Όροι και προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για την πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου

1.     Σύμβαση

1. 1. Η παρούσα σύμβαση θεωρείται ότι θα τεθεί σε ισχύ από και μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας μόνο με την αποδοχή από τον Πελάτη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

2.     Θέμα και σκοπός της Σύμβασης

2. 1. Η παρούσα Σύμβαση διέπει την πρόσβαση και την εγγραφή του Πελάτη στον Ιστότοπο, καθώς και την αγορά των Υπηρεσιών από τον Πελάτη, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις που ορίζονται ρητώς υπό την παρούσα.

2. 2. Οι τεχνικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που παρέχονται σε εξουσιοδοτημένους Μηχανικούς για την επισκευή ή/και συντήρηση των μηχανημάτων της Εταιρείας ή εκείνων τα οποία μπορεί να έχουν εισαγάγει στην αγορά τα συνδεδεμένα μέρη. Συγκεκριμένα παραδείγματα Τεχνικών Πληροφοριών περιλαμβάνουν λογισμικό, κωδικούς σφαλμάτων ή άλλες παραμέτρους, μαζί με τις σχετικές ενημερώσεις τους, που απαιτούνται για τον επαναπρογραμματισμό των ηλεκτρικών μονάδων ελέγχου (ECU) του οχήματος με στόχο την επαναφορά των ρυθμίσεων που συνιστά η Εταιρεία, ή στην περίπτωση αντικατάστασης, την επαναφορά των εν λόγω ρυθμίσεων, τις μεθόδους αναγνώρισης μηχανημάτων, τους καταλόγους ανταλλακτικών, που συμπεριλαμβάνουν κωδικούς ανταλλακτικών, περιγραφές, τιμές και απεικονίσεις των μερών, τεχνικές λύσεις που προκύπτουν από πρακτική εμπειρία σχετική με τα προβλήματα που είναι τυπικά ενός συγκεκριμένου μοντέλου ή γραμμής οχημάτων, λίστες ανάκλησης προϊόντων και άλλες πληροφορίες σχετικά με επισκευές που θα πραγματοποιηθούν από το δίκτυο σέρβις με χρέωση της Εταιρείας.

2. 3. Είναι δυνατό να συμβουλευτείτε το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο online πληρώνοντας μέσω πιστωτικής κάρτας, όπως ορίζεται στην ενότητα 4.2 πιο κάτω.

2. 4. Εκτός από τα μέλη του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Σέρβις, μόνο οι εξής μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον Ιστότοπο: εταιρείες και άτομα που παρέχουν υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, καθώς και εταιρείες που λειτουργούν άμεσα ή έμμεσα στην επισκευή και τη συντήρηση οχημάτων, συγκεκριμένα ανεξάρτητοι παραγωγοί ή διανομείς εργαλείων ή εξοπλισμού για επισκευές, ανεξάρτητοι διανομείς ανταλλακτικών, εκδότες τεχνικών πληροφοριών, σύλλογοι και ενώσεις αυτοκινήτων, χειριστές οδικής βοήθειας, χειριστές που προσφέρουν υπηρεσίες ελέγχου και επιθεώρησης, παραγωγοί και μηχανικοί εναλλακτικών συστημάτων καυσίμων, και κατασκευαστές εξοπλισμού διαγνωστικών και δοκιμών.

2. 5. Απαιτείται εγγραφή για να έχετε τη δυνατότητα χρήσης αυτού του Ιστοτόπου: Με την εγγραφή, ο Πελάτης αποδέχεται τους Όρους και Προϋποθέσεις που αναφέρονται ρητώς στην παρούσα Σύμβαση.

3.     Διαδικασία εγγραφής

3. 1. Απαιτείται εγγραφή για να είναι δυνατή η πρόσβαση και χρήση του Ιστοτόπου. Η εγγραφή πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση του εντύπου που θα βρείτε στον Ιστότοπο, με το οποίο πιστοποιείται η πλήρης και ολοκληρωτική αναγνώριση και συμφωνία με όλους αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Το έντυπο εγγραφής πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως, με ειλικρίνεια και με καλή πίστη. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει οριστικά την πρόσβαση στον Ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση εάν βρεθεί ότι ο εν λόγω Πελάτης έχει δώσει ατελείς ή αναληθείς πληροφορίες, ή εάν βρεθεί ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις που υποδεικνύονται παραπάνω στην ενότητα 2.4.

3. 2. Η εγγραφή απαιτεί ο Πελάτης να δώσει πληροφορίες σχετικά με τα εξής: προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας –περιλαμβάνοντας διεύθυνση email– και άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εγγραφή ή, όπου υπάρχει εξουσιοδότηση, την αποστολή επιχειρηματικών πληροφοριών.

3. 3. Μετά την παροχή και την επιβεβαίωση των απαιτούμενων πληροφοριών, ο πελάτης θα λάβει ένα email με το όνομα χρήστη του και έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης που θα του δίνει τη δυνατότητα να καθορίζει έναν εξατομικευμένο κωδικό πρόσβασης που παρέχει πρόσβαση στον Ιστότοπο και στις διαθέσιμες Υπηρεσίες.

3. 4. Πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό των προσωπικών δεδομένων δίνονται στο τμήμα Απορρήτου.

3. 5. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής του και για κάθε πρόσβαση και χρήση του Ιστοτόπου που απορρέει από αυτό.


3.6 Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την προμήθεια του υλικού, του λογισμικού και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας που απαιτούνται για τη χρήση των Υπηρεσιών. Ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης και, σε τέτοια περίπτωση, να αποσυνδεθεί αμέσως από τον Ιστότοπο.

4.     Χρεώσεις για χρήση του Ιστοτόπου

4. 1. Οι μέθοδοι και οι διάρκειες πρόσβασης στον Ιστότοπο δίνονται στους παρακάτω πίνακες, μαζί με τις σχετικές τιμές. Μπορεί να ισχύσει έκπτωση, αν οι χρήστες έχουν επιπλέον εξόδους και θέλουν να αγοράσουν πρόσβαση στον ιστότοπο.

 

1 ωέρα

1 ημέρα

1 εβδομάδα

1 μήνας

1 έτος

Κατάλογος ανταλλακτικών

11,00 €

23,00 €

77,00 €

154,00 €

1061,00 €

Εγχειρίδια Σέρβις, Δελτία Συντήρησης, Τυπικοί Χρόνοι Επισκευών, Πληροφορίες για τα Εργαλεία Σέρβις

5,00 €

10,00 €

50,00 €

150,00 €

1550,00 €

EST (Ηλεκτρονικό Εργαλείο Σέρβις) - Ανάγνωση δεδομένων

30,00 €

50,00 €

120,00 €

240,00 €

485,00 €

EST (Ηλεκτρονικό Εργαλείο Σέρβις) - Ανάγνωση και βαθμονόμηση

50,00 €

75,00 €

180,00 €

360,00 €

605,00 €

EST ( Ηλεκτρονικό Εργαλείο Σέρβις) - Ανάγνωση, βαθμονόμηση - Λήψη

100,00 €

150,00 €

360,00 €

600,00 €

970,00 €

 

 

Οι τιμές που παρέχονται επιτρέπουν χρονομετρημένη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.

Οι τιμές «ανά συναλλαγή» (π.χ. ο επαναπρογραμματισμός μονάδας ελέγχου) παρέχονται κατά την αγορά.

4. 2. Οι συνδέσεις με τις διάρκειες που υποδεικνύονται στον παραπάνω πίνακα μπορούν να ενεργοποιηθούν απευθείας από τον Ιστότοπο με την επιλογή «PURCHASE on line» (Online ΑΓΟΡΑ) με πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας.

4. 3. Οι Τεχνικές πληροφορίες χρησιμοποιούν την υπηρεσία X-PAY CartaSi για την επεξεργασία online πληρωμών.

4. 4. Κατά την έξοδο από το εικονικό κατάστημα, μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων πληροφοριών στη μονάδα εντολών, ο Πελάτης θα πρέπει να εισάγει πληροφορίες για την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής:

a.       Η σύνδεση μεταβιβάζεται από τον Ιστότοπο απευθείας στον ασφαλή διακομιστή του X-PAY CartaSi: η παρουσία μιας ασφαλούς σύνδεσης υποδεικνύεται με ένα κλειστό λουκέτο ή ένα κλειδί στο κάτω μέρος του προγράμματος περιήγησης ή στη γραμμή διεύθυνσης.

b.       Το σύστημα απαιτεί τα στοιχεία του Πελάτη και τον αριθμό, τον τύπο και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείται για την πληρωμή. Τα δεδομένα της πιστωτικής κάρτας είναι γνωστά μόνο στην X-PAY CartaSi, η οποία και τα διαχειρίζεται αποκλειστικά, η Εταιρεία δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

c.        Το σύνολο της αγοράς μεταβιβάζεται αυτόματα από το καλάθι αγορών στο X-PAY CartaSi, υπολογίζονται τυχόν ισχύουσες χρεώσεις.

d.       Η X-PAY CartaSi χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που δίνονται για την εκτέλεση μιας διατραπεζικής συναλλαγής POS, λαμβάνοντας ως απάντηση εξουσιοδότηση ή απόρριψη της πληρωμής. Αν το σύστημα εξουσιοδοτήσει την πληρωμή, ο Πελάτης χρεώνεται το ποσό της αγοράς στην κάρτα του. Αν γίνει απόρριψη, η συναλλαγή δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί, εκτός εάν χρησιμοποιηθεί άλλη μέθοδος πληρωμής.

e.        Όταν ολοκληρωθεί με επιτυχία η συναλλαγή, ο Πελάτης θα λάβει ένα email με τη σύνοψη της παραγγελίας, τη σύνοψη της πληρωμής και την απόδειξη, και τα διαπιστευτήρια που είναι απαραίτητα για την πρόσβαση στην υπηρεσία.

f.        Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία, το σύστημα X-PAY CartaSi θα αποσυνδεθεί και ο Πελάτης θα ανακατευθυνθεί αυτόματα στον Ιστότοπο τεχνικών πληροφοριών.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ιστότοπο www.cartasi.it

4. 5. Η διάρκεια της σύνδεσης ξεκινάει από την ημερομηνία και την ώρα της ενεργοποίησής της (όχι από την ημερομηνία και την ώρα της αγοράς), όποια ημέρα έγινε η εγγραφή. Για παράδειγμα, εάν ο Πελάτης, μετά την εγγραφή, ενεργοποιήσει μια σύνδεση 1 ημέρας στις 10:18, η σύνδεση θα λήξει στις 10:18 τοπική ώρα της επόμενης ημέρας, ανεξάρτητα από την πραγματική σύνδεση ή/και την ώρα λήψης συμβουλών. Ως συνέπεια, ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι οι επιλογές που παρέχονται στον πίνακα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του τόσο σε ό,τι αφορά τη φύση των Τεχνικών πληροφοριών που ζητήθηκαν όσο και για το χρόνο που επιτρέπεται να τις συμβουλευτεί.

Στην περίπτωση της online υπηρεσίας επαναπρογραμματισμού/διαμόρφωσης για μονάδες ελέγχου/ηλεκτρονικά εξαρτήματα των μηχανημάτων, η διάρκεια της σύνδεσης ξεκινάει από την ημερομηνία και την ώρα ενεργοποίησης της υπηρεσίας, όποια ημέρα έγινε η εγγραφή.
Ο Πελάτης, μόλις εγγραφεί, θα ενεργοποιήσει τη σύνδεση για την υπηρεσία η οποία θα ολοκληρωθεί όταν έχει γίνει σωστή παροχή της υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τον πραγματικό χρόνο σύνδεσης. Ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της καταλληλότητας του εξοπλισμού και της υποδομής που έχει στη διάθεσή του (υπολογιστής, λογισμικό, ταχύτητα σύνδεσης και υλικός εξοπλισμός) και των τιμών που παρέχονται στον πίνακα για την παροχή της υπηρεσίας επαναπρογραμματισμού με αναφορά στις πραγματικές ανάγκες του, τόσο σε σχέση με τη φύση της υπηρεσίας που ζητήθηκε όσο και για το συμφωνημένο διάστημα χρήσης.

4. 6. Ο Χρήστης πρέπει να ενεργοποιήσει τη σύνδεση των Τεχνικών πληροφοριών που αγοράστηκαν εντός 6 μηνών από την ημερομηνία αγοράς: μετά από αυτό το χρόνο, η αγορά θα λήξει και η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων.

4. 7. Ο Χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τις υπηρεσίες που βασίζονται στη συναλλαγή εντός 6 (έξι) μηνών από την ημερομηνία αγοράς: μετά από αυτό το χρόνο, η αγορά θα λήξει και η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων.

5.     Πρόσβαση στον Ιστότοπο

5. 1. Η πρόσβαση είναι δυνατή 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, εκτός από περιπτώσεις που οφείλονται σε  ανωτέρα βία ή προγραμματισμένη συντήρηση. Δια του παρόντος, συμφωνείτε ρητά ότι η Εταιρεία CNH INDUSTRIAL μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να διακόψει, να περιορίσει, να αναστείλει ή να απαγορεύσει πλήρως ή μερικώς την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες προκειμένου να εκτελέσει αναβαθμίσεις ή λειτουργίες συντήρησης ή να επιλύσει τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με τους διακομιστές, τα δίκτυα ή το λογισμικό που χρησιμοποιούνται για την παροχή αυτών, ή λόγω παράβασης από τους τρίτους προμηθευτές των υπηρεσιών. Επίσης η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αναστείλει μια υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή, και στην περίπτωση αυτή θα ενημερώσει τον Πελάτη.

5. 2. Παρ' όλα αυτά, διά του παρόντος, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η δημόσια φύση του Διαδικτύου αποτρέπει την Εταιρεία να παράσχει εγγύηση ότι: i) Ο πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση στον Ιστότοπο ή σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή, ii) η Πρόσβαση δεν θα διακοπεί και iii) η Πρόσβαση δεν θα φέρει σφάλματα.

5. 3. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ούτε η Εταιρεία ούτε οι προμηθευτές της δεν θα είναι υπεύθυνοι, και δεν θα φέρουν ευθύνη για τυχόν ζημιές που οφείλονται σε διακοπή, αναστολή, τροποποίηση ή απόσυρση του Ιστοτόπου ή τυχόν υπηρεσιών του.

6.     Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

6. 1. Όλα τα κείμενα, σχεδιαγράμματα, εικόνες, γραφικά και άλλο υλικό που θα βρείτε στον Ιστότοπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, των θυγατρικών της και των κατόχων άδειας. Η Εταιρεία ή οι θυγατρικές της διατηρούν κάθε δικαίωμα σχετικά με την επιλογή, οργάνωση και διαχείριση των υλικών στον Ιστότοπο.

6. 2. Όλα τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο υπόκεινται στα αποκλειστικά δικαιώματα της Εταιρείας ή των θυγατρικών της. Απαγορεύεται ρητά η μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος που εμφανίζεται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

6. 3. Ο Ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών, προστατεύεται παγκοσμίως από την ισχύουσα νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τη χρήση τους, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει δήλωση στον Ιστότοπο σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα για τα υλικά. Ο Πελάτης δεσμεύεται να σεβαστεί όλους τους παγκόσμιους νόμους περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με τον Ιστότοπο και τη χρήση του, να αποτρέπει και να μη διεξάγει μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή αυτών των υλικών.

7.     Εγγυήσεις, ευθύνη και περιορισμοί ευθύνης

7. 1. Ο Πελάτης δεσμεύεται να σέβεται όλους τους κανονισμούς σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση που διέπουν τη χρήση του Ιστοτόπου, των Υπηρεσιών και των Τεχνικών πληροφοριών, καθώς και όλους τους εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς που διέπουν τη χρήση του Ιστοτόπου από τον Πελάτη, απευθείας ή μέσω τρίτων μερών.

7. 2. Πάνω από όλα, ο Πελάτης δεσμεύεται:

·         Να μην χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο με δόλο, παράνομα ή χωρίς εξουσιοδότηση

·         Να μην χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες του κατά παράβαση των τρεχόντων νόμων και κανονισμών, της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και των απαιτήσεων που καθορίζονται από την Εταιρεία.

·         Να μην χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο με τρόπο που εμποδίζει ή παρεμβαίνει με την πρόσβαση από άλλους Πελάτες

·         Να μην αφαιρεί, αποκρύπτει ή προκαλεί βλάβη σε τυχόν δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος ή δήλωσης περί πνευματικής ιδιοκτησίας που έχουν προστεθεί ή περιέχονται στον Ιστότοπο ή σε Υπηρεσίες του.

·         Να μην επιτρέπει μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή αναπαραγωγή τυχόν μέρους του Ιστοτόπου ή πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν

·         Να μην εξουσιοδοτεί τυχόν τρίτο μέρος να αποκτά πρόσβαση, να χρησιμοποιεί ή να επωφελείται από τον Ιστότοπο ή τα περιεχόμενά του

·         Να μην δημιουργεί πλαίσια ή άλλους ιστότοπους χρησιμοποιώντας στοιχεία πληροφοριών που έχουν ληφθεί μέσω των Υπηρεσιών ή αναφέρονται σε αυτές

·         Να αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφάλεια ή/και χρήση του προσωπικού ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασής του και να μην τα παρέχει σε τρίτους

·         Να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης

7. 3. Η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες, μπορεί να λάβει όλα τα μέτρα που κρίνονται απαραίτητα και κατάλληλα σε σχέση με τη χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών του από τον Πελάτη. Ειδικότερα, η Εταιρεία μπορεί να διακόψει, να περιορίσει, να αναστείλει ή να απαγορεύσει πλήρως ή μερικώς την πρόσβαση στον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή αποζημίωση, λόγω λανθασμένης συμπεριφοράς ή μη τήρησης των ισχυόντων νόμων και κανονισμών ή των όρων που καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση από τον Πελάτη.

7. 4. Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για άμεσες ή έμμεσες ζημιές που επιφέρονται στον Πελάτη ή σε τρίτο μέρος λόγω της χρήσης από μέρους του Πελάτη των Τεχνικών πληροφοριών και Υπηρεσιών που παρέχονται από τον Ιστότοπο ή της εξάρτησής του από αυτά. Ο Πελάτης θα αποζημιώσει και θα υπερασπιστεί την Εταιρεία έναντι τυχόν ενέργειας, αποζημίωσης ή αιτήματος για ζημιές που προκύπτουν από ή συνδέονται με μια ενέργεια ή παράλειψη από μέρους του Πελάτη, ή που προκύπτουν από ή συνδέονται με τη χρήση του Ιστοτόπου ή των Υπηρεσιών.

7. 5. Η Εταιρεία καθιστά τον Ιστότοπο διαθέσιμο αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Παραμένει αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη, ως ειδικός στο σέρβις και την επισκευή οχημάτων της Εταιρείας, να διασφαλίσει την καταλληλότητα και ακρίβεια τυχόν πληροφοριών που θα κατεβάσει από τον Ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα χρησιμοποιηθούν. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι πληροφορίες που διατίθενται μέσω του παρόντος Ιστοτόπου είναι ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες, ούτε ότι ο Ιστότοπος ή οτιδήποτε περιέχεται σε αυτόν δεν θα περιέχει σφάλματα και παραλείψεις.

7. 6. Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη σε οποιαδήποτε περίπτωση για λειτουργίες επισκευής και συντήρησης που εκτελούνται σε οχήματα από τον Πελάτη ή τρίτους με τη χρήση των Τεχνικών πληροφοριών ή/και Υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Ιστότοπο, καθώς την ευθύνη για αυτές τις λειτουργίες την έχουν αποκλειστικά αυτοί που εκτελούν την εργασία.

8.     Διάρκεια της Σύμβασης

8. 1. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ μόνο μετά την αποδοχή από τον Πελάτη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων για αόριστο χρονικό διάστημα. Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να αποσυρθούν από τη Σύμβαση ανά πάσα στιγμή, επιδίδοντας στον Αντισυμβαλλόμενο έγγραφη ειδοποίηση μέσω συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής.

8. 2. Παρά το παραπάνω, συμφωνείται ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση παραβίασης από ένα Συμβαλλόμενο Μέρος μίας ή περισσότερων από τις υποχρεώσεις βάσει της παρούσας Σύμβασης.

9.     Δικαιώματα ελέγχου

9. 1. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να εκτελεί περιοδικό έλεγχο της χρήσης του Ιστοτόπου από μέρους του Πελάτη, σύμφωνα με τις ρήτρες απορρήτου της Σύμβασης, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο Πελάτης σέβεται τους όρους της Σύμβασης. 

10.  Ενημερώσεις Ιστοτόπου

10. 1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει και να ενημερώσει τις μεθόδους πρόσβασης στον Ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή. Αυτές οι τροποποιήσεις ή/και ενημερώσεις απαιτούν από τον Πελάτη να συμβουλεύεται τακτικά τον Ιστότοπο για να ελέγχει τις ισχύουσες συνθήκες.

11.  Γενικές διατάξεις

11. 1. Εκχώρηση.

Ο Πελάτης απαγορεύεται να μεταβιβάσει τυχόν δικαίωμα ή υποχρέωση σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη εξουσιοδότηση της Εταιρείας.

11. 2. Αποποίηση δικαιωμάτων

Το γεγονός ότι ένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν κάνει χρήση ενός δικαιώματος, μιας δυνατότητας ή ενός προνομίου που αναγνωρίζεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ή καθυστερεί να κάνει χρήση αυτού, δεν θα ερμηνεύεται ως αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος, δυνατότητας ή προνομίου. Η αποποίηση ενός δικαιώματος θα ισχύει μόνο εάν καθιερωθεί μέσω εγγράφου που έχει υπογραφεί από το μέρος το οποίο υπόκειται στις επιδράσεις της αποποίησης.

11. 3. Ανακοινώσεις.

Όλες οι ανακοινώσεις και επιδόσεις σχετικά με την παρούσα σύμβαση πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς ή με φαξ και επιβεβαιώνεται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής.

11. 4. Ανεξαρτησία των ρητρών.

Η πλήρης ή μερική μη εγκυρότητα ή μη εφαρμοσιμότητα τυχόν όρου ή ρήτρας στην παρούσα Σύμβαση δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την μη εγκυρότητα ή την μη εφαρμοσιμότητα των υπολοίπων όρων ή ρητρών σε σχέση με τους τρέχοντες νόμους και κανονισμούς.

11. 5.Ανωτέρα βία

Τα παρακάτω θα θεωρούνται σαφώς ως ενέργειες ανωτέρας βίας σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, επιπλέον αυτών που θεωρούνται συνήθως σύμφωνα με τον ιταλικό νόμο: συλλογικές δράσεις και απεργίες τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές στην εταιρεία, σοβαρές καιρικές συνθήκες, κυβερνητικοί και νομικοί περιορισμοί και τροποποιήσεις των εμπορικών πρακτικών, βλάβες υπολογιστών και μη διαθεσιμότητα συστημάτων επικοινωνίας, κατάρρευση των διακομιστών της Εταιρείας, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις εκτός του ρητού ελέγχου της Εταιρείας.

Η πρόκληση περίπτωσης ανωτέρας βίας θα προκαλέσει αρχικά την αναστολή, σύμφωνα με τη νομοθεσία, της εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης. Εάν, μετά από περίοδο τριών (3) μηνών, η Εταιρεία και ο Πελάτης καταλήξουν ότι ισχύει ακόμα η περίπτωση ανωτέρας βίας, η παρούσα Σύμβαση θα λυθεί αυτόματα σύμφωνα με τη νομοθεσία, εκτός εάν υπάρχει συμφωνία για το αντίθετο μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη. 

12.  Επίλυση διενέξεων

12. 1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συμπεριφέρονται με καλή πίστη για την επίλυση τυχόν διενέξεων που θα προκύψουν σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Οι διενέξεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: εφαρμογή/ερμηνεία της Σύμβασης, διαθεσιμότητα του τεχνικού πληροφοριακού υλικού (εγχειρίδια επισκευών, χρονοδιαγράμματα, κατάλογοι ανταλλακτικών, εκπαίδευση), πληρότητα του τεχνικού πληροφοριακού υλικού, γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιμο το πληροφοριακό υλικό, ορθότητα του τεχνικού πληροφοριακού υλικού, συνδρομές στον ιστότοπο, τεχνικό πληροφοριακό υλικό και παραγγελίες αγοράς διαγνωστικού εξοπλισμού, τιμές και εκπτώσεις, πληρωμές, διακοπές/μη διαθεσιμότητα ιστοτόπου (εάν καταλογίζονται στην Εταιρεία). Η διαδικασία διαμεσολάβησης δεν θα ισχύει για διενέξεις που δεν καταλογίζονται άμεσα στην παρούσα Σύμβαση και στις Τεχνικές πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτό τον ιστότοπο, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων: καθυστερήσεις στην παράδοση ανταλλακτικών ή/και γνήσιου εξοπλισμού της Εταιρείας, καθυστερήσεις στην επισκευή οχημάτων της Εταιρείας που οφείλονται σε καθυστερήσεις στην παράδοση των ανταλλακτικών ή/και γνήσιου εξοπλισμού της Εταιρείας, αξιώσεις εγγύησης και προϊόντων σχετικά με οχήματα της Εταιρείας, γενικές αξιώσεις σχετικά με οχήματα της Εταιρείας, αξιώσεις σχετικά με αντιπροσώπους ή/και μηχανικούς του δικτύου της Εταιρείας, αξιώσεις σχετικά με πρόγραμμα βοήθειας και σέρβις οχήματος.

12. 2. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, όταν δεν έχουν επιλύσει μια διένεξη μέσω διαμεσολάβησης εντός 45 (σαράντα πέντε) ημερών από την έναρξή της, η διένεξη μπορεί να υποβληθεί στο Δικαστήριο του Τορίνο, Ιταλία, το οποίο θα έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία. Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται στον ιταλικό νόμο και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτόν. Η αρχική ιταλική έκδοση της παρούσας Σύμβασης θα υπερισχύει τυχόν μετάφρασης στην περίπτωση που προκύψουν ασυμφωνίες.

12. 3. Η διαδικασία διαμεσολάβησης δεν θα υπερισχύει τυχόν δικαιωμάτων που ενδεχομένως να έχει ο Πελάτης να υποβάλλει αξίωση στο Δικαστήριο του Τορίνο, Ιταλία, το οποίο θα έχει στην αποκλειστική δικαιοδοσία. 

13.  Έγκριση της παρούσας Σύμβασης

13. 1. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί με την παρούσα Σύμβαση στο σύνολό της, έχοντας εξετάσει ειδικά τις ρήτρες των ακόλουθων ενοτήτων, σύμφωνα με τα Άρθρα 1341 και 1342 του Ιταλικού Αστικού Κώδικα:

·         Ενότητα 2

·         Ενότητα 5

·         Ενότητα 7

·         Ενότητα 8

·         Ενότητα 11

·         Ενότητα 12

Ειδικές αποποιήσεις

Κατάλογος ανταλλακτικών

  • Η αναζήτηση ανά αριθμό πλαισίου απαιτεί την εισαγωγή τουλάχιστον των τελευταίων εννέα (9) αριθμών. Εάν υπάρχουν διαφορετικά πλαίσια με τους ίδιους τελευταίους 9 αριθμούς, το Σύστημα θα παρουσιάσει μια πτυσσόμενη λίστα με τα διαθέσιμα πλαίσια, επιτρέποντας τον προσδιορισμό με βεβαιότητα του σχετικού αριθμού. Σε περίπτωση πρόσβασης στην Πύλη RMI, το σύστημα θα ζητήσει ξανά την εισαγωγή του αριθμού πλαισίου (ακόμη και εάν έχει ήδη εισαχθεί στην Πύλη RMI).
  • Σε περίπτωση αντικατάστασης PN με τον κανόνα από/προς (με άλλα λόγια, τροποποίηση προϊόντος που καθορίζει την εφαρμογή του PN 1 έως το πλαίσιο X και το PN 2 από το πλαίσιο X+1), το Σύστημα θα παρουσιάσει και τις δύο λύσεις, παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες σε ό,τι αφορά το PN και το Πλαίσιο αναφοράς για να επιτραπεί μια οριστική επιλογή χωρίς αβεβαιότητα. Στην πράξη, εμφανίζεται η «ιστορική» κατάσταση του εξαρτήματος που αναζητάται, και συνεπώς εμφανίζονται και η εφαρμογή σε άλλα πλαίσια που δεν περιλαμβάνονται στην αναζήτηση.

Επαναπρογραμματισμός μονάδας ελέγχου

Οι τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει να πληρούν οι Ανεξάρτητοι Χειριστές για να επαναπρογραμματίζουν τα οχήματα που αναφέρονται παρακάτω. Οι τεχνικές απαιτήσεις είναι οργανωμένες σε:

  • Απαιτήσεις διαμόρφωσης PC
  • Απαιτήσεις VCI
  • Συνδέσεις οχημάτων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Η Εταιρεία δεν ασχολείται με την απόδοση VCI τρίτων. Το λογισμικό της Εταιρείας και τα σχετικά οχήματα συμμορφώνονται προς το RP1210 όσον αφορά τις συνδέσεις με το VCI, ενώ οι κατασκευαστές του VCI είναι υπεύθυνοι για τη σωστή λειτουργία των συσκευών τους με κάθε όχημα της Εταιρείας, χρησιμοποιώντας λογισμικό της Εταιρείας.

 

Απαιτήσεις διαμόρφωσης PC

Ελάχιστα απαιτούμενη διαμόρφωση:

a.     Επεξεργαστής 500 Mhz κατ' ελάχιστο

b.     2 GB RAM κατ' ελάχιστο

c.     Ελεύθερος χώρος σκληρού δίσκου 500 MB κατ' ελάχιστο

d.     Ανάλυση οθόνης 1024x768 κατ' ελάχιστο

e.     Σύνδεση Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας, π.χ. DSL

Απαιτήσεις λογισμικού:

a.     Microsoft Windows™ 7 Enterprise 64 bit ή Microsoft Windows™ 8 Enterprise 64 bit ή Microsoft WindowsTM 10 64 bit OS

b.     Εγγεγραμμένος χρήστης ως διαχειριστής

c.     Internet Explorer 10.0 ή νεότερο πρόγραμμα περιήγησης

d.     Adobe Acrobat Reader έκδοσης 10 ή νεότερης

Απαιτήσεις VCI

Απαιτείται VCI που διατίθεται από την Εταιρεία και είναι συμβατό με τα πρότυπα RP1210 που πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1.     Η σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του VCI πρέπει να χρησιμοποιεί σύνδεση USB

2.     Πρέπει να εγκατασταθεί πρόγραμμα οδήγησης VCI και το σχετικό λογισμικό από τον ανεξάρτητο χειριστή

3.     Η διαμόρφωση D-PDU API πρέπει να συμμορφώνεται με Windows 64 bit

4.     Η σύνδεση μεταξύ του οχήματος και του VCI πρέπει να είναι συμβατή με την ακίδα εξόδου της σύνδεσης που υπάρχει στο όχημα

Σύνδεση οχημάτων

Οι Ανεξάρτητοι χειριστές πρέπει να έχουν κατά νου τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στα προϊόντα της Εταιρείας:

A . Γείωση

B. +12v χωρίς διακόπτη

C. CAN υψηλό

D. Can χαμηλό

E Θωράκιση

F ΑΝΟΙΧΤΟ

G ΑΝΟΙΧΤΟ

H. CAN υψηλό

J. CAN χαμηλό

eTIM

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να μην έχουν ενημερωθεί λόγω τροποποιήσεων που έχει υιοθετήσει ο κατασκευαστής οποιαδήποτε στιγμή για τεχνικούς ή/και εμπορικούς σκοπούς. Συνεπώς, οι πληροφορίες για την επισκευή μερικών εξαρτημάτων μπορεί να μην είναι παρούσες εφόσον οι λειτουργίες επισκευής θα εκτελούνται απευθείας από το δίκτυο σέρβις του κατασκευαστή του ίδιου του εξαρτήματος.

Αυτός ο Ιστότοπος ενημερώνεται συνεχώς για να καλύτερη τήρηση των νομοθετικών αλλαγών και απαιτήσεων. Ορισμένες μέθοδοι αναζήτησης μπορεί να μην έχουν ακόμη βελτιστοποιηθεί πλήρως, όπως η αναζήτηση ανά όρο, ανά εξάρτημα ή διάγραμμα καλωδίωσης, ανά DTC ή ανά σύμπτωμα, παρότι οι απαραίτητες πληροφορίες για εκτέλεση εργασιών στα οχήματα της Εταιρείας είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο. Σε αυτήν την περίπτωση συνιστάται να συμβουλευτείτε τα ευρετήρια εγγράφων, ή να κάνετε αναζήτηση για πληροφορίες χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που παρέχονται από την πύλη για να περιορίσετε περαιτέρω τις αναζητήσεις. Η τεχνική αξιολόγηση αυτού του ιστοτόπου θα επιτρέψει την αναγνώριση οχήματος από τα χαρακτηριστικά προϊόντος και τη δημοσίευση αριθμού έγκρισης τύπου.