Všeobecné informácie

DEFINÍCIE

 

Nasledujúce termíny majú v tomto dokumente tento im pripisovaný význam:

 

Zmluva: znamená túto zmluvu, ktorá obsahuje tieto obchodné podmienky.

 

Autorizovaná servisná sieť: znamená autorizovanú servisnú sieť spoločnosti, ktorá sa venuje opravám a údržbe strojov spoločnosti, medzi ktoré patria výrobky.

 

Spoločnosť: znamená CNH Industrial Italia S.p.A. so sídlom spoločnosti v Turíne, Via Plava 80.

 

Zákazník(zákazníci): znamená nezávislého prevádzkovateľa (prevádzkovateľov), ktorý po zaregistrovaní na lokalite a prijatí týchto obchodných podmienok uzaviera zmluvu so spoločnosťou.

 

Nezávislý operátor(operátori): má rovnaký význam ako podľa článku 3 nariadenia (EU) č. 167/2013 Európskeho parlamentu a Rady.

 

Oblasť plánov údržby: znamená oblasť spoločnosti, ktorá sa venuje poskytovaniu informácií o plánovanej údržbe.

 

Výrobca: má rovnaký význam ako podľa článku 3 (25) nariadenia (EU) č. 167/2013 Európskeho parlamentu a Rady.

 

Mechanik (mechanici): znamená špecializovaného technika (technikov) kvalifikovaných na vykonávanie opráv výrobkov.

 

NGPC: znamená katalóg dielov novej generácie (New Generation Parts Catalogue).

 

Strana (strany): znamená zákazníka a spoločnosť.

 

Výrobky: znamená traktory značiek CASE IH, New Holland Agriculture a Steyr.

 

Metódy opráv a oblasť časov: znamená oblasť spoločnosti, ktorá sa venuje štandardným časom opráv na vykonávanie opráv výrobkov.

 

Nariadenie RMI: znamená súbor predpisov Európskej únie, ktoré upravujú pravidlá na prístup nezávislých opravovní k technickým informáciám poskytovaným výrobcami ohľadom údržby a opráv.

 

Služby: znamenajú služby ponúkané zákazníkovi (zákazníkom), ako je definované týmito obchodnými podmienkami, ktoré sa skladajú z nákupu prístupu k technickým informáciám a katalógom dielov, nákupu špeciálnych nástrojov a elektronických licencií na servisné nástroje a sťahovanie softvéru vozidiel.

 

Lokalita: znamená webovú lokalitu spoločnosti prístupnú zákazníkom, s obsahom technických informácií spoločnosti a katalógov dielov v súvislosti s výrobkami.

 

Oblasť špeciálnych nástrojov: znamená oblasť spoločnosti, ktorá sa zaoberá špecializovanými nástrojmi alebo zariadeniami na opravy, ktoré môžu byť potrebné na to, aby sa vykonali opravy na výrobkoch.

 

Technické informácie: majú rovnaký význam ako podľa článku 53 (1) a (3) nariadenia (EU) č. 167/2013 Európskeho parlamentu a Rady.

 

Technické školenia: znamenajú školenia na vykonávanie opráv na výrobkoch.

 

Obchodné podmienky: znamenajú tieto klauzuly, ktorými sa riadi prístup a registrácia zákazníkom na lokalite a nákup služieb zákazníkom.

Všeobecné informácie

Registrácia na tejto lokalite zaručuje on-line prístup k technickým informáciám potrebným na opravy a výrobkov spoločnosti.

Údaje na tejto lokalite sa poskytujú výhradne na informačné účely a nemusia byť aktuálne, a to z dôvodu úprav, ktoré výrobca vykonal z technických alebo komerčných dôvodov, prípadne z dôvodu úprav, ktoré v jednotlivých krajinách vyžadujú platné zákony.

Činnosti opravy a údržby výrobkov popísaných v technických informáciách zverejnených na lokalite môžu vykonávať len mechanici so špecializovaným zaškolením v príslušných oblastiach, a to pomocou potrebných nástrojov a vybavenia.

Ani spoločnosť ani žiadne iné spoločnosti kontrolované, priamo alebo nepriamo, spoločnosťou CNH Industrial NV nebudú niesť zodpovednosť za výsledky akýchkoľvek operácií a/alebo činností vykonávaných pomocou technických informácií ako referenciou.

Technické požiadavky na prístup na lokalitu

Lokalita požaduje používanie nasledujúceho:

Prehliadač

·  Internet Explorer 10.0 alebo novší

·  Mozilla Firefox 14.0 alebo novší

Ostatné programy:

·  Adobe Flash Player 

·  Adobe Reader

Proces registrácie: spôsob pripojenia/prístupu

Z dôvodu prístupu k technickým informáciám sa vyžaduje registrácia na lokalite.

Aby bol proces registrácie úspešne dokončený, zákazník musí akceptovať tieto obchodné podmienky pre používanie lokality.

Proces registrácie pre mechanikov a nezávislých prevádzkovateľov vyžaduje predovšetkým zadanie osobných údajov a kontaktných údajov; potom bude poskytnuté heslo, ktoré sa bude používať pre všetky nasledujúce prístupy na lokalitu.

Pri výrobkoch, v súlade s nariadením (EU) č. 167/2013, delegovanými nariadeniami Komisie (EU) 1322/2014, 2015/96 a 2015/208 a vykonávacím nariadením Komisie (EU) 2015/504, je k dispozícii bezplatné prezeranie, aby sa dopredu skontrolovala existencia informácií pomáhajúcich mechanikom.

Okrem toho je k dispozícii preprogramovanie a konfigurácia elektronických komponentov a/alebo riadiacich jednotiek: platba sa vykonáva on-line pri transakcii. Pre úhrady na on-line transakcie závisí cena od typu prevádzky a od komponentu: ceny za služby založené na transakciách sú k dispozícii v príslušnej časti.

Prístup k technickým informáciám, ktorého platnosť začne až po aktivácii zo strany zákazníka, je možný po zakúpení jedného z dostupných predplatných (možnosť výberu rôznych trvaní). Dĺžka predplatného závisí len od typu zakúpeného predplatného a nezávisí od množstva prístupov na lokalitu.

Bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti sa týmto výslovne rozumie, že ak používateľ 

·  nevykoná aktiváciu predplatného alebo

·  nevyužije zakúpenú položku na báze transakcie v stanovenom časovom limite, výslovne stanovené nižšie (pozri obchodné podmienky),

 potom toto predplatné a/alebo položka na báze transakcie stratí platnosť a používateľovi nebude dlžná žiadna náhrada žiadneho druhu.