραφές μηχανικών και ηλεκτρικών εξαρτημάτων, αντιμετώπιση προβλημάτων (μέσω συμπτωμάτων και DTC) και πληροφορίες για τη χρήση και συντήρηση οχημάτων.