Warunki

WARUNKI I POSTANOWIENIA

Ogólne warunki i postanowienia dotyczące dostępu i użytkowania Witryny

1.     Umowa

1. 1. Za datę wejścia w życie niniejszej Umowy pomiędzy Klientem a Firmą uznaje się datę wyrażenia przez Klienta zgody na niniejsze Warunki i postanowienia.

2.     Przedmiot i zakres zastosowania Umowy

2. 1. Niniejsza Umowa reguluje sposób dostępu i rejestracji Klienta w Witrynie, oraz zakupu przez Klienta Usług zgodnie z Warunkami i postanowieniami podanymi poniżej.

2. 2. Informacje Techniczne obejmują wszelkie informacje przekazywane autoryzowanym Serwisantom powiązane z naprawą i/lub konserwacją maszyn Firmy lub maszyn wprowadzonych na rynek przez Strony powiązane. Informacje Techniczne obejmują także oprogramowanie, kody błędów i inne parametry, w tym aktualizacje, wymagane do przeprogramowania centralek elektronicznych (ECU) w celu przywrócenia ustawień zalecanych przez Firmę lub, w przypadku wymiany, w celu ponownego wprowadzenia tych ustawień; metody identyfikacji pojazdów; katalogi części zamiennych, w tym kody, opisy, ceny i ilustracje tych części; rozwiązania techniczne wynikające z doświadczenia praktycznego związanego z problemami typowymi dla danego modelu lub linii pojazdów; listy wycofanych produktów i wszystkie inne informacje dotyczące napraw wykonywanych przez punkty sieci serwisowej na koszt Firmy.

2. 3. Materiały zamieszczone w Witrynie są dostępne on-line po dokonaniu płatności kartą kredytową, jak określono w art. 4.2 poniżej.

2. 4. Dostęp do Witryny dozwolony jest jedynie dla punktów Autoryzowanej Sieci Serwisowej oraz dla: spółek lub podmiotów świadczących usługi naprawcze i konserwacyjne pojazdów oraz spółek uczestniczących bezpośrednio lub pośrednio w naprawie i konserwacji pojazdów, w szczególności niezależnych producentów lub dystrybutorów narzędzi lub sprzętu naprawczego; niezależnych dystrybutorów części zamiennych; wydawców informacji technicznych; klubów i zrzeszeń samochodowych; operatorów pomocy drogowej; operatorów oferujących usługi związane z przeprowadzaniem testów i inspekcji; producentów i mechaników systemów umożliwiających zasilanie paliwami alternatywnymi; oraz producentów wyposażenia diagnostycznego i testowego.

2. 5. Korzystanie z Witryny wymaga rejestracji: rejestrując się Klient wyraża swoją zgodę na Warunki i postanowienia ustalone w niniejszej Umowie.

3.     Proces rejestracji

3. 1. Uzyskanie dostępu i korzystanie z Witryny wymaga rejestracji. Aby dokonać rejestracji, należy wypełnić formularz zamieszczony w Witrynie oraz potwierdzić wyrażenie pełnej zgody na wszystkie Warunki i postanowienia podane w niniejszym dokumencie. Formularz rejestracyjny należy wypełnić w całości, zgodnie z prawdą i w dobrej wierze. Firma zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Witryny bez wcześniejszego powiadomienia, jeżeli okaże się, że Klient wprowadził informacje niepełne lub nieprawdziwe lub jeżeli Klient nie spełnia wymagań określonych w art. 2.4 powyżej.

3. 2. Rejestracja wymaga podania przez Klienta informacji dotyczących: danych osobowych, danych kontaktowych, w tym adresu e-mail, oraz innych informacji niezbędnych do dokonania rejestracji oraz, jeżeli została na to wyrażona zgoda, przesyłania informacji handlowych.

3. 3. Po przesłaniu i potwierdzeniu wymaganych informacji na adres e-mail Klienta zostanie wysłana nazwa użytkownika oraz tymczasowe hasło, pozwalające na utworzenie własnego hasła dostępu do Witryny oraz dostępnych w niej Usług.

3. 4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały przedstawione w rozdziale Ochrona prywatności.

3. 5. Klient jest jedyną osobą odpowiedzialną za zabezpieczenie swojej nazwy użytkownika oraz hasła przed niepowołanym użyciem oraz za wszelkie konsekwencje uzyskania dostępu i użytkowania Witryny przy ich użyciu.


3.6 Klient musi we własnym zakresie nabyć na własny koszt sprzęt komputerowy, oprogramowanie i usługi telekomunikacyjne potrzebne do korzystania z Usług. W sytuacji odkrycia użycia swojego hasła przez osobę nieuprawnioną, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Firmy oraz natychmiastowego rozłączenia się z Witryną.

4.     Opłaty za korzystanie z Witryny

4. 1. W poniższych tabelach przedstawiono możliwe formy dostępu do Witryny oraz czas ich trwania, wraz z cennikiem. Cena może zostać obniżona, gdy użytkownicy posiadają dodatkowe punkty sprzedaży i chcieliby wykupić dostęp do strony.

 

1 godzina

1 dzień

1 tydzień

1 miesiąc

1 rok

Katalog części zamiennych

€ 11,00

€ 23,00

€ 77,00

€ 154,00

€ 1061,00

Podręczniki serwisowe; Biuletyny serwisowe; Standardowe czasy naprawy; Informacje o narzędziach serwisowych

€ 5,00

€ 10,00

€ 41,00

€ 124,00

€ 1236,00

EST (Elektroniczne narzędzie serwisowe) – Odczyt danych

€ 30,00

€ 50,00

€ 100,00

€ 200,00

€ 400,00

EST (Elektroniczne narzędzie serwisowe) – Odczyt danych i kalibracja

€ 50,00

€ 75,00

€ 150,00

€ 300,00

€ 500,00

EST (Elektroniczne narzędzie serwisowe) – Odczyt, kalibracja – Pobieranie

€ 100,00

€ 150,00

€ 300,00

€ 500,00

€ 800,00

 

 

Podane ceny umożliwiają czasowy dostęp do odpowiednich informacji.

Wysokość opłaty „za transakcję” (np. przeprogramowanie centralki) jest podawana w momencie zakupu.

4. 2. Połączenia czasowe o długości określonej w powyższej tabeli można aktywować bezpośrednio w Witrynie, przy użyciu opcji „KUP on-line”, korzystając z płatności kartą kredytową.

4. 3. Płatności on-line za usługi oferowane na Witrynie informacji technicznych są przetwarzane za pośrednictwem serwisu X-PAY CartaSi.

4. 4. Po zakończeniu zakupów w wirtualnym sklepie i po podaniu wszystkich danych wymaganych w formularzu zamówienia, Klient zostanie poproszony o wprowadzenie informacji potrzebnych do dokonania płatności kartą kredytową:

a.       Połączenie jest przekazywane z Witryny bezpośrednio do zabezpieczonego serwera X-PAY CartaSi: bezpieczne połączenie jest sygnalizowane symbolem zamkniętej kłódki lub klucza, umieszczonym w dolnej części wyszukiwarki lub w pasku adresu.

b.       System wymaga wprowadzenia danych Klienta oraz numeru, typu i terminu ważności karty kredytowej używanej do wykonania płatności. Dane karty kredytowej są dostępne jedynie dla serwisu X-PAY CartaSi i przez niego zarządzane, Firma nie ma dostępu do tych danych.

c.        Kwota stanowiąca łączną wartość zakupów zostaje automatycznie przekazana z koszyka zakupów do X-PAY CartaSi, z naliczeniem ewentualnych opłat.

d.       Na podstawie uzyskanych danych X-PAY CartaSi przeprowadza międzybankową transakcję POS, otrzymując potwierdzenie lub odrzucenie płatności. Jeżeli system potwierdzi płatność, karta Klienta zostanie obciążona kwotą zakupu; jeżeli płatność zostanie odrzucona, transakcja nie zostanie przeprowadzona, chyba że Klient wybierze inną metodę płatności.

e.        Po pomyślnym zakończeniu transakcji Klient otrzyma wiadomość e-mail z podsumowaniem zamówienia i płatności, z rachunkiem oraz z danymi potrzebnymi do aktywacji wybranej usługi.

f.        Po zakończeniu operacji system X-PAY CartaSi zostanie rozłączony, a Klient automatycznie przekierowany z powrotem na Witrynę Tech Information.

Więcej informacji znaleźć można na witrynie internetowej www.cartasi.it

4. 5. Czas trwania połączenia liczony jest od daty i godziny jego aktywowania (nie od daty i godziny zakupu), niezależnie od daty rejestracji. Na przykład, jeżeli Klient po zarejestrowaniu się aktywuje połączenie całodzienne o godzinie 10:18, połączenie to wygaśnie o 10:18 następnego dnia, niezależnie od rzeczywistej długości połączenia i/lub korzystania z usługi. Klient powinien zatem upewnić się, że wybrana z tabeli opcja odpowiada jego potrzebom, zarówno pod względem rodzaju poszukiwanych Informacji Technicznych, jak i czasu niezbędnego do zapoznania się z ich treścią.

W przypadku usługi przeprogramowania/konfiguracji centralek/komponentów elektronicznych pojazdu, czas trwania połączenia liczony jest od daty i godziny aktywowania usługi, niezależnie od dnia rejestracji.
Po zarejestrowaniu się Klient aktywuje połączenie wymagane dla danej Usługi, które zostanie zakończone po wykonaniu tej Usługi, niezależnie od rzeczywistego czasu połączenia. Klient zobowiązany jest do zapewnienia ze swojej strony odpowiedniego sprzętu komputerowego i infrastruktury (komputer PC, oprogramowanie, odpowiednia prędkość łącza, inne urządzenia) oraz dopasowania i wyboru stawek wskazanych w tabeli do dostarczenia usługi przeprogramowania w odniesieniu do swoich rzeczywistych potrzeb, zarówno pod względem charakteru usługi, jak i szacowanego czasu użytkowania.

4. 6. Klient jest zobowiązany do aktywowania zakupionego połączenia do Informacji Technicznych w terminie do 6 (sześciu) miesięcy od daty zakupu: po upływie tego czasu ważność dokonanego zakupu wygaśnie, a Klientowi nie będzie przysługiwało prawo do żądania zwrotu kosztów od Firmy.

4. 7. Klient jest zobowiązany do zakończenia Usług zakupionych w ramach transakcji w sposób opisany powyżej w terminie do 6 (sześciu) miesięcy od daty zakupu: po upływie tego czasu ważność dokonanego zakupu wygaśnie, a Klientowi nie będzie przysługiwało prawo do żądania zwrotu kosztów od Firmy.

5.     Dostęp do Witryny

5. 1. Dostęp do Witryny możliwy jest przez 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem sytuacji spowodowanych siłą wyższą lub planowaną obsługą okresową. Firma CNH INDUSTRIAL zastrzega sobie prawo do przerwania, ograniczenia, zawieszenia, a także całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu do Witryny lub Usług w dowolnym czasie w celu przeprowadzenia czynności aktualizacyjnych lub konserwacyjnych, rozwiązania problemów technicznych związanych z serwerami, siecią lub oprogramowaniem, jak również wskutek problemów ze strony niezależnego dostawcy usług. Firma zastrzega sobie również prawo do modyfikowania, dodawania lub zawieszenia Usług w dowolnym czasie, o czym Klienci zostaną poinformowani.

5. 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że publiczny charakter Internetu uniemożliwia Firmie zagwarantowanie, że: i) Klient w każdym momencie będzie mógł uzyskać dostęp do Witryny lub wybranej usługi; ii) Dostęp nie zostanie przerwany oraz iii) Dostęp będzie wolny od błędów.

5. 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że Firma ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności i nie są zobowiązani do wypłaty odszkodowania za szkody poniesione wskutek przerwania, zawieszenia, modyfikacji albo wycofania Witryny lub którejś z dostępnych na niej Usług.

6.     Prawa własności intelektualnej

6. 1. Wszystkie teksty, rysunki, obrazy, wykresy i inne materiały umieszczone w Witrynie stanowią własność intelektualną Firmy, spółek jej podległych, a także podmiotów licencjonowanych. Wszelkie prawa dotyczące wyboru, organizacji i zarządzania materiałami zamieszczonymi w Witrynie przysługują Firmie lub spółkom jej podległym.

6. 2. Wszystkie znaki towarowe umieszczone w Witrynie stanowią wyłączną własność Firmy lub spółek jej podległych. Nieupoważnione wykorzystywanie znaków towarowych umieszczonych na Witrynie jest bezwzględnie zabronione.

6. 3. Witryna, łącznie ze wszystkimi na niej zawartymi materiałami, jest chroniona na całym świecie odpowiednimi przepisami prawnymi dotyczącymi własności intelektualnej i regulujących korzystanie z niej, niezależnie od tego, czy w Witrynie zamieszczono stosowne oświadczenie o prawach dotyczących określonych materiałów. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich ogólnoświatowych praw z zakresu własności intelektualnej, mających zastosowanie do Witryny i jej użytkowania, oraz do niepowielania jak również zapobiegania nieautoryzowanemu powielaniu zawartych na niej materiałów.

7.     Gwarancje, zakres odpowiedzialności i ograniczenia odpowiedzialności

7. 1. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszej Umowy, przepisów określających korzystanie z Witryny, Usług i Informacji Technicznych, a także wszelkich praw i przepisów krajowych oraz międzynarodowych dotyczących użytkowania Witryny przez Klienta, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem osób trzecich.

7. 2. Klient bezwzględnie zobowiązuje się:

·         nie korzystać z Witryny sposób nieuczciwy, nielegalny i nieupoważniony;

·         nie korzystać z Witryny i Usług w sposób niezgodny z obowiązującym prawem i przepisami dotyczącymi własności intelektualnej oraz zasadami określonymi przez Firmę;

·         nie korzystać z Witryny w sposób zakłócający lub uniemożliwiający dostęp innym Klientom;

·         nie usuwać, ukrywać lub niszczyć oświadczeń o prawach autorskich i znakach towarowych lub oświadczeń o prawach własności zawartych w Witrynie i Usługach, lub do nich dodanych;.

·         nie zezwalać na nieautoryzowane ujawnianie lub powielanie jakiejkolwiek części treści Witryny lub informacji z niej uzyskanych;

·         nie zezwalać podmiotom trzecim na dostęp do Witryny, korzystanie z jej treści lub czerpanie z niej korzyści majątkowych;

·         nie umieszczać na innych stronach internetowych informacji uzyskanych za pośrednictwem Usług lub do nich się odnoszących;

·         ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo i/lub wykorzystywanie swojej nazwy użytkownika i hasła oraz do nieprzekazywania ich osobom trzecim;

·         korzystać z Witryny zgodnie z przepisami niniejszej Umowy

7. 3. Firma, mając na względzie wszelkie możliwe okoliczności, zastrzega sobie prawo do podjęcia niezbędnych środków w zakresie korzystania z Witryny przez Klienta. W szczególności Firma zastrzega sobie prawo do przerwania, ograniczenia, zawieszenia oraz częściowego lub całkowitego zablokowania dostępu do Witryny, bez wcześniejszego powiadomienia i rekompensaty, jeżeli Klient zachował się w sposób nieodpowiedni lub niezgodny z prawem, odpowiednimi przepisami lub warunkami niniejszej Umowy.

7. 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie wskutek wykorzystywania przez Klienta Informacji Technicznych i Usług zawartych na Witrynie. Klient jest zobowiązany do zwolnienia Firmy z wszelkiej odpowiedzialności za czyny, roszczenia odszkodowawcze lub rekompensaty za szkody wynikające lub związane z czynnością lub uchybieniem Klienta, a także wynikające lub związane z korzystaniem z Witryny lub Usług.

7. 5. Firma udostępnia Witrynę wyłącznie w celach informacyjnych. Klient, będący podmiotem wyspecjalizowanym w obsłudze i naprawie Produktów Firmy, jest zobowiązany do sprawdzenia adekwatności i poprawności informacji pobranych z Witryny oraz sposobu ich wykorzystywania. Firma nie gwarantuje, że informacje dostępne za pośrednictwem Witryny są dokładne, kompletne i aktualne; ani, że zawarte w Witrynie materiały są wolne od wad lub pominięć.

7. 6. Firma nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za prace naprawcze i konserwacyjne wykonane na Produktach przez Klienta lub przez podmioty trzecie w oparciu o Informacje Techniczne i/lub Usługi oferowane w Witrynie, a pełna odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na rzeczywistych wykonawcach prac.

8.     Czas trwania Umowy

8. 1. Za datę wejścia niniejszej Umowy bezterminowo w życie uznaje się datę wyrażenia przez Klienta zgody na niniejsze Warunki i postanowienia. Obie Strony mogą zerwać Umowę w dowolnym terminie poprzez wysłanie drugiej Stronie pisemnego powiadomienia listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

8. 2. Bez uszczerbku dla powyższego Strony ustalają, że każda ze Stron może zerwać Umowę w dowolnym czasie w przypadku niewywiązania się przez drugą Stronę z jednego lub kilku wynikających z niniejszej Umowy obowiązków.

9.     Prawo do kontroli

9. 1. Firma zastrzega sobie prawo do okresowego przeprowadzania audytu w zakresie sposobu wykorzystywania Witryny przez Klienta, z pełnym zachowaniem zapisów dotyczących poufności zawartych w niniejszej Umowie, w celu sprawdzenia, czy Klient przestrzega postanowień tejże Umowy. 

10.  Aktualizacje witryny

10. 1. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym momencie modyfikacji i/lub aktualizacji sposobów dostępu do Witryny. Ze względu na ewentualne modyfikacje i/lub aktualizacje Klient jest zobowiązany do systematycznego odwiedzania Witryny w celu zapoznania się z aktualnymi warunkami dostępu i korzystania z oferowanych usług.

11.  Postanowienia ogólne

11. 1. Przekazywanie praw i zobowiązań.

Klientowi nie przysługuje prawo do przekazywania praw, ani zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Firmy.

11. 2. Odstąpienie od praw

Niekorzystanie lub opóźnienie w korzystaniu przez jedną ze Stron z przysługującego jej prawa, przywileju lub władzy zgodnie z niniejszymi Warunkami i postanowieniami nie może być interpretowane jako rezygnacja z danego prawa, przywileju lub władzy. Rezygnację z danego prawa uznaje się za obowiązującą wyłącznie, gdy ma ona formę dokumentu pisemnego podpisanego przez Stronę, która ponosi skutki tej rezygnacji.

11. 3. Powiadomienia.

Wszystkie powiadomienia dotyczące warunków niniejszej Umowy muszą zostać przesłane pocztą lub faksem oraz potwierdzone listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

11. 4. Niezależność zapisów.

Nieważność lub brak zastosowania, częściowo lub w całości, któregoś z zapisów niniejszej Umowy nie powoduje nieważności lub braku zastosowania pozostałych zapisów w odniesieniu do aktualnie obowiązujących praw i przepisów.

11. 5. Siła wyższa

Przez sytuacje spowodowane siłą wyższą należy rozumieć - oprócz przypadków standardowo uznawanych jako takie przez orzecznictwo sądowe i sądy włoskie: strajki zakładowe wewnętrzne lub zewnętrzne, warunki atmosferyczne, restrykcje i zmiany rządowe i prawne zasad handlowych, usterki komputerów i blokady telekomunikacyjne, uszkodzenie serwerów Firmy, a także wszelkie inne okoliczności niezależne od woli i kontroli Firmy.

Wystąpienie sytuacji spowodowanej siłą wyższą powoduje w pierwszej kolejności legalne wstrzymanie wykonywania postanowień niniejszej Umowy. Jeżeli po upływie 3 (trzech) miesięcy Firma i Klient stwierdzą, że okoliczności spowodowane siłą wyższą nadal mają miejsce, niniejsza Umowa zostanie zgodnie z prawem automatycznie zakończona, o ile Firma i Klient nie postanowią inaczej. 

12.  Rozwiązywanie sporów

12. 1. Strony są zobowiązane do podjęcia w dobrej wierze działań skierowanych na rozwiązanie ewentualnych sporów dotyczących niniejszej Umowy. Spory mogą obejmować w szczególności: zastosowanie/interpretację Umowy, dostępność dokumentacji technicznej (podręczniki napraw, harmonogramy, katalogi części zamiennych, szkolenia), kompletność dokumentacji technicznej, dostępne języki dokumentacji technicznej, poprawność dokumentacji technicznej, rejestrację na stronach internetowych, zamówienia zakupu dokumentacji technicznej i sprzętu diagnostycznego, ceny i rabaty, płatności, przerwy/usterki świadczenia Usług w serwisie (jeżeli mają związek z Firmą). Zasady mediacji nie znajdują zastosowania w przypadku sporów, które nie są bezpośrednio związane z Umową i z Informacjami Technicznymi zamieszczonymi w Witrynie, w szczególności: opóźnienia w dostawie części zamiennych i/lub oryginalnego sprzętu Firmy, opóźnienia napraw pojazdów Firmy wskutek opóźnienia dostawy części zamiennych i/lub oryginalnego sprzętu Firmy, reklamacje objęte gwarancją i reklamacje dotyczące produktu związanego z pojazdami Firmy, ogólne reklamacje dotyczące pojazdów Firmy, reklamacje związane z podmiotami koncesjonowanymi i/lub naprawczymi sieci Firmy, reklamacje związane z serwisem pojazdu i pomocą drogową.

12. 2. Jeżeli strony Umowy nie postanowią inaczej, w przypadku niemożliwości polubownego rozwiązania sporu w terminie do 45 (czterdziestu pięciu) dni od jego rozpoczęcia, spór ten może być przekazany do rozpatrzenia wyłącznie właściwemu Sądowi w Turynie (Włochy) i pozostawać wyłącznie w jego jurysdykcji. Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa włoskiego i zgodnie z nim jest interpretowana. Oryginalna wersja niniejszej Umowy zapisana w języku włoskim jest nadrzędna względem wersji tłumaczonych w przypadku jakichkolwiek rozbieżności.

12. 3. System polubowny nie pozbawia Klienta ewentualnych praw do przedłożenia wniosku bezpośrednio we właściwym Sądzie w Turynie (Włochy), w którego jurysdykcji pozostanie poruszana sprawa. 

13.  Zatwierdzenie niniejszej Umowy

13. 1. Klient oświadcza, że przeczytał i akceptuje pełną treść niniejszej Umowy, a w szczególności, zapoznał się i akceptuje postanowienia poniższych artykułów zgodnych z art. 1341 i art. 1342 włoskiego kodeksu cywilnego:

·         Artykuł 2

·         Artykuł 5

·         Artykuł 7

·         Artykuł 8

·         Artykuł 11

·         Artykuł 12

Uwagi

Katalog części zamiennych

  • Wyszukiwanie po numerze podwozia wymaga wprowadzenia ostatnich 9 (dziewięciu) cyfr numeru podwozia pojazdu. W przypadku wystąpienia kilku podwozi, których ostatnie 9 cyfr numeru jest jednakowe, System pokaże je wszystkie w rozwijanym menu, co pozwoli na jednoznaczną identyfikację. W przypadku dostępu do Portalu RMI system poprosi o ponowne wprowadzenie numeru podwozia (nawet jeżeli wcześniej został wprowadzony w Portalu RMI).
  • W przypadku wymiany PN na Zasadzie Do/Od (modyfikacja produktu powodująca konieczność zastosowania PN 1 aż do podwozia o numerze X oraz PN 2 od podwozia o numerze X+1), system poda obydwa rozwiązania, przekazując stosowne informacje na temat PN i Podwozia Odniesienia celem umożliwienia dokonania ostatecznego i jednoznacznego wyboru. W praktyce wygląda to tak, że wyświetlana jest „historia” poszukiwanego Komponentu, przedstawiająca możliwość jego wykorzystania w innych podwoziach, nieuwzględnionych w wyszukiwaniu.

Przeprogramowanie centralek

Poniżej przedstawiono wymogi techniczne, jakie muszą spełniać Niezależne Podmioty, aby przeprogramować pojazdy. Wymagania techniczne podzielone są na:

  • Wymagania konfiguracyjne komputera PC
  • Wymagania dotyczące interfejsu VCI
  • Złącza pojazdu

UWAGA:

Firma nie rozwiązuje problemów związanych z działaniem interfejsów VCI innych producentów. Oprogramowanie Firmy oraz związane z nim pojazdy spełniają wymogi standardu RP1210 w zakresie połączeń interfejsu VCI, natomiast producenci interfejsu VCI są zobowiązani do zapewnienia, by ich urządzenia pracowały poprawnie z każdym pojazdem Firmy, korzystającym z oprogramowania Firmy.

 

Wymagania konfiguracyjne komputera PC

Minimalne zalecenia konfiguracyjne:

a.     Procesor 500 Mhz lub szybszy

b.     2 GB RAM lub więcej

c.     Co najmniej 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym

d.     Rozdzielczość ekranu 1024x768 lub więcej

e.     Szerokopasmowy dostęp do Internetu, np. DSL

Wymagania dotyczące oprogramowania:

a.     System operacyjny Microsoft Windows™ 7 Enterprise 64 bit lub Microsoft Windows™ 8 Enterprise 64 bit lub Microsoft WindowsTM 10 64 bit

b.     Użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora

c.     Przeglądarka Internet Explorer 10.0 lub nowsza

d.     Adobe Acrobat Reader w wersji 10 lub nowszej

Wymagania dotyczące interfejsu VCI

Wymagany jest interfejs VCI udostępniony przez Firmę, kompatybilny z normami RP1210, spełniający następujące wymagania:

1.     Łącze między komputerem PC a interfejsem VCI musi być w standardzie USB

2.     Sterowniki interfejsu VCI oraz potrzebne oprogramowanie muszą być dostarczone przez niezależny podmiot

3.     Konfiguracja D-PDU API musi być zgodna z systemem Windows 64 bit

4.     Połączenie między pojazdem i interfejsem VCI musi być kompatybilne z wyprowadzeniami złącza zamontowanego w pojeździe

Złącze pojazdu

Niezależny podmiot powinien zwrócić uwagę na następujące minimalne wymagania dotyczące Produktów Firmy:

A . Masa

B. Bezpośrednie zasilanie +12V

C. CAN High

D. Can Low

E Ekran

F OTWARTE

G OTWARTE

H. CAN High

J. CAN Low

eTIM

Informacje podane w tej Witrynie mogą okazać się nieaktualne w przypadku zmian wprowadzonych przez Producenta w dowolnej chwili z przyczyn natury technicznej i/lub handlowej. Z tego powodu informacje dotyczące naprawy niektórych komponentów mogą być niedostępne, ponieważ przewiduje się, że działania naprawcze będą wykonywane bezpośrednio w punkcie sieci serwisowej Producenta danego komponentu.

Niniejsza Witryna podlega nieustannej aktualizacji mającej na celu zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i ich zmianami. Niektóre sposoby wyszukiwania informacji mogą być jeszcze nie do końca zoptymalizowane, jak na przykład wyszukiwanie wg słowa, wg komponentu lub schematu elektrycznego, wg DTC lub wg objawu, nawet jeśli informacje potrzebne do przeprowadzenia napraw w pojazdach Firmy są dostępne w Witrynie. W takich przypadkach zaleca się sprawdzenie wykazów dokumentów lub też odfiltrowanie wyszukanych informacji z wykorzystaniem dostępnych w portalu narzędzi. Techniczna ewolucja tego portalu pozwoli na identyfikację pojazdu na podstawie cech produktu i numeru świadectwa homologacji.