Обща информация

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

Посочените по-долу термини имат следното значение:

 

Споразумение: означава настоящото Споразумение, което съдържа настоящите Правила и условия;

 

Мрежа упълномощени сервизи: означава мрежата от упълномощени от Компанията сервизи за ремонт и техническо обслужване на машините на Компанията, в това число и Изделията;

 

Компания: означава CNH Industrial Italia S.p.A. с адрес на регистрация Turin, Via Plava 80;

 

Клиент(и): означава Независим(и) оператор(и), които след регистриране на Сайта и приемане на настоящите Правила и условия, стават Страна по Споразумението с Компанията;

 

Независим(и) оператор(и): има същото значение, като посоченото в член 3 на регламент (ЕС) 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета;

 

Област за планове за техническо обслужване: означава областта на Компанията, служеща за предоставяне на информация относно плановото техническо обслужване;

 

Производител: има същото значение, като посоченото в член 3 (25) на регламент (ЕС) 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета;

 

Механик(ци): означава специализирания(те) техник(ци) с необходимата квалификация за ремонтиране на Изделията;

 

Каталог : означава Каталог на частите от ново поколение;

 

Страна(и): означава Клиента и Компанията;

 

Изделия: означава тракторите с марки на CASE IH, New Holland Agriculture, Steyr;

 

Област за методи на извършване и продължителности на ремонтите: означава областта на Компанията, служеща за предоставяне на информация относно стандартните продължителности на ремонтите на Изделията;

 

Регламент RMI: означава цялото европейско законодателство, което урежда правилата за достъп на Независими ремонтни организации до предоставяна от Производителите техническа информация относно ремонта и техническото обслужване;

 

Услуги: означава предлаганите на Клиент(и), в съответствие с настоящите Правила и условия, услуги: закупуване на право за достъп до Техническа информация и Каталог на частите, закупуване на Специални инструменти и Лицензи за електронни сервизни инструменти, както и изтегляне на софтуер за автомобила;

 

Сайт: означава посещавания от Клиента уебсайт на Компанията, който съдържа предоставена от Компанията Техническа информация и Каталог на частите за Изделията;

 

Област за специални инструменти: означава областта на Компанията, служеща за предоставяне на информация относно специалните инструменти и оборудване, необходими за ремонтиране на Изделията;

 

Техническа информация: има същото значение, като посоченото в член 53 (1) и (3) на регламент (ЕС) 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета;

 

Техническо обучение: означава обучение за извършване на ремонти на Изделията;

 

Правила и условия: означава настоящата информация, която урежда достъпа и регистрирането на Клиента в Сайта, както и закупуването на Услуги от Клиента.

Обща информация

Регистрирането в настоящия Сайт позволява онлайн достъп да Техническа информация, необходима за ремонт и техническо обслужване на Изделия на Компанията.

Наличната на Сайта информация е предназначена само за информация и може да не е актуална, ако Производителят е извършил изменения по технически и/или търговски причини, или когато действащото в различните държави законодателство налага адаптиране на Изделията.

Описаните в Техническата информация, публикувана на Сайта, операции за ремонт и техническо обслужване на Изделията трябва да се изпълняват само от Механици, преминали специализирано обучение в съответната област, с помощта на необходимите инструменти и оборудване.

Компанията, както и други компании, контролирани пряко или непряко от CNH Industrial NV, не носят отговорност за резултатите от операциите и/или действията, извършвани въз основа на Техническата информация.

Технически изисквания за достъп до Сайта

За достъп до Сайта е необходимо следното:

Браузър:

·  Internet Explorer 10.0 или по-нова версия

·  Mozilla Firefox 14.0 или по-нова версия

Други програми:

·  Adobe Flash Player 

·  Adobe Reader

Процедура за регистриране: Начин на свързване/достъп

За достъп до Техническа информация е необходимо регистриране на Сайта.

За успешно приключване на процедурата за регистриране е необходимо Клиентът да приеме настоящите Правила и условия за използване на Сайта.

Процедурата за регистриране на Механици и Независими оператори включва основно въвеждането на лични данни и на информация за контакт; след това им се предоставя парола за достъп до Сайта.

В съответствие с регламент (ЕС) 167/2013, делегирани регламенти (ЕС) 1322/2014, 2015/96 и 2015/208 на Комисията и регламент за изпълнение (ЕС) 2015/504 на Комисията, съществува възможност за безплатна консултация, за да се провери предварително дали необходимата на Механиците информация съществува.

Предлага се също и услуга за препрограмиране и конфигуриране на електронни компоненти и/или блокове за управление: плащането е за всяка транзакция и се извършва онлайн. Цените на заплащаните онлайн транзакции зависят от типа на операцията и от компонента: Цените на транзакции за услуги са приведени в съответния раздел.

Достъпът до Техническа информация е възможен след закупуване на някой от предлаганите абонаменти (с възможност за избор на различен срок), който започва да тече след активиране от Клиента. Срокът зависи само от типа на закупения абонамент и не зависи от броя влизания в Сайта.

Въпреки посоченото по-горе, изрично се приема, че ако потребителят 

·  не активира абонамента или

·  не използва закупената с транзакцията услуга в срок, изрично определен по-долу (вж. Правила и условия),

 срокът на абонамента и/или на използване на закупената с транзакцията услуга е изтекъл и потребителят няма право на възстановяване на каквато и да е част от платените суми.