Smluvní podmínky

PODMÍNKY

Všeobecné podmínky pro přístup a používání webových stránek

1.     Smlouva

1. 1.Tato smlouva vstupuje v platnost mezi zákazníkem a společností pouze po přijetí stávajících podmínek zákazníkem.

2.     Předmět a rozsah platnosti smlouvy

2. 1.Stávající smlouva upravuje přístup a registraci zákazníka na stránku a nákup služeb zákazníkem v souladu s níže výslovně definovanými podmínkami.

2. 2.Technické informace zahrnují veškeré informace poskytnuté oprávněným mechanikům pro opravy a údržbu strojů společnosti nebo informace, které na trh mohly uvést spřízněné strany. Konkrétní příklady technických informací zahrnují software, chybové kódy a jiné parametry společně s příslušnými aktualizacemi, které jsou potřebné pro přeprogramování elektronických řídicích jednotek vozidla (ECU) s cílem obnovit nastavení doporučená společností nebo v případě výměny obnovit tato nastavení; způsoby označování strojů; katalogy náhradních dílů, včetně kódů, popisů, cen a zobrazení dílů; technická řešení na základě praktických zkušeností týkajících se typických problémů určitého modelu nebo série vozidel; seznamy stažených produktů a veškeré další informace týkající se oprav prováděných servisní sítí na náklady společnosti.

2. 3.Do materiálu obsaženého na těchto stránkách lze nahlížet on-line prostřednictvím platby přes kreditní kartu, jak je definováno v bodě 4.2 níže.

2. 4.Kromě členů autorizované servisní sítě mají přístup na tyto stránky pouze následující subjekty: společnosti a jednotlivci, kteří poskytují opravářský a údržbářský servis vozidel, jakož i společnosti působící přímo nebo nepřímo v oblasti oprav a údržby vozidel, zejména nezávislí výrobci nebo distributoři nářadí a vybavení pro opravy; nezávislí distributoři náhradních dílů; vydavatelé technických informací; automobilové kluby a sdružení; operátoři asistenční služby na silnici; operátoři nabízející testovací služby a kontrolní prohlídky; výrobci a mechanici alternativních palivových systémů; a výrobci diagnostického a testovacího vybavení.

2. 5.K používání stránek je nutná registrace: zákazník registrací akceptuje podmínky níže výslovně stanovené v této smlouvě.

3.     Postup registrace

3. 1. K přístupu a používání těchto stránek je nutná registrace. Registrace se provádí vyplněním formuláře na stránkách a potvrzením úplného uznání a souhlasu se všemi těmito podmínkami. Registrační formulář musí být vyplněn v plném znění, pravdivě a v dobrém úmyslu. Společnost si vyhrazuje právo s konečnou platností zrušit přístup na Stránky bez předchozího upozornění v případě zjištění, že dotyčný zákazník poskytl neúplné nebo nepravdivé informace nebo nesplňuje požadavky uvedené výše v bodě 2.4.

3. 2. Registrace vyžaduje, aby zákazník poskytl informace týkající se: osobních údajů a kontaktních údajů – včetně e-mailové adresy – a další informace nezbytné pro registraci nebo v případě souhlasu k zasílání obchodních informací.

3. 3. Po poskytnutí a potvrzení požadovaných informací obdrží zákazník e-mail s uživatelským jménem a heslem, s jehož pomocí zadá osobní heslo pro přístup na stránky a k dostupným službám.

3. 4. Informace o zacházení s osobními údaji jsou uvedeny v odstavci Ochrana osobních údajů.

3. 5. Zákazník je sám odpovědný za ochranu svého uživatelského jména a hesla a veškerého přístupu a používání webových stránek z toho vyplývajících.


3.6 Zákazník je výhradně odpovědný za veškeré náklady týkající se poskytování hardwarových, softwarových a telekomunikačních služeb nutných k využívání služeb. Zákazník musí společnost neprodleně informovat o neoprávněném použití jeho hesla a v takovém případě se od stránek ihned odpojit.

4.     Poplatky za používání stránek

4. 1. Způsoby přístupu na stránky a jejich délka jsou uvedeny v tabulkách níže spolu s příslušnými cenami. Pokud mají uživatelé další provozovny a chtějí si koupit přístup na stránky, může být uplatněna snížená cena.

 

1 time

1 den

1 týden

1 měsíc

1 rok

Katalog náhradních dílů

€ 11,00

€ 23,00

€ 77,00

€ 154,00

€ 1061,00

servisní příručky; servisní oznámení; standardní doby oprav; informace o servisních nástrojích

5,00 €

10,00 €

50,00 €

150,00 €

1550,00 €

EST (elektronický servisní nástroj) – čtení dat

30,00 €

50,00 €

120,00 €

240,00 €

485,00 €

EST (elektronický servisní nástroj) – čtení a kalibrace

50,00 €

75,00 €

180,00 €

360,00 €

605,00 €

EST (elektronický servisní nástroj) – čtení, kalibrace – stahování

100,00 €

150,00 €

360,00 €

600,00 €

970,00 €

 

 

Uvedené ceny umožňují časově omezený přístup k příslušným informacím.

Ceny „za transakci“ (např. přeprogramování řídicí jednotky) jsou uvedeny při nákupu.

4. 2. Připojení na doby trvání uvedené v tabulce výše lze aktivovat přímo ze stránek volbou „NÁKUP on-line“ platbou prostřednictvím kreditní karty.

4. 3. Technické informace využívají pro zpracování on-line plateb službu X-PAY CartaSi.

4. 4. Při kontrole z virtuálního obchodu po zadání všech potřebných informací do modulu objednávky bude zákazník vyzván k zadání údajů o kreditní kartě následovně:

a.       Připojení se přenáší ze stránek přímo na zabezpečený server X-Pay CartaSi: přítomnost zabezpečeného připojení je znázorněna uzavřeným visacím zámkem nebo klíčem v dolní části prohlížeče nebo adresním řádku.

b.       Systém vyžaduje informace o zákazníkovi a číslo, druh a datum vypršení platnosti kreditní karty použité pro platbu. Údaje o kreditní kartě jsou řízeny a jsou známé pouze X-PAY CartaSi, společnost k těmto údajům nemá přístup.

c.        Údaj o celkové výši nákupu je automaticky odeslán z nákupního košíku do X-PAY CartaSi a vypočtou se i případné platné poplatky.

d.       X-PAY CartaSi využívá uvedené informace k provádění mezibankovní transakce na prodejním místě a získá odezvu o schválení nebo zamítnutí platby. Pokud systém platbu schválí, zákazníkovi je z karty odečtena výše nákupu; a je-li transakce zamítnuta, nebude možné ji dokončit, leda s použitím jiného způsobu platby.

e.        Jakmile bude transakce úspěšně dokončena, zákazník obdrží e-mail s přehledem objednávky, přehledem a potvrzením platby a potvrzeními nutnými pro přístup ke službě.

f.        Jakmile je operace dokončena, systém X-PAY CartaSi se odpojí a zákazník bude automaticky přesměrován zpět na stránky s technickými informacemi.

Více informací naleznete na webových stránkách www.cartasi.it.

4. 5. Doba připojení běží od data a času aktivace (nikoli od času a data nákupu) bez ohledu na den registrace. Pokud například zákazník po registraci aktivuje jednodenní připojení v 10:18, připojení bude ukončeno v 10:18 místního času následujícího dne bez ohledu na skutečný čas připojení a/nebo prohlížení. V důsledku toho zákazník odpovídá za to, aby možnosti uvedené v tabulce splňovaly jeho potřeby z hlediska charakteru požadovaných technických informací a povoleného času jejich prohlížení.

V případě on-line služby přeprogramování/konfigurace pro řídicí jednotky/elektronické součásti strojů běží připojení od data a času aktivace služby bez ohledu na den registrace.
Zákazník po úspěšné registraci aktivuje připojení ke službě, které bude ukončeno po správném poskytnutí služby nezávisle na skutečné době připojení. Zákazník odpovídá za zajištění vhodnosti dostupného vybavení a infrastruktury (počítač, software, rychlost připojení a hardware) a ceny uvedené v tabulce pro dodávku služby přeprogramování s ohledem na své aktuální potřeby, a to pokud jde o charakter požadované služby a sjednanou lhůtu pro její použití.

4. 6. Zákazník si musí aktivovat připojení k zakoupeným technickým informacím do 6 (šesti) měsíců od data zakoupení: po uplynutí této lhůty platnost nákupu vyprší, aniž bude platba za nákup vrácena zpět ze strany společnosti.

4. 7. Zákazník musí dokončit zakoupené transakční služby do 6 měsíců od data zakoupení: po uplynutí této lhůty platnost nákupu vyprší, aniž bude platba za nákup vrácena zpět ze strany společnosti.

5.     Přístup na stránky

5. 1. Přístup na stránky je možný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s výjimkou situací způsobených vyšší mocí nebo plánovanou údržbou. Tímto bylo výslovně dohodnuto, že společnost CNH INDUSTRIAL může kdykoliv přerušit, omezit, pozastavit nebo úplně nebo částečně omezit přístup na stránky nebo služby za účelem provedení aktualizací nebo operací údržby nebo vyřešení technických problémů týkajících se serverů, sítí nebo softwaru, které se používají pro dodávku, nebo z důvodu porušení externími dodavateli služeb. Společnost může službu také kdykoli upravit, přidat nebo pozastavit, a v takovém případě bude zákazník informován.

5. 2. Zákazník však tímto uznává, že veřejná povaha internetu brání společnosti v poskytování záruk toho, že: i) zákazník bude mít neustálý přístup na stránky nebo ke konkrétní službě, ii) přístup nebude přerušen a iii) přístup nebude vykazovat žádné chyby.

5. 3. Zákazník uznává, že ani společnost, ani její dodavatelé nejsou odpovědní za případné škody způsobené přerušením, pozastavením, změnou nebo stažením stránek nebo některé z jejích služeb.

6.     Práva k duševnímu vlastnictví

6. 1. Veškeré texty, výkresy, obrázky, grafiky a další materiály, které se nacházejí na stránkách, jsou duševním vlastnictvím společnosti, jejích přidružených nebo přičleněných společností nebo držitelů licence. Společnost nebo její přidružené a přičleněné společnosti vlastní veškerá práva týkající se výběru, organizace a řízení materiálů na těchto stránkách.

6. 2. Všechny ochranné známky zobrazené na těchto stránkách jsou předmětem exkluzivních práv na značky společnosti nebo jejích přidružených a přičleněných společností. Neoprávněné použití jakékoliv ochranné známky uvedené na těchto stránkách je naprosto zakázáno.

6. 3. Stránky včetně všech materiálů jsou chráněny po celém světě platnými právními předpisy, pokud jde o práva k duševnímu vlastnictví a jejich použití, ať už se na stránkách vyskytuje prohlášení týkající se těchto práv na materiály, či nikoli. Zákazník se zavazuje dodržovat celosvětově všechny zákony o právech k duševnímu vlastnictví s ohledem na stránky a jejich používání a zabránit a neprovádět neoprávněné šíření těchto materiálů.

7.     Záruky, odpovědnosti a omezení odpovědnosti

7.1. Zákazník se zavazuje dodržovat veškeré předpisy podle této smlouvy, které upravují používání těchto stránek, služeb a technických informací, jakož i všech národních a mezinárodních právních a správních předpisů, které upravují používání stránek zákazníkem, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob.

7.2. Zákazník se především zavazuje:

·         Nepoužívat tyto stránky podvodně, ilegálně nebo bez souhlasu.

·         Nepoužívat tyto stránky a služby v rozporu s platnými právními a správními předpisy, právy a požadavky k duševnímu vlastnictví, které jsou stanoveny společností.

·         Nepoužívat tyto stránky takovým způsobem, aby bránily nebo byly v rozporu s přístupem jiných zákazníků.

·         Neodstranit, skrýt nebo poškodit jakékoli prohlášení o autorských právech, ochranné známce nebo prohlášení o majetkových právech, přidané nebo obsažené na našich stránkách a jejích službách.

·         Neumožnit neoprávněné zveřejnění nebo reprodukci kterékoli části těchto stránek nebo informací z nich získaných.

·         Nepovolit žádné třetí osobě přístup, používání nebo prospěch z těchto stránek nebo jejich obsahu.

·         Nevytvořit rámce na jiných webových stránkách s pomocí informačních prvků získaných prostřednictvím služeb nebo s ohledem na ně.

·         Převzít odpovědnost za bezpečnost a/nebo používání osobního uživatelského jména a hesla a neposkytnout je třetím osobám.

·         Používat tyto stránky v souladu s podmínkami této smlouvy.

7.3. Společnost s přihlédnutím k daným okolnostem může přijmout veškerá opatření považovaná za nutná a vhodná, pokud jde o používání stránek a jejích služeb zákazníkem. Společnost může konkrétně přerušit, omezit, pozastavit nebo úplně nebo částečně omezit přístup na stránky, a to bez předchozího upozornění nebo kompenzace, v důsledku nesprávného chování či nedodržení platných právních a správních předpisů nebo podmínek stanovených v této smlouvě zákazníkem.

7.4. Společnost nenese odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody způsobené zákazníkem nebo třetí osobou v důsledku používání Technických informací a služeb poskytovaných na stránkách zákazníkem nebo spoléhání se na ně. Zákazník odškodní a zajistí společnost proti jakémukoli opatření, škodě nebo žádosti na náhradu škody vyplývající z jednání nebo opomenutí na straně zákazníka a používání stránek nebo služeb nebo v souvislosti s tím.

7.5. Společnost zpřístupní stránky pouze pro informační účely. Plnou odpovědností zákazníka v pozici odborníka na servis a opravy produktů společnosti je zajistit vhodnost a přesnost všech informací stažených ze stránek a způsobu jejich použití. Společnost neposkytuje žádnou záruku, že informace dostupné prostřednictvím stránek jsou přesné, úplné a aktuální, nebo že stránky a veškerý jejich obsah je bez chyb a opomenutí.

7.6. Společnost nemůže nést odpovědnost za opravy a údržby prováděné na produktech ze strany zákazníka nebo třetích osob pomocí technických informací a/nebo služeb nabízených na stránkách, plnou odpovědnost za to nesou osoby, které práci vykonávají.

8.     Doba platnosti smlouvy

8.1. Tato smlouva vstupuje v platnost pouze po přijetí stávajících podmínek zákazníkem na dobu neurčitou. Obě strany mohou od smlouvy kdykoli odstoupit na základě písemné výpovědi druhé straně zaslané doporučeně s doručenkou.

8.2. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení platí, že strany mohou tuto smlouvu kdykoli ukončit v případě, že jedna strana poruší jeden nebo více závazků podle této smlouvy.

9.     Práva na kontrolu

9.1. Společnost má právo provádět pravidelnou kontrolu používání stránek zákazníkem při plném respektování ustanovení o ochraně osobních údajů dle této smlouvy, aby zajistila dodržování podmínek této smlouvy zákazníkem. 

10.  Aktualizace stránek

10. 1. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravovat a/nebo aktualizovat metody pro přístup na stránky. Tyto úpravy a aktualizace vyžadují, aby zákazník stránky pravidelně navštěvoval za účelem ověření platných podmínek.

11.  Obecná ustanovení

11.1. Postoupení práv a závazků

Zákazník nesmí převádět žádné právo ani závazek vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu společnosti.

11.2. Zřeknutí se práv

Skutečnost, že jedna strana nemá možnost využít práva, pravomoci nebo výsady přiznaných na základě těchto podmínek nebo jich využije se zpožděním, nelze to vykládat jako odmítnutí takového práva, pravomoci nebo výsady. Zřeknutí se práva platí pouze tehdy, pokud je zjednáno v dokumentu podepsaném stranou, která se jeho účinkům podřizuje.

11.3. Oznámení

Veškerá oznámení a dokumenty týkající se této smlouvy musejí být zaslány poštou nebo faxem a potvrzeny doporučeným dopisem s doručenkou.

11.4. Nezávislost ustanovení

Úplná nebo částečná neplatnost nebo nepoužitelnost některé podmínky nebo ustanovení v této smlouvě nepovede k neplatnosti nebo nepoužitelnosti zbývajících podmínek či ustanovení s ohledem na současné právní a správní předpisy.

11.5. Vyšší moc

Za zásahy vyšší moci se kromě událostí, které jsou za ně obvykle považovány dle italského práva, se výslovně považuje níže uvedené: protestní akce a stávky, uvnitř i vně společnosti, nepříznivé povětrnostní podmínky, vládní a právní omezení a změny obchodních praktik, počítačové a komunikační výpadky, destrukce serverů společnosti a veškeré další případy mimo výslovnou kontrolu společnosti.

Výskyt případu vyšší moci zpočátku zapříčiní přerušení zákonného plnění této smlouvy. Pokud i po 3 (třech) měsících společnost a zákazník zjistí, že případ vyšší moci stále trvá, tato smlouva bude automaticky ukončena na základě zákona, pokud se společnost a zákazník nedohodnou jinak. 

12.  Řešení sporů

12.1. Strany budou při řešení sporů, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou, jednat v dobré víře. Mezi důvody sporu patří mimo jiné následující: uplatnění/výklad smlouvy, dostupnost technické dokumentace (příručky k opravám, časové plány, katalogy náhradních dílů, školení), úplnost technické dokumentace, jazyky, v nichž je dokumentace dostupná, správnost technické dokumentace, předplatné webových stránek, objednávky technické dokumentace a diagnostických zařízení, ceny a slevy, platby, přerušení/výpadky činnosti webových stránek (pokud je lze přičítat společnosti). Smírčí řízení se nevztahuje na spory, které nelze přímo přičítat této smlouvě a technickým informacím obsaženým na těchto webových stránkách, například: zpoždění dodávky náhradních dílů a/nebo originálního vybavení společnosti, zpoždění oprav vozidel společnosti z důvodu zpoždění při dodání náhradních dílů a/nebo originálního vybavení společnosti, reklamace ze záruky a na výrobek týkající se vozidel společnosti, všeobecné nároky týkající se vozidel společnosti, nároky týkající se prodejců a/nebo mechaniků sítě společnosti, nároky týkající se asistenční služby vozidel a servisu.

12.2. Pokud mezi stranami nebude dohodnuto jinak, strany v případě neurovnání sporu prostřednictvím smíru do 45 (čtyřicet pět) dnů od zahájení sporu mohou tento předložit soudu v Turíně (Itálie), který má výhradní soudní pravomoc. Tato smlouva byla uzavřena a je vykládána na základě italského práva. Původní italské verze této smlouvy má v případě sporů přednost před jakýmkoliv překladem smlouvy.

12.3. Smírčí řízení nebrání předběžnému uplatnění práv zákazníka na podání stížnosti přímo u soudu v Turíně (Itálie), k