B.U.J. Sazinieties ar mums

Ši timekla vietne ir izveidota CNH Industrial tehnisko dokumentu pirkšanai un konsultacijam. Dokumentus var iegadaties visi neatkarigie darbinieki lauksaimniecibas traktoru industrija (neatkarigie mehaniki, automobilu klubi, tehniskas palidzibas uz cela uznemumi, darbinieki, kas piedava kapitalremonta un parbaudes pakalpojumus, ka ari darbinieki, kas piedava mehaniku apmacibas) un CNH Industrial servisu tikls. Visiem B2B operatoriem (rezerves dalu ražotajiem un izplatitajiem, aprikojuma vai remonta instrumentu ražotajiem, tehniskas informacijas publicetajiem, u.tml.) tehnisko dokumentu piegades ligumi ir pieejami ar noteikumiem un ipašam vienošanam, ko tieši nosaka CNH Industrial Italia SpA. saskana ar speka esošajiem likumiem, kas regule piekluvi transportlidzeklu remonta un tehniskas apkopes informacijai.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Pašlaik Eiropas regula par "piekluvi transportlidzekla remonta un tehniskas apkopes informacijai" ir Regula (ES) Nr. 167/2013, Komisijas Delegetas regulas (ES) 1322/2014, 2015/96 un 2015/208, un Komisijas Istenošanas regula (ES) 2015/504. Mes apstiprinam šo tiesibu normu pielietošanu visa timekla vietne, kas attiecas uz laikiem, saturu, piekluvem un pieejamibu attieciba uz transportlidzekla remonta un tehniskas apkopes dokumentiem, ka to norada regula. Atsauce: http://eur-lex.europa.eu
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Pašlaik Eiropas regula par "piekluvi transportlidzekla remonta un tehniskas apkopes informacijai" lauksaimniecibas vai mežizstrades traktoru remonta un tehniskas apkopes informacijai ir Regula (ES) Nr. 167/2013. Mes apstiprinam šo tiesibu normu pielietošanu visa timekla vietne, kas attiecas uz laikiem, saturu, piekluvem un pieejamibu attieciba uz transportlidzekla remonta un tehniskas apkopes dokumentiem, ka to norada regula. Visa papildu informacija vai jebkuras specifiskas atkapes saistiba ar regulu pieejamas timekla vietnes sadala “Liguma nosacijumi”. Atsauce: http://eur-lex.europa.eu
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Ši timekla vietne aizsarga un garante visu personigo datu drošibu registretajiem lietotajiem, piemerojot visas “PERSONIGO DATU AIZSARDZIBAS LIKUMA” dalas, ka to nosaka 2003. gada 30. junija. likumdošanas dekrets (IT) Nr. 196. Atsauce: http://www.parlamento.it
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Sekojoša informacija pieejama visiem atbilstošajiem transportlidzekliem: - remonta un tehniskas apkopes pamacibas ar remonta un tehniskas apkopes darbu aprakstiem, elektroinstalacijas diagrammam, kludu noveršanu un visparejo mehanisko, ka ari elektrisko/elektronisko informaciju; - remonta laiki; - specialie riki un aprikojuma katalogs; - ieplanota tehniska apkope; - rezerves dalu katalogs; - tehniskas apkopes reglamenti; - lietošanas un tehniskas apkopes rokasgramatas. Šos dokumentus ir iespejams meklet ari, izmantojot konkreta transportlidzekla VIN, parbaudit atsaukšanas kampanas un parprogrammet vadibas vienibas, izmantojot ipašus timekla vietne pieejamos programmaturas rikus (skatit atbilstošo sadalu, lai iegutu vairak informacijas). Ši tehniska informacija ir pieejama skatišanai, iegadajoties abonementus, kas iedaliti pec stundam, dienam, nedelam, menešiem un gadiem.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
- remonta un tehniskas apkopes pamacibas ar remonta un tehniskas apkopes darbu aprakstiem, elektroinstalacijas diagrammam, kludu noveršanu un visparejo mehanisko, ka ari elektrisko/elektronisko informaciju; - remonta un tehniskas apkopes pamacibu dalas; - remonta un tehniskas apkopes monografijas; - lietošanas un tehniskas apkopes rokasgramatas; - remonta laiki; - specialie riki un aprikojuma katalogs; - ieplanota tehniska apkope; - rezerves dalu katalogs; - tehniskas apkopes reglamenti; - lietošanas un tehniskas apkopes rokasgramatas. Papildu informaciju skatiet "BUJ" (Biežak uzdotie jautajumi) sadala, kas pilniba veltita iegadei un satur visu timekla portala pieejamo dokumentaciju.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
CNH Industrial politika saistiba ar tehniskajiem dokumentiem pieprasa, ka visi dokumenti, kas izplatiti IT atbalsta, piemeroti jaaizsarga, nodrošinot šo dokumentu ekonomisko un intelektualo vertibu, lai pasargatu tos no izmainam, liedzot labošanu un garantejot drošu, ka ari parvalditu piekluvi neatkarigajiem darbiniekiem un CNH Industrial servisu tiklam. Visus dokumentus iespejams izdrukat lietošanai tikai uznemuma ietvaros. Dokumentus nedrikst pardot, kopet, pavairot vai iznomat.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
- remonta un tehniskas apkopes pamacibas; - remonta un tehniskas apkopes monografijas; - kludu noveršanas informaciju; - tehniskas apkopes reglamentus; - ipašos rikus; - dalu kataloga konsultacijas; - diagnostikas aprikojumu.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Jums jaregistrejas timekla vietne, ievadot visus uznemuma datus (registrešanas ir bezmaksas). Pec registrešanas jums jaatrod starp kataloga esošajiem dažadajiem veidiem nepieciešama informacija un pirms iegades japrecize abonementa ilgums un veids. Timekla vietne pieejamo informaciju iespejams meklet bez maksas, tostarp meklet konkretus VIN. Lai pabeigtu iegadi, jums nepieciešams izmantot saistito sadalu darijuma izpildišanai ar kreditkarti kada no iesaistitajam kedem. Papildu informacija pieejama “BUJ sadala: remonta un tehniskas apkopes informacija” (redzama tikai lietotajiem, kas pieteikušies sistema), kas veltita tikai timekla portala pieejamas informacijas iegadei un skatišanai.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Timekla vietne esošo dokumentu izmaksas nosaka abonementi, kurus iespejams iznemt atbilstošaja sadala. Papildu informacija par abonementiem pieejama “BUJ" sadala: remonta un tehniskas apkopes informacija (redzama tikai lietotajiem, kas pieteikušies sistema), kas veltita tikai timekla portala pieejamas remonta un tehniskas apkopes informacijas iegadei un skatišanai. Tehnisko dokumentu cena neatkarigajiem tehnikiem ir proporcionala un nediskriminejoša salidzinajuma ar cenu, kas tiek piedavata oficialajiem CNH Industrial tehnikiem.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
CNH Industrial pilnvarotas remontdarbnicas jau ir registretas, papildu paroles nav nepieciešamas. Ja parstavat CNH Industrial pilnvaroto remontdarbnicu un jums nav parole portala pieklušanai, sazinieties ar jusu atbilstošo tirgus parstavi.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Lai registretos, vienkarši dodieties uz timekla vietnes sakuma lapu un klikškiniet uz: “Registreties”. Kad lapa ir atverta: - rupigi izlasiet vienošanas nosacijumus timekla portala un dokumentu lietošanai; - apstipriniet savu piekrišanu liguma noteikumiem un nosacijumiem; - aizpildiet veidlapu ar visu uznemuma informaciju, pieveršot ipašu veribu dalam, kas jaaizpilda obligati; - pec noklikškinašanas uz “SAGLABAT” uz veidlapa ievadito adresi tiks nosutita e-pasta vestule; - parliecinieties, ka e-pasta vestule ir pienakusi, un pabeidziet registrešanas procesu, ieverojot zinojuma noraditas instrukcijas. Ja nekas netiek sanemts (30 minušu laika), iespejams, ka zinojums atzimets ka “Mestule”. Šaja gadijuma parbaudiet mapi, kura tiek uzglabatas mestules. Piezime: lai izvairitos no šis problemas atkartošanas nakotne, ievadiet registrešanas sutitaja adresi “baltaja saraksta” (drošo sutitaju saraksta).
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Lai pieklutu timekla lapas slegtajai dalai, vienkarši noklikškiniet uz PIETEIKTIES majas lapas labaja augšeja sturi un noklikškiniet uz pogas "Pieteikties" pec "Lietotajvarda" un "Paroles" ievadišanas.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Parliecinieties, ka jusu “Lietotajvards” un “Parole” ievaditi pareizi, ipašu veribu pieveršot lielajiem burtiem, mazajiem burtiem un ipašajam rakstzimem. Ja šos piekluves datus kopigojiet ar citiem cilvekiem, parliecinieties, ka parole nav nomainita. Lai atgutu "Paroli", apmeklejiet timekla vietnes sakuma lapu, noklikškiniet uz "Pieteikties" un pec tam noklikškiniet uz "Vai esat aizmirsis paroli?". Ja problemas saglabajas, ludzu, iesniedziet atbalsta pieprasijumu, noklikškinot uz "Ne" zemak redzamaja veidlapa.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Noklikškiniet uz “Turpinat izmantot timekla vietni”. Ja timekla vietnes sertifikata stavoklis ir “noildzis” (beidzies deriguma terminš), parlukprogramma (Internet Explorer 10.0 vai jaunaka) attelos informativo zinojumu.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Lai likvidetu jusu kontu, ludzu, iesniedziet atbalsta pieprasijumu, noklikškinot uz "Ne" zemak redzamaja veidlapa.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Nav iespejams atgut jusu "Paroli", bet jus to varat atiestatit un izveleties jaunu. Lai atiestatitu "Paroli", apmeklejiet timekla vietnes sakuma lapu, noklikškiniet uz "Pieteikties" un pec tam noklikškiniet uz "Vai esat aizmirsis paroli?". Jus paradreses uz citu lapu: ievadiet savu "Lietotaja ID" un atbildiet uz drošibas jautajumiem. Izvelieties jaunu "Paroli", ieverojot lapa noraditos noteikumus, un pec tam noklikškiniet uz "Mainit paroli". Tagad jus varat pieklut timekla vietnei, izmantojot savu jauno "Paroli". Ja problemas saglabajas, ludzu, iesniedziet atbalsta pieprasijumu, noklikškinot uz "Ne" zemak redzamaja veidlapa.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Jums nepieciešams: - personigais dators ar: -- Windows 7 vai jaunaku operetajsistemu; -- Internet Explorer 10.0 parlukprogramma vai jaunaka, vai Mozilla Firefox 14.0 parlukprogramma, vai jaunaka; -- Adobe Reader 10 vai jaunaka programma; -- Adobe Flash Player - interneta savienojuma izmantošana; - jabut pieregistretam šaja timekla vietne; - kreditkarte.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Iegadato dokumentu pardošana, kopešana, parsutišana vai iznomašana ir AIZLIEGTA. Visus iegadatos dokumentus iespejams brivi izdrukat lietošanai uznemuma, gluži ka jebkuru citu PDF failu.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Jums jaregistrejas portala, lai iegadatos informacijas abonementu. Pirkuma veikšanai vispirms japiesakas sistema, uzklikškiniet uz “Tiešsaistes pirkums”, lai attelotu pieejamos abonementus: pec velama izvelešanas, uzklikškiniet uz iepirkumu groza, lai pievienotu to “izveleto produktu” sarakstam. Pec izvelešanas uzklikškiniet uz pogas “Turpinat” un parbaudiet iepirkumu groza “Kopsavilkuma” logu. Piekritiet pirkšanas nosacijumiem un turpiniet, uzklikškinot uz “Apstiprinat pasutijumu”: talak jus savienos ar lapu, kura iespejams norekinaties ar kreditkartes palidzibu. Pec iegades pabeigšanas, ludzu, aktivizejiet iegadato abonementu.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Ja, abonementu pirkšana iespejama tikai ar kreditkarti.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Ne, pieejamo dokumentu saraksts nepastav, jo pec transportlidzekla meklešanas sistema spej noteikt remontam nepieciešamo dokumentu skaitu.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Pirkšanai pieejamo abonementu saraksts ir redzams lietotajiem, kas pieteikušies sistema. Pec pieteikšanas sistema uzklikškiniet uz “Tiešsaistes pirkums”: atversies logs ar visu pieejamo abonementu sarakstu, aprakstu, ilgumu un izmaksam. Lidzas katram abonementam iespejams uzklikškinat uz “Iepirkumu groza”, lai pievienotu to dokumentu sarakstam, kurus velaties iegadaties.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Pirkšana saistita ar abonementu vairakiem transportlidzekliem (nevis abonementu vienai lietošanas pamacibai). Šo dokumentu izmaksas atkarigas no ilguma: - H = stunda - D = diena - W = nedela - M = menesis (30 dienas) - Y = gads.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Ne, pakalpojumu iespejams iegadaties tikai divas valodas. Aktivizacijas laika jus varat precizet savu izveli, ši izvele saglabasies uz visu abonementa laiku. Jus varat veikt jaunu pirkumu tam pašam pakalpojumam, ieskaitot pirkšanu dažadas valodas.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Ja, iespejams izveleties ari jaunas valodas pat tad, ja tas atškiras no pirmaja pirkšanas reize izveletajam.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Kursu katalogs un saistoša informacija atrodas šeit: http://lmscnhi-agce.cnhind.com
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Jus varat registreties kursa un pieprasit informaciju šeit: http://lmscnhi-agce.cnhind.com Atlasiet interesejošo kursu no kataloga un jus atradisiet visu registracijai nepieciešamo kontaktinformaciju.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Programmatura tiek piegadata kopa ar EST komplektu, ko var pasutit, izmantojot Diagnostikas aprikojuma saiti RMI timekla vietnes kataloga.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Lai pasutitu EST diagnostikas riku, vienkarši izmantojiet saiti RMI timekla vietne.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
EST diagnostikas instruments, ko piegada CNH Industrial, nav vienigais, ko var izmantot, lai veiktu transportlidzekla diagnostiku. Var izmantot ari citus, ja tie ir savietojami ar pašreizejiem VCI standartiem.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Ne, diagnostiku visiem CNH Industrial traktoriem var veikt ar vienu riku.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Lai pasutitu jaunu VCI, vienkarši izmantojiet saiti RMI timekla vietne.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Lai iegutu šo informaciju, sazinieties tieši ar CNH Industrial, izmantojot zemak pieejamo veidlapu: NOKLIKŠKINIET ŠEIT
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
CNH Industrial diagnostikas rika izmantošanas dokumentacija ir pieejama Tehniskas apkopes rokasgramata RMI timekla vietne.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
CNH Industrial diagnostikas rika izmantošanas dokumentacija ir pieejama Tehniskas apkopes rokasgramata RMI timekla vietne.
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!
Contact CNH Industrial directly by answering NO to the information about the utility of the FAQ .
Vai informācija bija noderīga? Yes No
Paldies par palīdzību, patīkamu izmantošanu!