Συχνές ερωτήσεις Επικοινωνία

Αυτός ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί για να επιτρέψει την αγορά και την παραπομπή στην τεχνική τεκμηρίωση της CNH Industrial. Τα έγγραφα μπορούν να αγοραστούν από όλους τους ανεξάρτητους φορείς του κλάδου των γεωργικών ελκυστήρων (ανεξάρτητοι μηχανικοί, αυτοκινητιστικές λέσχες, επιχειρήσεις παροχής οδικής βοήθειας, φορείς που παρέχουν υπηρεσίες γενικής επισκευής και δοκιμής και φορείς που προσφέρουν κατάρτιση για τους μηχανικούς) και το δίκτυο σέρβις της CNH Industrial. Για όλους τους φορείς B2B (κατασκευαστές και διανομείς ανταλλακτικών, κατασκευαστές εξοπλισμού ή οργάνων για επισκευή, εκδότες τεχνικής τεκμηρίωσης κτλ.) διατίθενται συμβάσεις προμηθειών τεχνικής τεκμηρίωσης που συμπεριλαμβάνουν τους κανόνες και τις ειδικές συμφωνίες που συνομολογούνται απευθείας με την CNH Industrial Italia SpA., σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους που διέπουν την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Επί του παρόντος, η ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά την "πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων" είναι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 167/2013, οι κατ' εξουσιοδότηση κανονισμοί (ΕΕ) 1322/2014, 2015/96 και 2015/208 και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/504 της Επιτροπής. Επιβεβαιώνουμε την εφαρμογή των διατάξεων των εν λόγω κανονισμών σε ολόκληρο τον ιστότοπο αναφορικά με τους χρόνους, τα περιεχόμενα, τις προσβάσεις και τη διαθεσιμότητα της τεχνικής τεκμηρίωσης για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων που υποδεικνύονται από τον κανονισμό. Αναφ.: http://eur-lex.europa.eu
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Επί του παρόντος, η ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά την "πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων" για γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες είναι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 167/2013. Επιβεβαιώνουμε την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω κανονισμού σε ολόκληρο τον ιστότοπο αναφορικά με τους χρόνους, τα περιεχόμενα, τις προσβάσεις και τη διαθεσιμότητα της τεχνικής τεκμηρίωσης για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων που υποδεικνύονται από τον κανονισμό. Για όλες τις λεπτομέρειες ή για τυχόν ειδικές αποκλίσεις σε σχέση με τον εν λόγω κανονισμό, δείτε την ενότητα "Contractual conditions" (Όροι σύμβασης) στον ιστότοπο. Αναφ.: http://eur-lex.europa.eu
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Ο παρών ιστότοπος προστατεύει και διασφαλίζει όλα τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών, με την εφαρμογή σε όλα τα τμήματά του, του "ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ” που ορίζεται από το Νομοθετικό Διάταγμα (IT) υπ' αρ. 196 της 30ής Ιουνίου 2003. Αναφ.: http://www.parlamento.it
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Οι παρακάτω πληροφορίες είναι διαθέσιμες για όλα τα εμπορευόμενα οχήματα: - Εγχειρίδια επισκευών και συντήρησης που περιέχουν διαδικασίες επισκευών και συντήρησης, διαγράμματα καλωδίωσης, πληροφορίες επίλυσης προβλημάτων και γενικές πληροφορίες μηχανικού και ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού, - Χρόνοι επισκευών, - Κατάλογος Ειδικών Εργαλείων & Εξοπλισμού, - Προγραμματισμένη Συντήρηση. - Κατάλογος ανταλλακτικών, - Δελτία Συντήρησης, - Εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης. Είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση αναζήτησης στη συγκεκριμένη τεκμηρίωση με αναζήτηση κατά αναγνωριστικό αριθμό για το συγκεκριμένο όχημα, ο έλεγχος για την ύπαρξη εκστρατειών ανάκλησης και μονάδων ελέγχου εκ νέου προγραμματισμού με τη χρήση ειδικών εργαλείων λογισμικού που διατίθενται στον ιστότοπο (δείτε τη σχετική ενότητα για περισσότερες πληροφορίες). Η παραπομπή στις συγκεκριμένες τεχνικές πληροφορίες είναι δυνατή με την αγορά συνδρομών που διαιρούνται ανά ώρα, ημέρα, εβδομάδα, μήνα και έτος.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
- Εγχειρίδια επισκευών και συντήρησης που περιέχουν διαδικασίες επισκευών και συντήρησης, διαγράμματα καλωδίωσης, πληροφορίες επίλυσης προβλημάτων και γενικές πληροφορίες μηχανικού και ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού, - ενότητες εγχειριδίων επισκευών και συντήρησης, - μονογραφίες επισκευών και συντήρησης, - εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης, - Χρόνοι επισκευών, - Κατάλογος Ειδικών Εργαλείων & Εξοπλισμού, - Προγραμματισμένη Συντήρηση. - Κατάλογος ανταλλακτικών, - Δελτία Συντήρησης, - Εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα ""FAQ"" (ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ) που αφορά ειδικά την αγορά και την παραπομπή στην τεκμηρίωση που διατίθεται στη ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ πύλη.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Σύμφωνα με την πολιτική της CNH Industrial όσον αφορά την τεχνική τεκμηρίωση, το σύνολο της τεκμηρίωσης που διανέμεται για την υποστήριξη IT πρέπει να προστατεύεται επαρκώς, προκειμένου να διασφαλίζεται η οικονομική και πνευματική αξία της και προκειμένου να μην είναι δυνατή η τροποποίησή της. Έτσι, απαγορεύεται η τροποποίησή της και διασφαλίζεται η ασφαλής και καθοδηγούμενη πρόσβαση τόσο σε ανεξάρτητους φορείς όσο και στο δίκτυο εξυπηρέτησης της CNH Industrial. Η εκτύπωση της τεκμηρίωσης είναι δυνατή αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. Δεν είναι δυνατή η πώληση, αναπαραγωγή, αντιγραφή ή ενοικίαση της τεκμηρίωσης.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
- Εγχειρίδια επισκευών και συντήρησης, - μονογραφίες επισκευών και συντήρησης, - επίλυση προβλημάτων, - δελτία συντήρησης, - ειδικά εργαλεία, - παραπομπή σε κατάλογο εξαρτημάτων, - διαγνωστικός εξοπλισμός.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Πρέπει να εγγραφείτε στον ιστότοπο εισάγοντας όλα τα στοιχεία της εταιρείας (η εγγραφή είναι δωρεάν). Μετά την εγγραφή, πρέπει να βρείτε τις πληροφορίες που επιθυμείτε από τους διάφορους τύπους που διατίθενται στον κατάλογο και να ορίσετε τη διάρκεια και τον τύπο της συνδρομής προς αγορά. Μπορείτε να αναζητήσετε τις πληροφορίες που διατίθενται στον ιστότοπο δωρεάν, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης για συγκεκριμένους αναγνωριστικούς αριθμούς. Για να ολοκληρώσετε την αγορά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη σχετική ενότητα, πραγματοποιώντας τη συναλλαγή με πιστωτική κάρτα από έναν από τους συμμετέχοντες φορείς. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις "FAQ" (ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ), ενότητα "Repair and Maintenance Information" (Πληροφορίες Επισκευής και Συντήρησης) (ορατή μόνο σε συνδεδεμένους χρήστες), που αφορά ειδικά την αγορά και παραπομπή σε πληροφορίες που διατίθενται στη ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ πύλη.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Το κόστος της τεκμηρίωσης που διατίθεται σε αυτόν τον ιστότοπο καθορίζεται από τις συνδρομές που δύνανται να αποκτηθούν στην ειδική ενότητα. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις συνδρομές, δείτε τις "FAQ" (Συχνές ερωτήσεις), ενότητα "Repair and Maintenance Information" (Πληροφορίες Επισκευής και Συντήρησης) (ορατή μόνο σε εγγεγραμμένους και συνδεδεμένους χρήστες), που αφορά ειδικά την αγορά και παραπομπή σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης που διατίθενται στη ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ πύλη. Η τιμή της τεχνικής τεκμηρίωσης για ανεξάρτητους φορείς επισκευών είναι αναλογική και απαλλαγμένη από διακρίσεις συγκριτικά με το κόστος για τους επίσημους φορείς επισκευών της CNH Industrial.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της CNH Industrial είναι ήδη εγγεγραμμένα και δεν χρειάζονται πρόσθετους κωδικούς πρόσβασης. Εάν είστε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της CNH Industrial και δεν διαθέτετε κωδικό πρόσβασης για την πρόσβαση στην πύλη, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο που είναι υπεύθυνος για την Αγορά σας.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Για την εγγραφή σας, μεταβείτε απλώς στην αρχική σελίδα του ιστότοπου και κάντε κλικ στην επιλογή: “Register"" (Εγγραφή). Μόλις ανοίξει η σελίδα: - διαβάστε προσεκτικά τους όρους της συμφωνίας για τη χρήση της διαδικτυακής πύλης και της τεκμηρίωσης, - επιβεβαιώστε τη συμφωνία σας με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης, - συμπληρώστε τη φόρμα με όλα τα στοιχεία της Εταιρείας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα υποχρεωτικά πεδία, - αφού κάνετε κλικ στην επιλογή ""SAVE"" (Αποθήκευση) θα λάβετε ένα email στη διεύθυνση email που καταχωρίσατε στη φόρμα, - βεβαιωθείτε ότι λάβατε το email και ολοκληρώστε τη διαδικασία εγγραφής ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται στο μήνυμα. Εάν δεν λάβετε τίποτα (μέσα σε 30 λεπτά), είναι πιθανό το μήνυμα να έχει σημανθεί ως “SPAM” (Ανεπιθύμητο). Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε το φάκελο όπου αρχειοθετούνται τα ανεπιθύμητα μηνύματα. Σημείωση: προς αποφυγή αυτού του προβλήματος ξανά στο μέλλον, εισαγάγετε τη διεύθυνση αποστολέα του επιβεβαιωτικού μηνύματος εγγραφής στη ""whitelist"" (λίστα ασφαλών αποστολέων).
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Για να έχετε πρόσβαση στην προστατευόμενη περιοχή του ιστότοπου, κάντε κλικ στην επιλογή ΣΥΝΔΕΣΗ στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας και πατήστε το κουμπί "Login" (Σύνδεση) αφού πληκτρολογήσετε "Username" (Όνομα χρήστη) και "Password" (Κωδικό πρόσβασης).
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Βεβαιωθείτε ότι το ""Username"" (Όνομα χρήστη) και το ""Password"" (Κωδικός πρόσβασης) είναι σωστά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε κεφαλαία και πεζά γράμματα, και σε ειδικούς χαρακτήρες. Εάν μοιράζεστε αυτά τα στοιχεία πρόσβασης με άλλα άτομα, βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης δεν έχει αλλάξει. Για επαναφορά του ""Password"" (Κωδικός πρόσβασης), επισκεφτείτε την αρχική σελίδα του ιστότοπου, κάντε κλικ στην επιλογή ""Login"" (Σύνδεση) και έπειτα στην επιλογή ""Forgot your password?"" (Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;). Σε περίπτωση περαιτέρω προβλημάτων, υποβάλετε αίτημα υποστήριξης κάνοντας κλικ στην επιλογή «No» (Όχι) στην παρακάτω φόρμα.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Κάντε κλικ στην επιλογή “Continue with the website” (Συνέχεια στον ιστότοπο). Εάν η πιστοποίηση για τον ιστότοπο έχει "λήξει", το πρόγραμμα περιήγησης (Internet Explorer 10.0 ή νεότερη έκδοση) εμφανίζει ένα ενημερωτικό μήνυμα.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Για να ακυρώσετε το λογαριασμό σας, υποβάλετε αίτημα υποστήριξης κάνοντας κλικ στην επιλογή «No» (Όχι) στην παρακάτω φόρμα.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Δεν είναι δυνατόν να ανακτήσετε το ""Password"" (Κωδικός πρόσβασης), αλλά μπορείτε να τον επαναφέρετε και να επιλέξετε νέο. Για επαναφορά του ""Password"" (Κωδικός πρόσβασης), επισκεφτείτε την αρχική σελίδα του ιστότοπου, κάντε κλικ στην επιλογή ""Login"" (Σύνδεση) και έπειτα στην επιλογή ""Forgot your password?"" (Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;). Στη συνέχεια, θα ανακατευθυνθείτε σε άλλη σελίδα: πληκτρολογήστε το «UserID» (Ταυτότητα χρήστη) σας και απαντήστε στις ερωτήσεις ασφαλείας. Επιλέξτε νέο «Password» (Κωδικός πρόσβασης) ακολουθώντας τους κανόνες που εξηγούνται στη σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Change password» (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης). Τώρα μπορείτε να μπείτε στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας το «UserID» (Ταυτότητα χρήστη) σας και το νέο σας «Password» (Κωδικός πρόσβασης). Σε περίπτωση περαιτέρω προβλημάτων, υποβάλετε αίτημα υποστήριξης κάνοντας κλικ στην επιλογή ""No"" (Όχι) στην παρακάτω φόρμα.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Χρειάζεστε: - έναν υπολογιστή με: -- Windows 7 ή νεότερη έκδοση, -- Internet Explorer 10.0 ή νεότερη έκδοση, ή Mozilla Firefox 14.0 ή νεότερη έκδοση, -- Adobe Reader 10 ή νεότερη έκδοση, -- Adobe Flash Player- να διαθέτετε δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, - να έχετε εγγραφεί στο συγκεκριμένο ιστότοπο, - να διαθέτετε πιστωτική κάρτα.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η πώληση, αντιγραφή, μεταβίβαση ή ενοικίαση της αγορασμένης τεκμηρίωσης. Μπορείτε να εκτυπώσετε ελεύθερα κάθε αγορασμένη τεκμηρίωση για εσωτερική χρήση, όπως κάθε άλλο αρχείο PDF.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Πρέπει να έχετε εγγραφεί στην πύλη, προκειμένου να μπορείτε να αγοράσετε μια συνδρομή για παραπομπή σε πληροφορίες. Για να πραγματοποιήσετε την αγορά, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στην επιλογή "On-line purchase" (Διαδικτυακή αγορά) για την προβολή του καταλόγου διαθέσιμων συνδρομών: αφού επιλέξετε τη συνδρομή που επιθυμείτε, κάντε κλικ στο καλάθι αγορών για να την προσθέσετε στη λίστα "selected products" (επιλεγμένα προϊόντα). Αφού ολοκληρώσετε την επιλογή, κάντε κλικ στο κουμπί "Continue" (Συνέχεια) και ελέγξτε το παράθυρο "Summary" (Σύνοψη) του καλαθιού αγορών. Πραγματοποιήστε αποδοχή των όρων αγοράς και συνεχίστε κάνοντας κλικ στην επιλογή "Confirm Order" (Επιβεβαίωση Παραγγελίας): στη συνέχεια θα συνδεθείτε στη σελίδα για πληρωμή με πιστωτική κάρτα. Αφού ολοκληρώσετε την αγορά σας, προχωρήστε στην ενεργοποίηση των συνδρομών που αγοράσατε.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Ναι, η αγορά μιας συνδρομής είναι δυνατή μόνο με χρήση πιστωτικής κάρτας.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Όχι, δεν υπάρχει κατάλογος της διαθέσιμης τεκμηρίωσης διότι το σύστημα, αφού εκτελέσει την αναζήτηση οχήματος, μπορεί να σας υποδείξει τον αριθμό της τεκμηρίωσης που είναι αναγκαία για την επισκευή.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Ο κατάλογος με τις συνδρομές που είναι διαθέσιμες προς αγορά είναι ορατός σε συνδεδεμένους χρήστες. Αφού συνδεθείτε, κάντε κλικ στην επιλογή "On-line purchase" (Διαδικτυακή αγορά): ανοίγει ένα παράθυρο με έναν κατάλογο όλων των διαθέσιμων συνδρομών, που αναφέρει επίσης την περιγραφή, τη διάρκεια και το κόστος. Δίπλα από κάθε τεκμηρίωση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Καλάθι αγορών" για να την προσθέσετε στη λίστα με την τεκμηρίωση που επιθυμείτε να αγοράσετε.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Η αγορά συνεπάγεται συνδρομή για μια σειρά οχημάτων (και όχι για μεμονωμένα εγχειρίδια). Το κόστος της τεκμηρίωσης εξαρτάται από τη διάρκεια: - H = ώρα - D = ημέρα - W = εβδομάδα - M = μήνας (30 ημέρες) -Y = έτος.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Όχι, η αγορά υπηρεσίας είναι δυνατή μόνο σε δύο γλώσσες. Κατά το στάδιο ενεργοποίησης μπορείτε να δηλώσετε τις προτιμήσεις σας, οι οποίες θα διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της συνδρομής. Μπορείτε να προβείτε σε νέα αγορά για την ίδια υπηρεσία σε διαφορετικές γλώσσες.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Μπορείτε επίσης να δηλώσετε νέες προτιμήσεις γλώσσας, ακόμη και αν είναι διαφορετικές από την πρώτη αγορά.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Για τον κατάλογο προγραμμάτων και τις σχετικές πληροφορίες ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://lmscnhi-agce.cnhind.com
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Μπορείτε να εγγραφείτε σε ένα πρόγραμμα και να ζητήσετε πληροφορίες μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://lmscnhi-agce.cnhind.com. Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει από τον κατάλογο και θα βρείτε όλες τις πληροφορίες επικοινωνίας που απαιτούνται για την εγγραφή.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Το λογισμικό παρέχεται με το κιτ EST που μπορεί να παραγγελθεί μέσω του συνδέσμου "Diagnostic Equipment" (διαγνωστικός εξοπλισμός) στον Κατάλογο του ιστότοπου RMI.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Για να παραγγείλετε το διαγνωστικό εργαλείο EST, απλά χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο στον ιστότοπο RMI.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Το διαγνωστικό όργανο EST που προμηθεύει η CNH Industrial δεν είναι το μόνο το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη διάγνωση του οχήματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα αρκεί να είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα VCI.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Όχι, η διάγνωση σε όλους τους ελκυστήρες της CNH Industrial μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα εργαλείο.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Για να παραγγείλετε νέο VCI, απλά χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο στον ιστότοπο RMI.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Για να λάβετε αυτές τις πληροφορίες, επικοινωνήστε απευθείας με την CNH Industrial χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Η τεκμηρίωση για τη χρήση του διαγνωστικού εργαλείου CNH Industrial είναι διαθέσιμη στο Εγχειρίδιο σέρβις στον ιστότοπο RMI.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Η τεκμηρίωση για τη χρήση του διαγνωστικού εργαλείου CNH Industrial είναι διαθέσιμη στο Εγχειρίδιο σέρβις στον ιστότοπο RMI.
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!
Contact CNH Industrial directly by answering NO to the information about the utility of the FAQ .
Ήταν χρήσιμες οι πληροφορίες; Yes No
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, καλή περιήγηση!