Χρονοδιαγράμματα χρόνου επισκευής / Εξοπλισμός

Το Serviceability παρέχει στο δίκτυο σέρβις και στους ανεξάρτητους χειριστές τις πληροφορίες που απαιτούνται για το σέρβις των οχημάτων:

·  Η περιοχή Repair Methods & Times παρέχει τους τυπικούς χρόνους για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων.

·  Όλες οι περιοδικές εργασίες που πρέπει να εκτελούνται επί του οχήματος προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του δίνονται στην περιοχή Maintenance Plans.

·  Τα συγκεκριμένα εργαλεία και εξοπλισμός για τη χρήση των προϊόντων/εξαρτημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες συντήρησης πληρούν τα πρότυπα ποιότητας και χρόνου αναγράφονται στην περιοχή Special Tools.