Όροι και προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για την πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου

1.     Σύμβαση

1. 1. Η παρούσα σύμβαση θεωρείται ότι θα τεθεί σε ισχύ από και μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας μόνο με την αποδοχή από τον Πελάτη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

2.     Θέμα και σκοπός της Σύμβασης

2. 1. Η παρούσα Σύμβαση διέπει την πρόσβαση και την εγγραφή του Πελάτη στον Ιστότοπο, καθώς και την αγορά των Υπηρεσιών από τον Πελάτη, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις που ορίζονται ρητώς υπό την παρούσα.

2. 2. Οι τεχνικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που παρέχονται σε εξουσιοδοτημένους Μηχανικούς για την επισκευή ή/και συντήρηση των μηχανημάτων της Εταιρείας ή εκείνων τα οποία μπορεί να έχουν εισαγάγει στην αγορά τα συνδεδεμένα μέρη. Συγκεκριμένα παραδείγματα Τεχνικών Πληροφοριών περιλαμβάνουν λογισμικό, κωδικούς σφαλμάτων ή άλλες παραμέτρους, μαζί με τις σχετικές ενημερώσεις τους, που απαιτούνται για τον επαναπρογραμματισμό των ηλεκτρικών μονάδων ελέγχου (ECU) του οχήματος με στόχο την επαναφορά των ρυθμίσεων που συνιστά η Εταιρεία, ή στην περίπτωση αντικατάστασης, την επαναφορά των εν λόγω ρυθμίσεων, τις μεθόδους αναγνώρισης μηχανημάτων, τους καταλόγους ανταλλακτικών, που συμπεριλαμβάνουν κωδικούς ανταλλακτικών, περιγραφές, τιμές και απεικονίσεις των μερών, τεχνικές λύσεις που προκύπτουν από πρακτική εμπειρία σχετική με τα προβλήματα που είναι τυπικά ενός συγκεκριμένου μοντέλου ή γραμμής οχημάτων, λίστες ανάκλησης προϊόντων και άλλες πληροφορίες σχετικά με επισκευές που θα πραγματοποιηθούν από το δίκτυο σέρβις με χρέωση της Εταιρείας.

2. 3. Είναι δυνατό να συμβουλευτείτε το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο online πληρώνοντας μέσω πιστωτικής κάρτας, όπως ορίζεται στην ενότητα 4.2 πιο κάτω.

2. 4. Εκτός από τα μέλη του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Σέρβις, μόνο οι εξής μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον Ιστότοπο: εταιρείες και άτομα που παρέχουν υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, καθώς και εταιρείες που λειτουργούν άμεσα ή έμμεσα στην επισκευή και τη συντήρηση οχημάτων, συγκεκριμένα ανεξάρτητοι παραγωγοί ή διανομείς εργαλείων ή εξοπλισμού για επισκευές, ανεξάρτητοι διανομείς ανταλλακτικών, εκδότες τεχνικών πληροφοριών, σύλλογοι και ενώσεις αυτοκινήτων, χειριστές οδικής βοήθειας, χειριστές που προσφέρουν υπηρεσίες ελέγχου και επιθεώρησης, παραγωγοί και μηχανικοί εναλλακτικών συστημάτων καυσίμων, και κατασκευαστές εξοπλισμού διαγνωστικών και δοκιμών.

2. 5. Απαιτείται εγγραφή για να έχετε τη δυνατότητα χρήσης αυτού του Ιστοτόπου: Με την εγγραφή, ο Πελάτης αποδέχεται τους Όρους και Προϋποθέσεις που αναφέρονται ρητώς στην παρούσα Σύμβαση.

3.     Διαδικασία εγγραφής

3. 1. Απαιτείται εγγραφή για να είναι δυνατή η πρόσβαση και χρήση του Ιστοτόπου. Η εγγραφή πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση του εντύπου που θα βρείτε στον Ιστότοπο, με το οποίο πιστοποιείται η πλήρης και ολοκληρωτική αναγνώριση και συμφωνία με όλους αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Το έντυπο εγγραφής πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως, με ειλικρίνεια και με καλή πίστη. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει οριστικά την πρόσβαση στον Ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση εάν βρεθεί ότι ο εν λόγω Πελάτης έχει δώσει ατελείς ή αναληθείς πληροφορίες, ή εάν βρεθεί ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις που υποδεικνύονται παραπάνω στην ενότητα 2.4.

3. 2. Η εγγραφή απαιτεί ο Πελάτης να δώσει πληροφορίες σχετικά με τα εξής: προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας –περιλαμβάνοντας διεύθυνση email– και άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εγγραφή ή, όπου υπάρχει εξουσιοδότηση, την αποστολή επιχειρηματικών πληροφοριών.

3. 3. Μετά την παροχή και την επιβεβαίωση των απαιτούμενων πληροφοριών, ο πελάτης θα λάβει ένα email με το όνομα χρήστη του και έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης που θα του δίνει τη δυνατότητα να καθορίζει έναν εξατομικευμένο κωδικό πρόσβασης που παρέχει πρόσβαση στον Ιστότοπο και στις διαθέσιμες Υπηρεσίες.

3. 4. Πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό των προσωπικών δεδομένων δίνονται στο τμήμα Απορρήτου.

3. 5. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής του και για κάθε πρόσβαση και χρήση του Ιστοτόπου που απορρέει από αυτό.


3.6 Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την προμήθεια του υλικού, του λογισμικού και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας που απαιτούνται για τη χρήση των Υπηρεσιών. Ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης και, σε τέτοια περίπτωση, να αποσυνδεθεί αμέσως από τον Ιστότοπο.

4.     Χρεώσεις για χρήση του Ιστοτόπου

4. 1. Οι μέθοδοι και οι διάρκειες πρόσβασης στον Ιστότοπο δίνονται στους παρακάτω πίνακες, μαζί με τις σχετικές τιμές. Μπορεί να ισχύσει έκπτωση, αν οι χρήστες έχουν επιπλέον εξόδους και θέλουν να αγοράσουν πρόσβαση στον ιστότοπο.

 

1 ωέρα

1 ημέρα

1 εβδομάδα

1 μήνας

1 έτος

Κατάλογος ανταλλακτικών

11,00 €

23,00 €

77,00 €

154,00 €

1061,00 €

Εγχειρίδια Σέρβις, Δελτία Συντήρησης, Τυπικοί Χρόνοι Επισκευών, Πληροφορίες για τα Εργαλεία Σέρβις

5,00 €

10,00 €

50,00 €

150,00 €

1550,00 €

EST (Ηλεκτρονικό Εργαλείο Σέρβις) - Ανάγνωση δεδομένων

30,00 €

50,00 €

120,00 €

240,00 €

485,00 €

EST (Ηλεκτρονικό Εργαλείο Σέρβις) - Ανάγνωση και βαθμονόμηση

50,00 €

75,00 €

180,00 €

360,00 €

605,00 €

EST ( Ηλεκτρονικό Εργαλείο Σέρβις) - Ανάγνωση, βαθμονόμηση - Λήψη

100,00 €

150,00 €

360,00 €

600,00 €

970,00 €

 

 

Οι τιμές που παρέχονται επιτρέπουν χρονομετρημένη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.

Οι τιμές «ανά συναλλαγή» (π.χ. ο επαναπρογραμματισμός μονάδας ελέγχου) παρέχονται κατά την αγορά.

4. 2. Οι συνδέσεις με τις διάρκειες που υποδεικνύονται στον παραπάνω πίνακα μπορούν να ενεργοποιηθούν απευθείας από τον Ιστότοπο με την επιλογή «PURCHASE on line» (Online ΑΓΟΡΑ) με πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας.

4. 3. Οι Τεχνικές πληροφορίες χρησιμοποιούν την υπηρεσία X-PAY CartaSi για την επεξεργασία online πληρωμών.

4. 4. Κατά την έξοδο από το εικονικό κατάστημα, μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων πληροφοριών στη μονάδα εντολών, ο Πελάτης θα πρέπει να εισάγει πληροφορίες για την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής:

a.       Η σύνδεση μεταβιβάζεται από τον Ιστότοπο απευθείας στον ασφαλή διακομιστή του X-PAY CartaSi: η παρο&ups