Informacje ogólne

 DEFINICJE

 

Terminy stosowane w niniejszym dokumencie używane są w następującym znaczeniu:

 

Umowa: oznacza niniejszą Umowę zawierającą poniższe Warunki i postanowienia;

 

Autoryzowana Sieć Serwisowa: oznacza Autoryzowaną Sieć Serwisową Firmy, oferującą usługi naprawy i przeglądów maszyn produkowanych przez Firmę, w tym Produktów;

 

Firma: oznacza CNH Industrial Italia S.p.A., z siedzibą w Turynie, Via Plava 80;

 

Klient(-ci): oznacza Niezależny(-e) Podmiot(-y), który po zarejestrowaniu w serwisie i zaakceptowaniu niniejszych Warunków i postanowień zawiera Umowę z Firmą;

 

Niezależny(-e) podmiot(-y): termin definiowany zgodnie z Artykułem 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013;

 

Obszar Harmonogramów Konserwacji: oznacza obszar Firmy, którego zadaniem jest dostarczanie informacji o zaplanowanej obsłudze okresowej;

 

Producent: termin definiowany zgodnie z Artykułem 3(25) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013;

 

Serwisant(-ci): oznacza specjalistycznych mechaników wykwalifikowanych do naprawy Produktów;

 

NGPC: oznacza katalog New Generation Parts Catalogue;

 

Strona(-y): oznacza Klienta i Firmę;

 

Produkty: oznacza ciągniki marki CASE IH, New Holland Agriculture, Steyr;

 

Obszar Metod i Czasów Naprawy: oznacza obszar Firmy, którego zadaniem jest informowanie o standardowym czasie naprawy Produktów;

 

Przepisy RMI: oznacza zestaw przepisów europejskich regulujących dostęp niezależnych stacji obsługi do informacji technicznych w zakresie konserwacji i naprawy udostępnianych przez Producentów;

 

Usługi: oznacza Usługi świadczone na rzecz Klienta(-ów) zdefiniowane w niniejszych Warunkach i postanowieniach, polegające na wykupieniu prawa dostępu do Informacji Technicznych i Katalogów Części, nabyciu narzędzi specjalnych i licencji elektronicznych narzędzi serwisowych oraz pobieraniu oprogramowania pojazdu;

 

Witryna: oznacza Witrynę Firmy, do której dostęp uzyskuje Klient, i która zawiera przygotowane przez Firmę Informacje Techniczne i Katalogi Części dotyczące Produktów;

 

Obszar Narzędzi Specjalnych: oznacza obszar Firmy, zajmujący się specjalistycznymi narzędziami lub sprzętem naprawczym, które mogą być potrzebne do przeprowadzenia naprawy Produktów;

 

Informacje Techniczne: termin definiowany zgodnie z Artykułem 53(1) i (3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013;

 

Szkolenie Techniczne: oznacza szkolenie w zakresie naprawy Produktów;

 

Warunki i postanowienia: oznacza niniejsze postanowienia regulujące dostęp i rejestrację Klienta w Witrynie oraz zakup Usług przez Klienta.

Informacje ogólne

Rejestracja w niniejszej Witrynie umożliwia dostęp on-line do Informacji Technicznych potrzebnych do przeprowadzenia naprawy oraz konserwacji Produktów Firmy.

Przedstawione w Witrynie dane mają jedynie charakter informacyjny i mogą nie być aktualne w przypadku wprowadzenia przez Producenta zmian ze względów technicznych i/lub handlowych lub też wskutek konieczności adaptacji ze względu na obowiązujące w danym kraju przepisy.

Operacje naprawcze i konserwacyjne Produktów, opisane w Informacjach Technicznych opublikowanych w Witrynie, mogą być przeprowadzane wyłącznie przez Serwisantów, którzy odbyli specjalistyczne szkolenie w odpowiednim zakresie, oraz przy użyciu specjalistycznych narzędzi i wyposażenia.

Ani Firma, ani żadna ze spółek kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez CNH Industrial NV nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultat działań i/lub czynności wykonywanych w oparciu o wspomniane Informacje Techniczne.

Wymagania techniczne dostępu do Witryny

Korzystanie z Witryny wymaga następujących narzędzi:

Przeglądarka

·  Internet Explorer 10.0 lub nowsza wersja

·  Mozilla Firefox 14.0 lub nowsza wersja

Inne programy:

·  Adobe Flash Player 

·  Adobe Reader

Proces rejestracji: sposób połączenia/dostępu

Uzyskanie dostępu do Informacji Technicznych wymaga rejestracji w Witrynie.

Rejestracja wymaga zaakceptowania niniejszych Warunków i postanowień dotyczących korzystania z Witryny.

Proces rejestracji Serwisantów i Niezależnych Podmiotów wymaga podania głównie danych osobowych i kontaktowych; otrzymają oni następnie hasło, które umożliwi późniejszy dostęp do Witryny.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) nr 167/2013, Rozporządzeń delegowanych Komisji (UE) 1322/2014, 2015/96 i 2015/208 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/504 możliwe jest nieodpłatne sprawdzenie dostępności informacji dotyczących Produktów poszukiwanych przez Serwisantów.

Ponadto dostępna jest usługa przeprogramowania i konfiguracji elektronicznych komponentów i/lub centralek: Płatności wykonywane są on-line za każdą transakcję. W przypadku płatności on-line za transakcję ceny uzależnione są od typu operacji i komponentu: cennik takich usług jest dostępny w odpowiedniej sekcji witryny.

Dostęp do Informacji Technicznych jest możliwy po wykupieniu jednej z dostępnych subskrypcji (o różnym czasie trwania), uruchamianej w momencie aktywacji przez Klienta. Długość trwania subskrypcji jest zależna wyłącznie od typu zakupionej subskrypcji i nie ma związku z liczbą odwiedzin Witryny.

Bez uszczerbku dla powyższego przyjmuje się, że jeżeli użytkownik 

·  nie aktywuje subskrypcji; lub

·  nie wykorzysta pozycji zakupionej w ramach jednej transakcji w podanym czasie ustalonym poniżej (patrz Warunki i postanowienia),

 ta subskrypcja i/lub wykonana transakcje straci ważność, a użytkownikowi nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne odszkodowanie ani zwrot kosztów.