Политика за поверителност

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПОВЕРИТЕЛНОСТТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Всички, които се свързват със Сайта, трябва да приемат Правилата и условията, съдържащи се в настоящия документ и на други страници на Сайта. Не използвайте сайта, ако не приемате Правилата и условията. Компанията си запазва правото да променя Правилата и условията по всяко време и по всякакъв начин, без да е задължена да информира някого за измененията.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УЕБСАЙТА

Сайтът е предназначен да осигурява Техническа информация за ремонт и техническо обслужване на Изделия на Компанията на лица, които имат право на това съгласно член 53 (1) на регламент (ЕС) 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета. . Достъпът се осигурява по начина, посочен и изискван в делегиран регламент (ЕС) 1322/2014 на Комисията от 19 септември 2014 г. относно Техническата информация за земеделски и горски превозни средства. Допълнителна информация за конкретни изключения от посочените регламенти е приведена по-горе в раздела “Правила и условия“ на настоящия сайт.

ДОСТЪП ДО ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Видът и характеристиките на наличната информация могат да се проверяват чрез регистриране и достъп до сайта. След проверка за необходимата Техническа информация е възможно тя да се проучи чрез закупуване на абонаменти за пакети за достъп за определен срок — година, месец, седмица, ден и час. Пакетите се различават и по типа на Техническата информация. Допълнителна информация относно достъпа до Техническа информация е приведена в настоящия Сайт в раздела „Правила и условия“.

АВТОРСКИ ПРАВА И ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Компанията е единствен притежател на изключителните права съгласно законите за авторски права и права върху интелектуална собственост, съответно върху формата и съдържанието на Техническата информация, уреждани чрез правилата за достъп до Техническа информация, подписани от Клиента по време на покупката. Също така, освен в случаите, когато специално е посочено друго, правата на собственост върху всички търговски марки, емблеми, снимки, чертежи, звукозаписи, музика, филми, видеоклипове, програмно осигуряване и всичко друго на Сайта (наричани оттук нататък „Обекти“) също са защитени; такива са например (но без това да изчерпва всички случаи) правата върху търговските марки, патентните права, авторските права и др. Тези права се притежават на законно основание от Компанията или се използват от Компанията по силата на лиценз и със съгласието на техните собственици. Поради това използването (копиране, частично копиране, разпечатване) на Обектите е забранено, освен за изключително лично използване. Под изключително лично използване се разбира записване на копие на вашия персонален компютър или разпечатване на Обекти за архивиране на документация за лично използване. Поради това дистрибуцията и предаването — включително публикуване на други уебсайтове — на Обектите на трети страни, тяхното модифициране, повторно публикуване, повторно използване с включване на други документи или файлове и всяка тяхна обработка се считат за непредназначени изключително за лично използване и следователно незаконни. Компанията не поема никаква отговорност и не може да бъде подвеждана под отговорност за нарушенията на правата върху Обектите, които техните собственици са предоставили на Компанията, в случаите, когато собствениците твърдят, че потребителите на Сайта нарушават по някакъв начин техните права. За такива нарушения пълна отговорност носят потребителите на Сайта, които са ги извършили.

ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ СВЪРЗВАНЕТО

Компанията, както и други компании, контролирани пряко или непряко от CNH Industrial NV, не носят отговорност за вреди, произтичащи от достъпа и регистрацията в Сайта и използването и/или изтеглянето на Обекти от него, дори когато вредите се дължат на повреди, грешки или друго, или на следваща невъзможност за използване на материали от Сайта.

ВРЪЗКИ

Компанията не носи отговорност за съдържанието на външни сайтове, които препращат към Сайта, нито за съдържанието на външни сайтове, към които препраща Сайтът.

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Компанията защитава поверителността в съответствие със закона и с политиката на Компанията. Защитата се отнася за всички, които имат взаимоотношения с Компанията — работници, доставчици, клиенти, потенциални клиенти или хора, посещаващи уебсайта. Прочетете декларацията на Компанията по отношение на поверителността. Informativa.pdf

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Когато посетител на Сайта възнамерява доброволно да предостави свои данни, определени като лични в директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, или в друг действащ местен закон за личните данни, той може да направи това само ако спазва правилата и процедурите на Сайта, които съответстват на посочените по-горе закони относно поверителността. Всеки посетител на сайта доброволно избира дали да предостави лични данни. Сайтът не записва лични данни, освен когато предварително, ясно и конкретно информира посетителя за възможността да запише личните му данни. За избягване на грешки и недоразумения личните данни не могат да се записват преди следващо получаване на окончателно потвърждение от посетителя. 

ПРЕГЛЕЖДАНЕ НА САЙТА И РЕГИСТРИРАНЕ ЗА ДОСТЪП — БИСКВИТКИ И РЕГИСТРАЦИОННИ ФАЙЛОВЕ

Компанията използва бисквитки за събиране на статистическа информация относно Сайта. Бисквитката е малка информационна програма, изпращана от посещавания уебсайт и записвана от браузера на твърдия диск на вашия компютър. Сайтът проследява пътя на бисквитката (така наречения „поток на щракванията“, т.е. записва придвижването на посетителя на Сайта от една страница към друга), като по този начин не може да се идентифицира потребителят, който преглежда Сайта, а се събират статистически данни за Сайта, например кои страници се отварят, кои се изтеглят и др. Още веднъж подчертаваме, че тази информация не може да се свърже лично с вас. Бисквитките не съдържат адреса на вашата електронна поща или каквато и да е друга лична информация. Получаваната от бисквитките информация се анализира общо. Компанията използва и регистрационните файлове на уебсървъра, за да брои посетителите на Сайта и да оценява техническите му възможности. Тези данни ни служат да оценим използването на Сайта и да организираме страниците по начин, който позволява възможно най-лесен достъп, да улесним преглеждането на Сайта и да осигурим повече полезна информация на страниците. Ние събираме информация за трафика през Сайта, но не за отделните посетители. Поради това не се записват и използват лични данни. Компанията предоставя тази информация на съответните органи само при необходимост, в случай на измама при използване на Сайта.

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА, ПОЩЕНСКИ СПИСЪК

Подчертаваме отново, че ако по някаква причина желаете да изпратите до Сайта съобщение по електронната поща, или Сайтът ви предложи да се запишете в пощенски списък за изпращане на информация до вашия компютър и за целта е необходимо да се запишат ваши лични данни, това във всички случаи ще бъде направено в съответствие със закона за защита на личните данни. Поради това данните се записват само след ваше повторно изрично съгласие.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО — МЯСТО НА ЮРИСДИКЦИЯ

Както е посочено в предупрежденията, осъществяването на достъп до Сайта означава пълно приемане на правилата за използване на Сайта. Следователно потребителят, който посещава Сайта, се съгласява, че приложимото право и компетентният Съд са тези на мястото, където Компанията е регистрирана.

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (*)

PRIVACY POLICY (*)

(*) It's mandatory to accept our "Privacy policy" and "Copyright and intellectual property rights" to provide you access on this Portal. Without this it will not be possible for us to provide you our services