Срокове и условия

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Общи правила и условия за достъп и използване на сайта

1.     Споразумение

1. 1.Настоящото Споразумение между Клиента и Компанията се счита за влязло в сила само след като Клиентът приеме настоящите Правила и условия.

2.     Предмет и област на действие на Споразумението

2. 1.Настоящото Споразумение урежда достъпа и регистрирането на Клиента в Сайта, както и закупуването от Клиента на Услуги според Правилата и условията, определени изрично по-долу.

2. 2.Техническата информация включва всичката информация, предоставяна на упълномощени Механици за ремонт и/или техническо обслужване на машини на Компанията или предлагана на пазара информация от свързани страни. Конкретни примери за Техническа информация са: софтуер, кодове на грешките и други параметри, заедно с техните актуализации, необходими за препрограмиране на електронни блокове за управление в автомобила (ECU) с цел възстановяване на препоръчваните от Компанията настройки или, в случаите на замяна, възстановяване на тези настройки; начини за идентифициране на машините; каталози на резервните части, в това число кодове на частите, описания, цени и илюстрации на частите; основани на практически опит технически решения на проблеми, характерни за определен модел или серия автомобили; списъци на изтегляните за ремонт изделия и всичката информация относно необходимите ремонти, извършвани в сервизната мрежа за сметка на Компанията.

2. 3.Информацията на Сайта може да се използва онлайн след заплащане с кредитна карта, както е определено по-долу в раздел 4.2.

2. 4.Освен на упълномощените сервизи, достъп до Сайта се разрешава само на: фирми и физически лица, които предлагат услуги в областта на ремонта и техническото обслужване, както и фирми, чиято дейност пряко или косвено е свързана с ремонта и техническото обслужване и по-специално независими производители или дистрибутори на ремонтни инструменти или ремонтно оборудване; независими дистрибутори на резервни части; издатели на техническа информация; автомобилни клубове и асоциации; оператори за оказване на пътна помощ; оператори, оказващи услуги за изпитвания и прегледи; производители и механици за алтернативни горивни системи и производители на оборудване за диагностика и изпитване.

2. 5.За използване на Сайта е необходима регистрация: чрез регистрацията Клиентът потвърждава, че приема Правилата и условията, посочени изрично в настоящото Споразумение.

3.     Процедура за регистриране

3. 1.Регистрацията е необходима за достъп и използване на Сайта. За регистриране е необходимо да се попълни намиращият се на Сайта формуляр, като се потвърди пълното и цялостно приемане и съгласие с всички Правила и условия. Формулярът за регистрация трябва да се попълни изцяло, правдиво и добросъвестно. Компанията си запазва правото да прекрати без предизвестие достъпа до Сайта, ако открие, че Клиентът е предоставил непълна или невярна информация, или че не отговаря на изискванията, посочени по-горе в раздел 2.4.

3. 2.При регистриране Клиентът трябва да предостави следната информация: лични данни, информация за връзка — включително адрес за електронна поща — и друга информация, необходима за регистриране или, когато има право, изпращане на търговска информация.

3. 3.След предоставяне и потвърждаване на необходимата информация Клиентът получава съобщение по електронната поща, съдържащо потребителско име и временна парола, която му позволява да зададе своя парола за достъп до Сайта и предлаганите услуги.

3. 4.Информация относно използването на личните данни е приведена в раздел „Поверителност“.

3. 5.Клиентът носи цялата отговорност за опазване на потребителското си име и парола, както и за достъпа и използването на Сайта с тяхна помощ.


3.6 Клиентът поема всички разходи, свързани с осигуряването на хардуер, софтуер и телекомуникационни услуги, необходими за използване на Услугите. Клиентът трябва незабавно да уведоми Компанията в случай на използване на паролата му от неупълномощени за целта лица и веднага да излезе от Сайта.

4.     Такси за използване на Сайта

4. 1.Начинът и продължителността на достъпа до Сайта са посочени в приведените по-долу таблици, заедно със съответните цени. Н амаление на цената може да се приложи, когато потребителите имат достъп до допълнителни магазини и желаят да закупят достъп до сайта.

 

1 час

1 ден

1 седмица

1 месец

1 година

Каталог на резервните части

€ 11,00

€ 23,00

€ 77,00

€ 154,00

€ 1061,00

Сервизни ръководства; Сервизни бюлетини; Стандартни продължителности на ремонтите; Информация за сервизни инструменти

€ 5,00

€ 10,00

€ 50,00

€ 150,00

€ 1550,00

EST (Електронен сервизен инструмент) - Четене на данни

€ 30,00

€ 50,00

€ 120,00

€ 240,00

€ 485,00

EST (Електронен сервизен инструмент) - Четене на данни и калибриране

€ 50,00

€ 75,00

€ 180,00

€ 360,00

€ 605,00

EST (Електронен сервизен инструмент) - Четене на данни и калибриране - Изтегляне

€ 100,00

€ 150,00

€ 360,00

€ 600,00

€ 970,00

 

 

Посочените цени са за достъп до съответната информация за определено време.

Цените за транзакция (например препрограмиране на блок за управление) се предоставят по време на покупката.

4. 2. Свързване с посочената в таблицата по-горе продължителност може да се активира непосредствено от Сайта чрез опцията „ЗАКУПУВАНЕ онлайн“ и заплащане с кредитна карта.

4. 3. За обработване на онлайн плащания за техническа информация се използва услугата X-PAY CartaSi.

4. 4. При напускане на виртуалния магазин, след като в модула за поръчка е била въведена всичката необходима информация, Клиентът трябва да въведе посочената по-долу информация за кредитната карта, с която ще се осъществи плащането:

a.       Връзката се прехвърля от Сайта направо на обезопасения сървър на X-PAY CartaSi: индикатор за използване на сигурна връзка е символът на затворен катинар или на ключ, разположен в долната част на екрана на браузъра или в адресната лента.

b.       Системата изисква информация за Клиента, както и номера, вида и срока на валидност на кредитната карта, използвана за извършване на плащането. Данните за кредитната карта се управляват и са известни само на X-PAY CartaSi; Компанията няма достъп до тях.

c.        Общата стойност на покупката автоматично се прехвърля от количката за пазаруване в системата на X-PAY CartaSi, където се изчисляват приложимите в случая такси.

d.       X-PAY CartaSi използва предоставената информация за извършване на междубанковата операция и получава информация дали плащането е разрешено или отказано. Ако системата разреши плащането, от сметката на картата на Клиента се изтегля стойността на покупката; ако системата откаже плащането, транзакцията не може да се осъществи, освен ако не се използва друг начин на плащане.

e.        След успешно приключване на транзакцията Клиентът получава съобщение по електронната поща с кратко описание на поръчката и на плащането, квитанция за плащането и идентификационните данни, необходими за използване на услугата.

f.        Когато операцията приключи, системата X-PAY CartaSi се изключва и Клиентът автоматично се пренасочва обратно към Сайта с техническа информация.

Допълнителна информация е приведена на уебсайта www.cartasi.it

4. 5. Продължителността на връзката започва да тече от датата и часа на нейното активиране (не от датата и часа на закупуване), независимо от деня на регистриране. Например, ако Клиентът, след регистрация, активира връзка за 1 ден в 10:18 ч., срокът на връзката ще изтече в 10:18 ч. местно време на следващия ден, независимо от действителната продължителност на връзката и/или на времето за консултация. Поради това Клиентът носи отговорността приведените в таблиците опции да отговарят на потребностите му, както по отношение на характера на заявената Техническа информация, така и на времето, необходимо за нейното проучване.

При услуги за онлайн препрограмиране/конфигуриране на блокове за управление или електронни компоненти на машините продължителността на връзката започва да тече от датата и часа на активиране на услугата, независимо от деня на регистриране.
След регистриране Клиентът активира връзката за услугата, която приключва с правилното осъществяване на услугата, независимо от действителната продължителност на връзката. Клиентът отговаря за осигуряване на подходящо оборудване и инфраструктура (персонален компютър, софтуер, скорост на връзката и хардуер) и избора на цени от таблицата за предоставяне на услугата за препрограмиране, които да съответстват на действителните му потребности по отношение на характера на заявената услуга и на условията за нейното използване.

4. 6. Клиентът трябва да активира връзката към Техническата информация, закупена както е посочено по-горе, в срок от 6 (шест) месеца от датата на закупуване: след това срокът но покупката изтича и Компанията не дължи възстановяване на платени суми.

4. 7. Клиентът трябва да приключи транзакцията за услугата, закупена както е посочено по-горе, в срок от 6 (шест) месеца от датата на закупуване: след това срокът но покупката изтича и Компанията не дължи възстановяване на платени суми.

5.     Достъп до Сайта

5. 1.Достъпът до Сайта е възможен 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, освен при форсмажорни обстоятелства или планово техническо обслужване. При това изрично се приема, че Компанията CNH INDUSTRIAL може по всяко време да прекъсва, ограничава, преустановява временно или напълно или частично да ограничава достъпа до Сайта или Услугите, за да извършва актуализации или дейности по техническото обслужване, или да отстранява технически проблеми по сървърите, мрежите и програмите, използвани за тяхното предоставяне, или поради нарушения на трети страни — доставчици на услуги. Компанията има също така право по всяко време да модифицира, допълва или временно да прекратява услуги, за което информира Клиента.

5. 2.Същевременно Клиентът се съгласява, че поради публичния характер на интернет Компанията не може да гарантира, че: а) Клиентът ще може по всяко време да влезе в Сайта или да използва определена услуга; б) достъпът няма да се прекъсва; в) при достъпа до информация няма да има грешки.

5. 3.Клиентът се съгласява, че Компанията и нейните доставчици не отговарят и не може да им бъде търсена отговорност за щети, дължащи се на прекъсване, временно преустановяване, модифициране или прекратяване на дейността на Сайта или някоя от предлаганите чрез него услуги.

6.     Права върху интелектуалната собственост

6. 1.Текстът, чертежите, изображенията, графиките и другите материали на Сайта са интелектуална собственост на Компанията, на нейните партньори и лицензиати. Компанията или нейните партньори притежават всички права относно избора, организацията и управлението на материалите на Сайта.

6. 2.Всички показани на Сайта търговски марки са обект на изключителни права от страна на марките на Компанията или нейните партньори. Абсолютно забранено е използването без разрешение на показвана на Сайта търговска марка.

6. 3.Сайтът, в това число и всички материали на него, е защитен в целия свят от действащото законодателство в областта на правата върху интелектуална собственост и нейното използване, независимо дали на Сайта има декларация относно тези права за материалите. Клиентът се задължава да спазва всеобщите закони за правата върху интелектуална собственост по отношение на Сайта и неговото използване, както и да не допуска и да не извършва копиране на материалите без разрешение.

7.     Гаранции, отговорност и граници на отговорността

7. 1.Клиентът се задължава да спазва всички договорени с настоящото Споразумение изисквания относно използването на Сайта, Услугите и Техническата информация, както и националното и международно законодателство, което урежда използването на Сайта директно от Клиента или чрез трети страни.

7. 2.Клиентът по-специално се задължава:

·         да не използва Сайта чрез измама, незаконно или без разрешение;

·         да не използва Сайта и предлаганите на него услуги в нарушение на действащите нормативни документи, на законодателството в областта на интелектуалната собственост и на установените от Компанията изисквания;

·         да не използва Сайта по начин, който възпрепятства или затруднява достъпа на други Клиенти;

·         да не премахва, скрива или поврежда декларациите за авторски права, търговските марки или декларациите за право на собственост, добавени или съдържащи се в Сайта и предоставяните чрез него Услуги.

·         да не позволява разкриване или копиране без разрешение на каквато и да е част от Сайта или на получена от него информация;

·         да не предоставя на трети страни достъп, използване или извличане на изгода от Сайта или неговото съдържание;

·         да не създава рамки или други уебсайтове, като използва информационни елементи, получени чрез или отнасящи се до Услугите;

·         да отговаря за сигурността и/или използването на своето потребителско име и парола и да не ги предоставя на трети страни;

·         да използва Сайта в съответствие с правилата, посочени в настоящото Споразумение

7. 3.Компанията, отчитайки обстоятелствата, може да предприеме всички мерки, които счете за необходими и подходящи във връзка с използването на Сайта от Клиента. По-специално, Компанията може без предизвестие или компенсации да прекъсне, ограничи, прекрати временно или напълно или частично да ограничи достъпа до Сайта, когато Клиентът има некоректно поведение или нарушава действащите нормативни документи или правилата, посочени в настоящото Споразумение.

7. 4.Компанията не носи отговорност за преки или непреки вреди, нанесени на Клиента или на трета страна във връзка с това, че Клиентът използва или разчита на Техническата информация и Услугите, предлагани на Сайта. Клиентът се задължава да освобождава от отговорност и да гарантира за Компанията при всякакви действия, искания за обезщетение и за компенсиране на щети, произтичащи или свързани с действия или пропуски на Клиента, или произтичащи или свързани с използването на Сайта или Услугите.

7. 5.Компанията предоставя Сайта само с информационна цел. Отговорността за осигуряване на уместност и точност на изтеглената от Сайта информация и на начина, по който тя се използва, се поема изцяло от Клиента, в качеството му на специалист в обслужването и ремонта на Изделията на Компанията. Компанията не гарантира, че предоставяната чрез Сайта информация е точна, пълна или актуална, както и че Сайтът и съдържанието му не съдържат грешки и пропуски.

7. 6.Компанията няма и не може да бъде държана отговорна за операциите по ремонта и техническото обслужване на Изделията, изпълнени от Клиента или от трети страни с използване на Техническа информация и/или Услуги, предлагани на Сайта, доколкото пълната отговорност се носи от действителните изпълнители на тези операции.

8.     Срок на Споразумението

8. 1.Настоящото Споразумение влиза в сила само след като Клиентът приеме настоящите Правила и условия и е безсрочно. Всяка от страните може да прекрати Споразумението по всяко време чрез писмено уведомление до другата Страна, изпратено с препоръчана поща и обратна разписка.

8. 2.Независимо от горното, всяка от страните може да прекрати настоящото Споразумение по всяко време в случай, че една от страните нарушава едно или повече от задълженията си по Споразумението.

9.     Право на проверка

9. 1.Компанията има право периодично да проверява използването на Сайта от Клиента, като спазва изцяло изискванията за поверителност, установени с настоящото Споразумение, за да се убеди, че Клиентът спазва правилата, заложени в Споразумението. 

10.  Актуализиране на Сайта

10. 1.Компанията си запазва правото по всяко време да променя и/или актуализира начините за достъп до Сайта. Поради тези промени и/или актуализации Клиентът трябва периодично да проверява на Сайта какви са действащите условия.

11.  Общи положения

11. 1.Прехвърляне на права

Клиентът няма право да прехвърля права или задължения по настоящото Споразумение без предварително писмено съгласие от Компанията.

11. 2.Отказване от права

Фактът, че една от страните не използва право, пълномощие или прерогатив, произтичащ от настоящите Правила и условия, или забавя да направи това, не може да се счита за отказ от съответното право, пълномощие или прерогатив. Отказът от право е валиден, само когато е заявен писмено в документ, подписан от Страната, която го притежава.

11. 3.Уведомления

Всички уведомления и кореспонденцията във връзка с настоящото Споразумение трябва да се изпращат по пощата или факса и да се потвърждават с препоръчано писмо с обратна разписка.

11. 4.Независимост на клаузите

Пълната или частична невалидност или неприложимост на правило или клауза от настоящото Споразумение не води до невалидност или неприложимост на останалите правила и клаузи по отношение на действащото законодателство и други нормативни разпоредби.

11. 5.Форсмажорни обстоятелства

Съгласно настоящото Споразумение за форсмажорни обстоятелства се считат, освен обичайните такива съгласно законите на Италия, още и: действия в промишлеността и стачки, както вътрешни, така и външни по отношение на Компанията; неблагоприятни климатични условия; въведени от правителството или със закон ограничения и изменения на търговската практика; неизправности на компютрите и прекъсвания на комуникациите; влошаване на състоянието на сървърите на Компанията и всички други обстоятелства, които не се контролират напълно от Компанията.

При настъпване на форсмажорни обстоятелства изпълнението на Споразумението първоначално се прекратява временно съгласно изискванията на закона. Ако след изтичане на 3 (три) месеца Компанията и Клиентът установят, че форсмажорните обстоятелства все още са налице, Споразумението автоматично се прекратява съгласно изискванията на закона, освен когато Компанията и Клиентът се споразумеят друго. 

12.  Решаване на спорове

12. 1.Страните ще действат за решаване по добра воля на възникнали във връзка със Споразумението спорове. Споровете включват, но не се изчерпват със следното: прилагане/тълкуване на Споразумението; наличност на техническа информация (ръководства за ремонт, графици, каталози за резервни части, обучение); пълнота на техническата документация; езици, на които се предоставя информацията; точност на техническата документация; абонаменти чрез уебсайта; поръчки за закупуване на техническа документация и диагностично оборудване; цени и отстъпки; плащания; прекъсвания и спиране на работата на Сайта (когато се дължат на Компанията). Процедурата за посредничество не се прилага при спорове, които не се отнасят пряко към Споразумението и наличната на Сайта Техническа информация, които включват, но не се изчерпват със следното: забавяния при доставката на резервни части и/или оригинално оборудване от Компанията; забавяния при ремонта на автомобили на Компанията поради забавени доставки на резервни части и/или оригинално оборудване от Компанията; претенции относно гаранции и изделия, свързани с автомобилите на Компанията; претенции, свързани с дилъри и/или механици от мрежата на Компанията; претенции относно съдействие и техническо обслужване на автомобили.

12. 2.Освен когато между страните се договори друго, ако те не решат спора чрез посредничество в срок от 45 (четиридесет и пет) дни от възникването му, спорът може да бъде отнесен пред Съда в Торино, който има изключителна юрисдикция. Споразумението е изготвено и се интерпретира съгласно закона на Италия. При възникване на несъответствия предимство пред преведените текстове има оригиналният текст на Споразумението на италиански език.

12. 3.Процедурата за посредничество не обезсилва правото на Клиента да предяви иск направо пред Съда в Торино, Италия, който има изключителна юрисдикция. 

13.  Одобряване на Споразумението

13. 1.Клиентът декларира, че се е запознал и е съгласен със Споразумението в цялост и по-специално (съгласно член 1341 и член 1342 на Гражданския процесуален кодекс на Италия) с клаузите в следните раздели:

·         Раздел 2

·         Раздел 5

·         Раздел 7

·         Раздел 8

·         Раздел 11

·         Раздел 12

Специфични забележки

Каталог на резервните части

  • При търсене по номера на шасито е необходимо да се въведат последните 9 (девет) цифри от номера. Ако последните 9 цифри съответстват на няколко шасита, системата извежда падащ списък на шаситата, което позволява еднозначно да се определи търсеното. При достъп до портала с информация за ремонт и техническо обслужване (RMI) системата иска повторно да се въведе номерът на шасито (дори и когато той вече е бил въведен в портала RMI).
  • Когато номерът на част е заменен с правило „от-до“ (с други думи, когато има модификация на изделие, която определя използване на един номер с определено шаси и друг номер с друго шаси), системата представя и двата случая, като посочва съответните номера на части и шасита, за да може да се направи определен, еднозначен избор. На практика се показва хронологията за търсения компонент, заедно с приложимостта за други шасита, които не са включени в обхвата на търсенето.

Препрограмиране на блок за управление

По-долу са посочени техническите изисквания, които Независимите оператори трябва да изпълнят, за да могат да препрограмират автомобили. Техническите изисквания са разделени на следните групи:

  • Изисквания към конфигурацията на персоналния компютър
  • Изисквания към интерфейса за комуникация с автомобила (VCI)
  • Съединители на автомобила

ВАЖНО:

Компанията не отговаря за функционирането на VCI от трети страни. Софтуерът на Компанията и съответните автомобили съответстват на RP1210 по отношение на свързването на VCI, а производителите на VCI са отговорни за правилното функциониране на техните устройства с всички автомобили на компанията, когато използват софтуер на Компанията.

 

Изисквания към конфигурацията на персоналния компютър

Минимална препоръчвана конфигурация:

a.     Тактова честота на процесора: не по-малка от 500 Mhz

b.     Оперативна памет (RAM): не по-малко от 2 GB

c.     Свободно пространство на твърдия диск: не по-малко от 500 MB

d.     Разделителна способност на дисплея: не по-малка от 1024x768

e.     Високоскоростна връзка с интернет, например DSL

Изисквания към програмите:

a.     Операционна система Microsoft Windows™ 7 Enterprise 64 bit или Microsoft Windows™ 8 Enterprise 64 bit, или Microsoft WindowsTM 10 64 bit

b.     Потребител, регистриран като администратор

c.     Уеб браузър Internet Explorer 10.0 или по-нова версия

d.     Adobe Acrobat Reader версия 10 или по-нова

Изисквания към интерфейса за комуникация с автомобила (VCI)

Необходимият VCI (може да се достави от Компанията) трябва да съответства на стандарт RP1210 и да изпълнява следните изисквания:

1.     Връзката между персоналния компютър и VCI трябва да е чрез USB

2.     Драйверът на VCI и съответният софтуер трябва да се инсталират от Независимия оператор

3.     Инсталацията на D-PDU API трябва да съответства на Windows 64 bit

4.     Връзката между автомобила и VCI трябва да съответства на предназначението на изводите на съединителя, разположен на автомобила

Съединители на автомобила

Независимите оператори трябва да имат предвид следните минимални изисквания по отношение на Изделията на Компанията:

A . Маса

B. +12V (не минава през превключватели)

C. CAN High

D. CAN Low

E. Екран

F. СВОБОДЕН

G. СВОБОДЕН

H. CAN High

J. CAN Low

eTIM

Наличната на Сайта информация може да не е актуална поради изменения, които Производителят може да направи по всяко време по технически и/или търговски причини. Поради това може да липсва информация за ремонта на някои компоненти, когато е необходимо операциите по тези ремонти да се извършват непосредствено от сервизната мрежа на Производителя на компонента.

Сайтът се актуализира непрекъснато, за да съответства най-точно на промените в законодателството и изискванията. Някои методи за търсене може да не са напълно оптимизирани, например търсене по термин, по компонент или принципна електрическа схема, по DTC или по симптом, дори и когато информацията, необходима за извършване на ремонтната операция на автомобила на Компанията, присъства на Сайта. В такъв случай се препоръчва да направите справка с показалеца на документите или допълнително да филтрирате резултатите чрез инструментите за търсене, предлагани от портала. Техническото развитие на Сайта ще позволи в бъдеще идентифициране на автомобила по характеристики и по номера на типовото одобрение.