Γενικές πληροφορίες

ΟΡΙΣΜΟΙ

 

Οι παρακάτω όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται εδώ:

 

Σύμβαση: η παρούσα Σύμβαση, η οποία περιέχει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις,

 

Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Σέρβις: το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Σέρβις της Εταιρείας που ασχολείται με την επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των προϊόντων,

 

Εταιρεία: η CNH Industrial Italia S.p.A., με έδρα στο Τορίνο, Via Plava 80,

 

Πελάτης(-ες): Ανεξάρτητος(-οι) Φορέας(-είς) που συνάπτει(-ουν) τη Σύμβαση με την Εταιρεία, κατά την εγγραφή στον Ιστότοπο και την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων,

 

Ανεξάρτητος(-οι) Φορέας(-είς): έχει την ίδια έννοια όπως στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

 

Περιοχή Maintenance Plans: η περιοχή της Εταιρείας που ασχολείται με την παροχή πληροφοριών για την προγραμματισμένη συντήρηση,

 

Κατασκευαστής: έχει την ίδια έννοια όπως στο άρθρο 3 παράγραφος 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

 

Μηχανικός(-οί): εξειδικευμένος(-οι) τεχνικός(-οί) που είναι εξουσιοδοτημένος(-οι) να αναλαμβάνει(-ουν) τις επισκευές στα Προϊόντα,

 

NGPC: Κατάλογος Ανταλλακτικών Νέας Γενιάς,

 

Συμβαλλόμενο(-α) μέρος(-η): ο Πελάτης και η Εταιρεία,

 

Προϊόντα: οι ελκυστήρες μάρκας CASE IH, New Holland Agriculture και Steyr,

 

Περιοχή Repair Methods & Times: η περιοχή της Εταιρείας που ασχολείται με τους τυπικούς χρόνους επισκευής για την ανάληψη επισκευών στα Προϊόντα,

 

Κανονισμός RMI: το σύνολο των ευρωπαϊκών κανονισμών που διέπουν τους κανόνες για την πρόσβαση των Ανεξάρτητων Επισκευαστών στις τεχνικές πληροφορίες συντήρησης και επισκευής που παρέχονται από τους Κατασκευαστές,

 

Υπηρεσίες: οι υπηρεσίες που παρέχονται στον (στους) πελάτη(-ες), όπως ορίζονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και αποτελούνται από την αγορά της πρόσβασης σε Τεχνικές Πληροφορίες και Καταλόγους Ανταλλακτικών, την αγορά Ειδικών Εργαλείων και Άδειες Εργαλείων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και τη λήψη λογισμικού οχημάτων,

 

Ιστότοπος: ο ιστότοπος της Εταιρείας στον οποίο έχει πρόσβαση ο Πελάτης και περιέχει Τεχνικές Πληροφορίες της Εταιρείας και Καταλόγους Ανταλλακτικών αναφορικά με τα Προϊόντα,

 

Περιοχή Ειδικών Εργαλείων: η περιοχή της Εταιρείας που ασχολείται με εξειδικευμένα εργαλεία ή εξοπλισμό επισκευής που μπορεί να απαιτείται για τη διεξαγωγή επισκευών στα προϊόντα,

 

Τεχνικές πληροφορίες: έχει την ίδια έννοια όπως στο άρθρο 53 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

 

Τεχνική Εκπαίδευση: η εκπαίδευση που απαιτείται για τη διεξαγωγή επισκευών στα Προϊόντα,

 

Όροι και Προϋποθέσεις: οι παρούσες ρήτρες που διέπουν την πρόσβαση και την εγγραφή από τον Πελάτη στον ιστότοπο και την αγορά των Υπηρεσιών από τον Πελάτη.

Γενικές Πληροφορίες

Η εγγραφή σε αυτόν το Ιστότοπο εγγυάται την πρόσβαση on-line στις τεχνικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τις επισκευές και τη συντήρηση των Προϊόντων της Εταιρείας.

Τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και μπορεί να μην είναι ενημερωμένα λόγω τροποποιήσεων που έχει πραγματοποιήσει ο Κατασκευαστής για τεχνικούς ή εμπορικούς σκοπούς ή λόγω προσαρμογών που απαιτούνται από ισχύοντες νόμους σε διαφορετικές χώρες.

Οι λειτουργίες επισκευών και συντήρησης των Προϊόντων που περιγράφονται στις Τεχνικές Πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο πρέπει να διεξάγονται μόνο από Μηχανικούς με ειδική εκπαίδευση στις σχετικές περιοχές, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα εργαλεία και εξοπλισμό.

Ούτε η Εταιρεία, ούτε άλλες εταιρείες που ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από την CNH Industrial NV, δεν θεωρούνται υπεύθυνες για τα αποτελέσματα εργασιών ή/και δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται με χρήση των εν λόγω Τεχνικών Πληροφοριών ως αναφορά.

Τεχνικές απαιτήσεις για πρόσβαση στον Ιστότοπο

Ο Ιστότοπος απαιτεί τη χρήση των εξής:

Πρόγραμμα περιήγησης

·  Internet Explorer 10.0 ή νεότερο

·  Mozilla Firefox 14.0 ή νεότερο

Άλλα προγράμματα:

·  Adobe Flash Player 

·  Adobe Reader

Διαδικασία εγγραφής: σύνδεση/μέθοδος πρόσβασης

Απαιτείται εγγραφή στον Ιστότοπο για πρόσβαση στις Τεχνικές Πληροφορίες.

Προκειμένου να ολοκληρώσετε με επιτυχία τη διαδικασία εγγραφής, ο Πελάτης αποδέχεται τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις για τη χρήση του Ιστότοπου.

Η διαδικασία εγγραφής για Μηχανικούς και Ανεξάρτητους Χειριστές απαιτεί κυρίως την εισαγωγή προσωπικών δεδομένων και στοιχείων επικοινωνίας. Στη συνέχεια, παρέχεται ένας κωδικός πρόσβασης ο οποίος θα χρησιμοποιείται για κάθε επακόλουθη πρόσβαση στον Ιστότοπο.

Για τα προϊόντα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013, τους κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1322/2014, 2015/96 και 2015/208 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/504, είναι διαθέσιμη δωρεάν λήψη συμβουλών, προκειμένου να ελεγχθεί εκ των προτέρων η ύπαρξη πληροφοριών που βοηθούν τους μηχανικούς.

Επιπλέον, διατίθεται επαναπρογραμματισμός και διαμόρφωση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ή/και μονάδων ελέγχου: η πληρωμή γίνεται on-line ανά συναλλαγή. Για online πληρωμές που βασίζονται σε συναλλαγή, οι τιμές εξαρτώνται από τον τύπο της λειτουργίας και του εξαρτήματος: οι τιμές για υπηρεσίες που βασίζονται σε συναλλαγή διατίθενται στη σχετική ενότητα.

Η πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες είναι δυνατή με την αγορά μίας από τις διαθέσιμες συνδρομές (επιλογή μεταβαλλόμενων διαρκειών), που ξεκινάει μόνο όταν ενεργοποιηθεί από τον πελάτη. Το διάστημα της συνδρομής εξαρτάται μόνο από τον τύπο της συνδρομής που αγοράστηκε και είναι ανεξάρτητο από το πόσες φορές γίνεται πρόσβαση στον Ιστότοπο.

Παρά τα παραπάνω, διά της παρούσης γίνεται ρητώς κατανοητό ότι αν ο χρήστης 

·  δεν ενεργοποιήσει τη συνδρομή ή

·  δεν κάνει χρήση του στοιχείου που αγόρασε και το οποίο βασίζεται σε συναλλαγή εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που ορίζεται ρητώς κατωτέρω (βλ. Όροι και Προϋποθέσεις),

 αυτή η συνδρομή ή αυτό το στοιχείο που βασίζεται σε συναλλαγή θα λήξει και δεν θα γίνει καμία επιστροφή χρημάτων στον χρήστη.