Villkor

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Allmänna villkor och bestämmelser för tillträde till och användning av webbplatsen

1.     Avtal

1. 1. Detta avtal ska anses träda i kraft mellan kunden och företaget endast då kunden har godkänt de aktuella villkoren och bestämmelserna.

2.     Ämne och omfattning av avtalet

2. 1. Detta avtal reglerar tillgång och registrering av kunden på webbplatsen, liksom kundens inköp av tjänster, enligt villkoren och bestämmelserna som uttryckligen är definierade nedan.

2. 2. Den tekniska informationen ska innehålla all information som lämnas till auktoriserade mekaniker för reparation och/eller underhåll av företagets maskiner eller som relaterade parter kan ha introducerat på marknaden. Särskilda exempel på teknisk information inkluderar programvara, felkoder och andra parametrar, tillsammans med deras relativa uppdateringar som krävs för att omprogrammera fordonets elektroniska styrenheter (ECU) med målet att återställa de inställningar som rekommenderas av företaget, eller vid ersättning, att återställa dessa inställningar. maskinernas identifieringsmetoder reservdelskataloger, inklusive delar koder, beskrivningar, priser och illustrationer över delarna tekniska lösningar till följd av praktiska erfarenheter gällande problem som är typiska för en viss modell eller fordonsserie återkallningslistor för produkter och all annan information om reparationer utförs av servicenätet på företagets bekostnad.

2. 3. Materialet som finns på webbplatsen kan läsas online genom betalning via kreditkort, så som beskrivs i avsnitt 4.2 nedan.

2. 4. Förutom medlemmarna i det auktoriserade servicenätverket, får endast följande personer söka tillgång till webbplatsen: företag och privatpersoner som tillhandahåller reparations- och underhållstjänster samt företag som är verksamma direkt eller indirekt i reparations- och underhållsområdet, särskilt oberoende producenter och distributörer av verktyg eller utrustning för reparation oberoende reservdelsåterförsäljare utgivare av teknisk information bilklubbar och föreningar operatörer för vägassistans operatörer som erbjuder provnings- och besiktningstjänster tillverkare och mekanik för alternativa bränslesystem och producenter av diagnos- och testutrustning.

2. 5. Registrering krävs för att kunna använda webbplatsen: genom att registrera sig, accepterar kunden de allmänna villkoren och bestämmelserna som anges i detta avtal.

3.     Registreringsprocess

3. 1. Registrering krävs för att få tillgång till och använda webbplatsen. Detta görs genom att fylla i blanketten som finns på webbplatsen, som intygar fullständig bekräftelse och godkännande av alla dessa villkor och bestämmelser. Anmälningsblanketten måste fyllas i sin helhet, sanningsenligt och i god tro. Företaget förbehåller sig rätten att slutgiltigt dra in tillgången till Webbplatsen utan förvarning om den berörda kunden visar sig ha levererat ofullständiga eller osanna uppgifter, eller om de befinns inte uppfylla de krav som anges ovan i avsnitt 2.4.

3. 2. Registreringen kräver att kunden lämnar uppgifter om: personuppgifter och kontaktuppgifter - inklusive e-postadress - och annan information som behövs för registrering eller, om godkänt, för att skicka ut kommersiell information.

3. 3. Efter leverans och bekräftelse av den information som krävs, kommer kunden få ett mail med ett användarnamn och ett tillfälligt lösenord som gör att han kan ange ett personligt lösenord som ger tillgång till webbplatsen och tillgängliga tjänster.

3. 4. Information vid hantering av personuppgifter finns i avsnittet Sekretess.

3. 5. Kunden är ensam ansvarig för att upprätthålla sin användarnamn och lösenord och all tillgång till och användning av webbplatsen som härrör av det.


3.6 Kunden är ensam ansvarig för alla kostnader i samband med upphandling av hårdvara, mjukvara och telekommunikationstjänster som är nödvändiga för att använda tjänsterna. Kunden ska omedelbart meddela företaget om eventuell obehörig användning av lösenordet, och omgående koppla från webbplatsen i detta fall.

4.     Avgifter för användning av webbplatsen

4. 1. Metoderna för åtkomst till webbplatsen och tidslängderna anges i tabellerna nedan, tillsammans med priserna. Ett rabatterat pris kan tillämpas där användare har flera butiker och vill köpa åtkomst till webbplatsen.

 

1 timme

1 dag

1 vecka

1 månad

1 år

Reservdelskatalog

€ 11,00

€ 23,00

€ 77,00

€ 154,00

€ 1061,00

Servicehandböcker Servicerapporter Standard reparationstider Serviceverktygets information

€ 5,00

€ 10,00

€ 41,00

€ 124,00

€ 1236,00

EST (Electronic Service Tool) - Avläsningsdata

€ 30,00

€ 50,00

€ 100,00

€ 200,00

€ 400,00

EST ( Electronic Service Tool) - Läs och kalibrera

€ 50,00

€ 75,00

€ 150,00

€ 300,00

€ 500,00

EST (Electronic Service Tool) - Läs, kalibrera - Ladda ner

€ 100,00

€ 150,00

€ 300,00

€ 500,00

€ 800,00

 

 

De priser som anges tillåter tidsinställd tillgång till motsvarande information.

Priser "Per transaktion" (t.ex. omprogrammeringen av styrenheten anges vid köpet).

4. 2. Anslutningar med löptider som anges i tabellen ovan kan aktiveras direkt från webbplatsen med alternativet "KÖP online" via kreditkortsbetalning.

4. 3. Tech information använder X-PAY CartaSi-tjänsten för bearbetning avbetalningar online.

4. 4. När du checkar ut från den virtuella butiken, efter att ha matat in all nödvändig information på beställningsformuläret, uppmanas kunden att ange kreditkortets betalningsinformation enligt följande:

a.       Anslutningen överförs från webbplatsen direkt till X-PAY CartaSi säkra server: närvaron av en säker förbindelse visas med ett stängt hänglås eller en nyckel längst ner på webbläsaren eller i adressfältet.

b.       Systemet begär kundens information och antal, typ och utgångsdatum för kreditkortet som används för betalning. Kreditkortsuppgifterna hanteras av X-PAY CartaSi, som ensam får tillgång till dem. Företaget har inte tillgång till dessa uppgifter.

c.        Köpets totalpris överförs automatiskt från kundvagnen till X-PAY CartaSi, med beräkning av tillämpliga avgifter.

d.       X-PAY CartaSi använder informationen för att utföra en banköverföring POS och får svar om betalningen godkänts eller inte. Om systemet godkänner betalningen, debiteras kunden köpesumman på sitt kort Om den avvisas, kan transaktionen inte fullföljas om inte en annan betalningsmetod används.

e.        När transaktionen har slutförts korrekt, kommer kunden få ett e-postmeddelande med en sammanfattning av beställningen, betalningssammanfattning och kvitto samt referenser som krävs för att få tillgång till tjänsten.

f.        När åtgärden är klar, kommer X-PAY CartaSi systemet att kopplas ifrån och kunden kommer automatiskt att omdirigeras tillbaka till Tech Informations webbplats.

För ytterligare information, se webbplatsen www.cartasi.it

4. 5. Anslutningens tidslängd löper från datum och klockslag då den aktiverades (inte från tid och datum för inköpet) oavsett när registreringsdagen inträffar. Till exempel, om kunden, efter registrering, aktiverar en 1-dags anslutning vid 10:18, kommer anslutningen att löpa ut vid 10:18 lokal tid på samma dag, oavsett den faktiska anslutningen och/eller konsultationstiden. Som en följd av detta ska kunden ha ansvaret för att se till att de alternativ som ges i tabellen möter deras behov både när det gäller vilken typ av teknisk information som begärs och tidsfristen för att höra den.

När det gäller online omprogrammerings-/konfigurationstjänsten för styrenheter/elektroniska komponenter i maskinerna, löper anslutningens tidslängd från datumet och tiden då tjänsten aktiverades, oavsett registreringsdag.
Efter registreringen, aktiverar kunden anslutningen för den tjänst som avslutas när tjänsten har levererats korrekt, oberoende av den faktiska anslutningstiden. Kunden ska ansvara för lämpligheten i utrustningen och infrastrukturer som står till förfogande (PC, programvara, anslutningshastighet och hårdvara) och priserna som anges i tabellen för tillförsel av omprogrammeringstjänsten med hänvisning till deras faktiska behov, både när det gäller arten av den tjänst som begärs och de överenskomna användningsvillkoren.

4. 6. Kunden måste aktivera anslutningen till den tekniska information som köpts enligt ovan inom 6 (sex) månader från inköpsdatum: Efter denna period löper köpet ut och ingen återbetalning kommer att betalas av företaget.

4. 7. Kunden måste slutföra transaktionsbaserade tjänster som köps enligt ovan inom 6 (sex) månader från inköpsdatum: Efter denna period löper köpet ut och ingen återbetalning kommer att betalas av företaget.

5.     Tillgång till webbplatsen

5. 1. Åtkomst till webbplatsen är möjlig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, med undantag för situationer som orsakats av force majeure eller planerat underhåll. Härmed godkänns det uttryckligen att företaget CNH INDUSTRIAL när som helst kan avbryta, begränsa, avbryta, eller helt eller delvis begränsa tillgången till webbplatsen eller tjänsterna för att utföra uppdateringar eller underhållsarbete eller för att lösa tekniska problem i samband med servrar, nätverk eller programvaror som används för deras försörjning, eller på grund av brott av tredjeparts serviceleverantörer. Bolaget kan också ändra, lägga till eller upphäva en tjänstnär som helst. I så fall ska kunden informeras.

5. 2. Kunden erkänner dock härmed att den offentliga karaktären av internet hindrar företaget från att garantera att: i) Kunden kan få tillgång till webbplatsen eller en viss tjänst när som helst, ii) Åtkomsten ska inte avbrytas, och iii) Åtkomsten ska vara fri från felaktigheter.

5. 3. Kunden erkänner att varken företaget eller dess leverantörer ansvarar för, och inte kan hållas ansvarig för eventuella skador på grund av avbrott, upphävande, ändring eller nedläggning av webbplatsen eller någon av dess tjänster.

6.     Immateriella rättigheter

6. 1. Alla texter, teckningar, bilder, grafik och annat material som finns på webbplatsen skyddas av immateriella rättigheter tillhörande företaget, dess dotterbolag och licenstagare. Företaget eller dess dotterbolag innehar alla rättigheter när det gäller val, organisation och förvaltning av material på webbplatsen.

6. 2. Alla varumärken som visas på webbplatsen är föremål för ensamrätt till företagets eller dess dotterbolags varumärken. Otillåten användning av ett varumärke som visas på denna webbplats är absolut förbjuden.

6. 3. Webbplatsen, inklusive allt material, är skyddad över hela världen enligt tillämplig lagstiftning om immateriella rättigheter och dess användning, oavsett om det är en förklaring som förekommer på webbplatsen om sådana rättigheter för materialen. Kunden förbinder sig att respektera alla globala lagar om immateriella rättigheter avseende webbplatsen och dess användning, och för att förebygga och inte utföra otillåten kopiering av dessa material.

7.     Garantier, ansvar och ansvarsgränser

7.1. Kunden förbinder sig att respektera alla regler enligt detta avtal som reglerar användningen av webbplatsen, tjänsterna och teknisk information, liksom alla nationella och internationella lagar och förordningar som reglerar kundens användning av webbplatsen, direkt eller via tredje part.

7.2. Kunden förbinder sig framför allt till följande:

·         Inte använda webbplatsen på ett bedrägligt, olagligt sätt eller utan tillstånd

·         Använd inte webbplatsen och dess tjänster i strid mot gällande lagar och förordningar, immaterialrätt lagstiftning och krav som anges av företaget

·         Använd inte webbplatsen på ett sådant sätt att du hindrar eller stör åtkomsten för andra kunder

·         Ta inte bort, dölj eller skada någon förklaring av upphovsrätt, varumärke eller deklaration av äganderätten som lagts till på eller finns på webbplatsen och dess tjänster.

·         Inte tillåta obehörigt röjande eller återgivning av någon del av webbplatsen eller informationen som erhållits från den

·         Inte tillåta någon tredje part få tillgång till, använda eller dra nytta av webbplatsen eller dess innehåll

·         Inte skapa ramar på andra webbplatser med hjälp av informationselement som erhållits genom eller hänvisar till tjänsterna

·         Ansvara för säkerhet och/eller användning av deras personliga användarnamn och lösenord och att inte ge dessa till tredje part

·         Använda webbplatsen i enlighet med villkoren i detta avtal

7.3. Företaget kan, med hänsyn till omständigheterna, vidta de åtgärder som anses nödvändiga och lämpliga som gäller kundens användning av webbplatsen. Specifikt kan bolaget avbryta, begränsa, tillfälligt avbryta, helt eller delvis begränsa tillgången till webbplatsen, utan förvarning eller kompensation, till följd av felaktigt beteende eller underlåtenhet att iaktta gällande lagar och förordningar eller de villkor som anges i detta avtal med kunden.

7.4. Företaget ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som uppstår av kunden eller en tredje part på grund av att kundens användning av eller tillit till teknisk information och tjänster som tillhandahålls av webbplatsen. Kunden ska gottgöra och garantera företaget mot eventuella åtgärder, skadestånd eller begäran om skadestånd till följd av eller i samband med en handling eller underlåtenhet från kundens sida, eller till följd av eller i samband med användning av webbplatsen eller tjänster.

7.5. Företaget gör webbplatsen tillgänglig enbart i informationssyfte. Det ska förbli kundens fulla ansvar, som expert på service och reparation av företagets produkter, för att säkerställa lämpligheten och korrektheten i informationen som hämtas från webbplatsen och det sätt på vilket den används. Företaget gör ingen garanti för att den information som finns via denna webbplats är korrekt, fullständig eller uppdaterad eller att webbplatsen eller dess innehåll är utan felaktigheter och brister.

7.6. Företaget kommer inte och kan inte hållas ansvarigt för reparations- och underhållsarbeten som utförts på produkterna av kunden eller tredje part med hjälp av teknisk information och/eller tjänster som erbjuds av webbplatsen, eftersom det fulla ansvaret ligger hos dem som faktiskt utför dessa åtgärder.

8.     Avtalets löptid

8.1. Detta avtal träder i kraft endast efter att kunden har godkänt de aktuella villkoren och bestämmelserna på obestämd tid. Båda parterna kan säga upp avtalet när som helst genom att delge den andra parten ett skriftligt meddelande via rekommenderat brev med mottagningsbevis.

8.2. Genom undantag från ovanstående, är man överens om att parterna kan säga upp avtalet när som helst vid överträdelse av en eller flera skyldigheter enligt detta avtal från endera partens sida.

9.     Granskningsrätt

9.1. Företaget ska ha rätt att utföra en periodisk granskning av kundens användning av webbplatsen, med full respekt för detta avtals sekretessklausuler, för att säkerställa att kunden respekterar villkoren i avtalet. 

10.  Webbplatsens uppdateringar

10. 1. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra och/eller uppdatera metoderna för åtkomst till webbplatsen. Dessa ändringar och/eller uppdateringar kräver att kunden regelbundet konsulterar med webbplatsen för att kontrollera de tillämpliga villkoren.

11.  Allmänna bestämmelser

11.1. Tilldelning

Kunden får inte överlåta någon rättighet eller skyldighet enligt detta avtal utan skriftligt tillstånd från företaget.

11.2. Avstående av rättigheter

Det faktum att den ena parten inte utnyttjar en rättighet, makt eller privilegium erkänns av dessa villkor, eller förseningar i samband med detta, skall inte tolkas som avstående från denna rätt, makt eller privilegium. Avstående av en rättighet ska gälla endast om det inrättas genom ett dokument undertecknat av personen i fråga.

11.3. Meddelanden

Alla meddelanden och delgivningar om detta avtal ska skickas per post eller fax och bekräftas genom rekommenderat brev med mottagningsbevis.

11.4. Oberoende från klausuler.

Hel eller delvis ogiltighet eller utebliven tillämpning av något villkor eller bestämmelse i detta avtal får inte leda till ogiltighet eller inte kan tillämpas på de återstående villkoren eller klausulerna med hänsyn till gällande lagar och förordningar.

11. 5.Force Majeure

Följande skall uttryckligen betraktas som force majeure enligt detta avtal, utöver dem som normalt betraktas som sådan enligt italiensk lag: industriella åtgärder och strejker både inom och utom företaget, dåligt väder, statliga och juridiska begränsningar och ändringar av affärsmetoder, datorfel och kommunikationsavbrott, försämring av företagets servrar, och alla och alla andra fall som ligger utanför företagets uttryckliga kontroll.

Förekomsten av ett fall av force majeure ska inledningsvis leda till att avtalet avslutas, enligt lag. Om företaget eller kunden efter en period på 3 (tre) månader, upptäcker att force majeure fortfarande varar, ska detta avtal automatiskt upphöra enligt lag, med undantag för avtal med motsatt effekt mellan företaget och kunden. 

12.  Tvistlösning

12.1. Parterna ska agera i god tro för att lösa eventuella tvister som kan uppstå angående detta avtal. Tvister ska omfatta, men inte begränsas till, följande: tillämpning/tolkning av avtalet, tillgång på teknisk dokumentation (reparationshandböcker, tidtabeller, reservdelskataloger, utbildning) fullständighet i den tekniska dokumentationen, språk på vilka dokumentationen finns tillgänglig, riktigheten i den tekniska dokumentationen, abonnemang på webbplatsen, beställningsformulär för teknisk dokumentation och diagnosutrustning, priser och rabatter, betalningar, avbrott/nertid på webbplatsen (om det kan tillskrivas företaget). Medlingsförfarandet ska inte gälla för tvister som inte direkt kan tillskrivas detta avtal och den tekniska information som finns på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till: försenade leveranser av reservdelar och/eller företagets originalutrustning, förseningar i reparation av företagets fordon på grund av förseningar i leveransen av reservdelar och/eller företagets originalutrustning, garantier och produktpåståenden om företagets fordon, allmänna påståenden om företagets fordon, påståenden om återförsäljare och/eller mekaniker i företagets nätverk, påståenden om fordonsassistans och service.

12.2. Om inte annat avtalats mellan parterna, får tvisten hänskjutas till domstolen i Turin, Italien, som ska ha exklusiv behörighet, när parterna inter har löst tvisten med medling inom 45 (fyrtiofem) dagar efter dess början. Detta avtal är föremål för, och skall tolkas i enlighet med, italiensk lag. Den ursprungliga italienska versionen av detta avtal ska ha företräde framför varje översättning om avvikelser skulle uppstå.

12.3. Medlingsförfarandet får inte föregripa några rättigheter för kunden som kan lämna in en stämning direkt till domstolen i Turin, Italien, som ska ha exklusiv domsrätt. 

13.  Godkännande av detta avtal

13.1. Kunden förklarar att hen har läst och godkänner avtalet i sin helhet, i synnerhet efter att ha granskat klausulerna i följande avsnitt, i enlighet med artikel 1341 och artikel 1342 i den italienska civillagen:

·         Sektion 2

·         Sektion 5

·         Sektion 7

·         Sektion 8

·         Sektion 11

·         Sektion 12

Särskilda friskrivningsklausuler

Reservdelskatalog

  • Sökningen efter chassinummer kräver att de senaste nio (9) siffrorna av chassinumret matas in. Om det finns olika chassier med identiska sista nio siffror, kommer systemet att visa en rullgardinslista över tillgängliga chassier, vilket gör att den relevanta kan identifieras entydigt. När det gäller tillgång till RMI-portalen, kommer systemet att begära att chassinumret skrivs in igen (även om det redan har gjorts i RMI-portalen).
  • När det gäller byte av PN med regeln från/till (med andra ord, produktmodifiering som fastställer tillämpningen av PN 1 upp till chassi X och PN 2 från chassi X+1), kommer systemet att presentera båda lösningarna, vilket ger relevant information när det gäller PN och referenschassi för att möjliggöra ett definitivt, entydigt val. I praktiken, när den sökta komponentens "historiska" status visas, innebär det tillämplighet på andra chassier som inte ingår i sökningen.

Styrenhet för omprogrammering

De tekniska krav som oberoende aktörer måste uppfylla för att omprogrammera fordonen listas nedan. De tekniska kraven är indelade i:

  • PC konfigurationskrav
  • VCI-krav
  • Fordonskontaktdon

VIKTIGT:

Företaget behandlar inte tredje part VCI-prestanda. Företagets programvara och motsvarande fordon uppfyller kraven i RP1210 som gäller anslutningar till VCI, medan VCI-tillverkarna är ansvariga för sina enheters korrekta funktion med varje företagsfordon som använder företagets programvara.

 

PC konfigurationskrav

Minsta rekommenderade konfiguration:

a.     500 Mhz processor minst

b.     2 GB RAM minst

c.     Minst 500 MB ledigt hårddiskutrymme

d.     Skärmupplösning 1 024 x 768 minst

e.     Höghastighets internetuppkoppling, t.ex. DSL

Programvarukrav:

a.     Microsoft Windows™ 7 Enterprise 64 bit eller Microsoft Windows™ 8 Enterprise 64 bit eller Microsoft WindowsTM 10 64 bit OS

b.     Användaren loggade in som administratör

c.     Internet Explorer 10.0 eller senare webbläsare

d.     Adobe Acrobat Reader version 10 eller senare

VCI-krav

En VCI krävs, tillgänglig från företaget enligt standarderna RP1210, som uppfyller följande krav:

1.     Kopplingen mellan datorn och VCI måste använda en USB-anslutning

2.     VCI-drivrutinen och tillhörande programvara måste installeras av den oberoende operatören

3.     D-PDU API-installationen måste överensstämma med Windows 64-bitar

4.     Länken mellan fordonet och VCI måste vara kompatibla med kontaktdonets stiftutgång som finns på fordonet

Fordonets kontaktdon

Oberoende aktörer måste komma ihåg följande minimikrav som genomförs på bolagets produkter:

A. Jod

B. Inte omkopplad +12 V

C. CAN Hög

D. Can låg

E Skydd

F ÖPPNA

G ÖPPNA

H. CAN Hög

J. CAN låg

eTIM

Informationen i denna webbplats kanske inte är uppdaterad på grund av ändringar som tillverkaren kan göra när som helst av tekniska och/eller kommersiella skäl. Därför kan information om att reparera vissa komponenter inte föreligga, eftersom de kräver att reparationer ska utföras direkt av servicenätet av tillverkaren av själva komponenten.

Denna webbplats uppdateras kontinuerligt för att på bästa sätt respektera lagändringar och krav. Vissa sökmetoder kanske ännu inte är helt optimerad, såsom att söka enligt term, komponent eller kopplingsschema, med DTC eller symptom, även om den information som behövs för reparationsåtgärden som ska utföras på företagets fordon är tillgängligt på webbplatsen. I detta fall rekommenderas att du konsulterar indexdokumentet, annars ska du utföra ytterligare filtrering av resultaten med hjälp av sökverktyg som erbjuds av portalen. Den tekniska utvecklingen av den här webbplatsen kommer att möjliggöra identifiering av fordon enligt prod