Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden voor toegang tot- en gebruik van de Website

1.     Overeenkomst

1. 1.Deze Overeenkomst wordt geacht pas dan in werking te treden voor- en tussen de Klant en het Bedrijf, nadat de Klant de voorliggende Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

2.     Onderwerp en omvang van de Overeenkomst

2. 1.De voorliggende Overeenkomst regelt toegang tot- en registratie voor de Website voor de Klant, zowel als de aankoop door de Klant van de Diensten, volgens de uitdrukkelijk hieronder gedefinieerde Algemene Voorwaarden.

2. 2. Technische Informatie omvat alle informatie die wordt geleverd aan geautoriseerde monteurs voor de reparatie van- en/of onderhoud aan machines van het Bedrijf of die betreffende partijen op de markt kunnen hebben geïntroduceerd. Specifieke voorbeelden van Technische Informatie zijn onder meer software, foutcodes en andere parameters, samen met de bijbehorende updates, vereist voor het opnieuw programmeren van elektronische regeleenheden (ECU's) voor voertuigen met het doel om de instellingen te herstellen die door het Bedrijf zijn aanbevolen of, bij vervanging, het herstellen van de genoemde instellingen;  methodes voor het identificeren van machines; catalogi met reserveonderdelen, inclusief onderdelencodes, beschrijvingen, prijzen en afbeeldingen van de onderdelen;  technische oplossingen als gevolg van praktische ervaring voor problemen die typisch zijn voor een bepaald model of voertuiglijn; lijsten met terugroepacties voor producten en alle andere informatie over reparaties die moeten worden uitgevoerd door het servicenetwerk op kosten van het Bedrijf.

2. 3. Het materiaal op de Website kan online worden geraadpleegd na betaling via creditkaart, zoals gedefinieerd in hoofdstuk 4.2 hieronder.

2. 4. Naast leden van het Geautoriseerde Servicenetwerk hebben alleen de volgende personen/bedrijven toegang tot de Website: bedrijven en individuen die reparatie- en onderhoudsdiensten voor voertuigen leveren, bedrijven die direct of indirect voorzien in de reparatie en het onderhoud van voertuigen, vooral onafhankelijke producenten of distributeurs van gereedschap of apparatuur voor reparaties;  onafhankelijke distributeurs van reserveonderdelen;uitgevers van technische informatie;organisaties en clubs voor automobilisten;  wegenwachtoperators;operators die test- en inspectieservices aanbieden;producenten en monteurs voor alternatieve brandstofsystemen;producenten van diagnose- en testapparatuur.

2. 5. De gebruiker moet zich registreren om gebruik te maken van de Website: door registratie accepteert de Klant de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk opgevoerd in deze Overeenkomst.

3.     Registratieproces

3. 1.Registratie is vereist om toegang tot de Website te verkrijgen en hem te gebruiken. Hiertoe dient het formulier opgevoerd in de Website te worden ingevuld en volledige kennis van- en instemming met deze Algemene Voorwaarden te worden gecertificeerd.Het registratieformulier moet volledig, naar waarheid en in goed vertrouwen worden ingevuld. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor een Klant zonder voorafgaande waarschuwing definitief de toegang tot de Website te ontzeggen, wanneer hij/zij onvolledige of onjuiste informatie blijkt te hebben gegeven of niet voldoet aan de vereisten als aangegeven in sectie 2.4.

3. 2. Voor de registratie dient de Klant informatie te verstrekken aangaande: persoonsgegevens en contactgegevens, inclusief een e-mailadres, en andere informatie die noodzakelijk is voor registratie of, waar geautoriseerd, het verzenden van commerciële informatie.

3. 3. Na verstrekking en bevestiging van de vereiste informatie, ontvangt de Klant een email met een gebruikersnaam en een tijdelijk wachtwoord middels welk hij/zij een gepersonaliseerd wachtwoord kan specificeren voor toegang tot de Website en beschikbare Diensten.

3. 4. Informatie over de behandeling van persoonlijke gegevens vindt u in de sectie Privacy.

3. 5.Enkel de Klant is verantwoordelijk voor het behoeden van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord en de hiermee verbonden toegang tot- en gebruik van de Website.


3.6 Enkel de Klant is verantwoordelijk voor alle kosten verbonden met het verkrijgen van hardware, software en telecommunicatiediensten noodzakelijk voor het gebruik van de Diensten.De Klant dient het Bedrijf onmiddellijk in kennis te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van zijn/haar wachtwoord en, in dat geval, onverwijld de verbinding met de Website te verbreken.

4.     Vergoeding voor gebruik van de Website

4. 1. Toegangsmethoden en -duur voor de Website staan in de onderstaande tabellen, samen met de bijbehorende prijzen. Een kortingsprijs kan worden toegepast als gebruikers extra afzetmogelijkheden hebben en toegang tot de website willen kopen.

RMI 

1 time

1 dag

1 week

1 maand

1 jaar

Catalogus Reserveonderdelen

€ 11,00

€ 23,00

€ 77,00

€ 154,00

€ 1061,00

Service-handleidingen;Servicebulletins; Standaard Reparatietijden;;Informatie over Service-gereedschap

€ 5,00

€ 10,00

€ 50,00

€ 150,00

€ 1550,00

EST (Elektronisch Servicegereedschap) - Gegevens lezen

€ 30,00

€ 50,00

€ 120,00

€ 240,00

€ 485,00

EST (Elektronisch Servicegereedschap) - Lezen en ijken

€ 50,00

€ 75,00

€ 180,00

€ 360,00

€ 605,00

EST (Elektronisch Servicegereedschap) - Lezen, ijken - Downloaden

€ 100,00

€ 150,00

€ 360,00

€ 600,00

€ 970,00

 

 

De onderstaande prijzen bieden toegang tot de bijbehorende informatie gedurende een bepaalde duur.

Prijzen 'per transactie' (bijvoorbeeld opnieuw programmeren van regeleenheid wordt aangegeven bij aankoop).

4. 2. Verbindingen met de tijdsduur zoals vermeld in de bovenstaande tabel kunnen direct vanaf de Website worden geactiveerd, met de optie 'Online KOPEN' via creditkaartbetaling.

4. 3. Tech Informatie gebruikt de dienst X-PAY CartaSi voor het verwerken van online betalingen.

4. 4. Als de Klant in de virtuele winkel naar de kassa gaat en de noodzakelijke gegevens in de bestelmodule heeft ingevoerd, wordt hij/zij gevraagd om de gegevens voor de creditkaartbetaling als volgt in te vullen:

a.       De Klant wordt vanaf de Website direct naar de beveiligde server van X-PAY CartaSi doorgestuurd: de Klant kan zien dat de verbinding beveiligd is aan de hand van het gesloten hangslotje of een sleutel onderin de browser of de adresbalk.

b.       Het systeem vraagt de informatie van de Klant en het nummer, het type en de vervaldatum van de creditkaart die voor betaling wordt gebruikt. De creditkaartgegevens worden beheerd door- en zijn alleen bekend bij X-PAY CartaSi; het Bedrijf heeft geen toegang tot deze gegevens.

c.        Het totaalbedrag wordt automatisch overgezet van het winkelwagentje naar X-PAY CartaSi, waarbij eventuele kosten worden berekend.

d.       X-PAY CartaSi gebruikt de gegeven informatie om een POS-transactie tussen banken uit te voeren, waarbij een betaling wordt geautoriseerd of afgewezen. Als het systeem de betaling autoriseert, wordt het bedrag van de kaart van de Klant afgeschreven; als de betaling wordt geweigerd, kan de transactie niet worden voltooid tenzij er een andere betalingsmethode wordt gebruikt.

e.        Als de transactie is voltooid, ontvangt de Klant een e-mail met daarin een overzicht van de bestelling, een overzicht en een ontvangstbewijs van de betaling en gegevens waarmee hij toegang tot de dienst krijgt.

f.        Als de transactie is voltooid, wordt de verbinding met het X-PAY CartaSi-systeem verbroken en wordt de Klant automatisch teruggestuurd naar de Website Tech Informatie.

Ga voor meer informatie naar de website www.cartasi.it

4. 5. De tijdsduur van de verbinding loopt vanaf de datum en tijd dat deze is geactiveerd (niet vanaf de tijd en datum van aankoop), ongeacht de dag van registratie. Als de klant bijvoorbeeld na registratie een verbinding van 1 dag activeert om 10:18, dan verloopt de verbinding om 10:18 plaatselijke tijd op de volgende dag, ongeacht de werkelijke verbindings- en/of raadplegingstijd. Bijgevolg is de Klant ervoor verantwoordelijk dat de opties in de tabel voldoen aan zijn/haar vereisten, zowel wat betreft de aard van de gevraagde Technische Informatie als de toegestane tijd voor raadpleging.

Bij de online herprogrammeer-/configureerdienst voor regeleenheden/elektronische onderdelen van de machines, loopt de duur van de verbinding vanaf de datum en tijd dat de dienst is geactiveerd, ongeacht de dag van de registratie.
De Klant kan na registratie de verbinding activeren voor de dienst die eindigt als de dienst op de juiste manier is geleverd, ongeacht de werkelijke verbindingstijd. De Klant is verantwoordelijk voor het waarborgen van de geschiktheid van de uitrusting en infrastructuur die hij/zij tot zijn/haar beschikking heeft (computer, software, verbindingssnelheid en hardware) en de prijzen in de tabel voor het leveren van de herprogrammeerdienst met betrekking tot zijn/haar werkelijke behoeften, zowel met betrekking tot de aard van de gevraagde dienst als de afgesproken voorwaarde voor het gebruik ervan.

4. 6. De Gebruiker moet de verbinding naar de gekochte Technische Informatie binnen 6 (zes)maanden na aankoopdatum activeren: daarna vervalt de aankoop en wordt er geen terugbetaling uitgevoerd door het Bedrijf.

4. 7. De Gebruiker moet binnen 6 maanden na aankoopdatum gebruik gemaakt hebben van de diensten gekocht middels hierboven beschreven transactie: daarna vervalt de aankoop en wordt er geen terugbetaling uitgevoerd door het Bedrijf.

5.     Toegang tot de Website

5. 1. Toegang tot de Website is 24 uur per dag, 7 dagen per week mogelijk, behalve in situaties die zijn ontstaan door overmacht  of gepland onderhoud. Hierbij wordt nadrukkelijk afgesproken dat het Bedrijf CNH INDUSTRIAL op elk moment de toegang tot de Website of Diensten kan onderbreken, dan wel limiteren, opschorten, volledig of gedeeltelijk beperken voor de uitvoering van updates of onderhoud, of om technische problemen op te lossen met de servers, netwerken of software die wordt gebruikt voor de levering ervan of als gevolg van contractbreuk door andere leveranciers van diensten. Het Bedrijf kan daarnaast een dienst op elk moment wijzigen, toevoegen of stopzetten, in welk geval de Klant wordt geïnformeerd.

5. 2. De Klant erkent niettemin dat de openbare aard van het internet verhindert dat het Bedrijf kan garanderen dat: i) De Klant altijd toegang tot de Website of een specifieke dienst heeft, ii) De toegang niet wordt onderbroken en iii) De toegang zonder fouten is.

5. 3. De Klant erkent dat noch het Bedrijf, noch de leveranciers ervan verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan als gevolg van de onderbreking, opschorting, aanpassing of terugtrekking van de Website of een van de Diensten van de Website.

6.     Rechten op intellectueel eigendom

6. 1. Alle tekst, tekeningen, afbeeldingen, grafische afbeeldingen en ander materiaal op de Website zijn intellectueel eigendom van het Bedrijf of dochterbedrijven of licentiehouders van het Bedrijf. Het Bedrijf en de dochterondernemingen ervan behouden alle rechten met betrekking tot de selectie, de organisatie en het beheer van materialen op de Website.

6. 2. Alle handelsmerken op de Website zijn onderworpen aan exclusieve rechten op de merken van het Bedrijf of dochterondernemingen ervan. Niet-geautoriseerd gebruik van handelsmerken op de Website is ten strengste verboden.

6. 3. De Website, inclusief alle materialen, wordt wereldwijd beschermd door geldende wetgeving met betrekking tot rechten op intellectueel eigendom en het gebruik ervan, ongeacht of er een verklaring op de Website over dergelijke rechten op de materialen staat. De Klant verlicht zich om alle wereldwijde wetgeving voor rechten op intellectueel eigendom met betrekking tot de Website en het gebruik ervan na te leven en om niet-geautoriseerde reproductie van deze materialen te voorkomen en niet uit te voeren.

7.     Garanties, verantwoordelijkheid en beperkingen op verantwoordelijkheid

7.1. De Klant verbindt zich ertoe alle voorschriften in verband met deze Overeenkomst voor het gebruik van de Website, Diensten en Technische Informatie en alle nationale en internationale wetgeving en voorschriften voor gebruik van de Website door de Klant, direct of via derden, na te leven.

7.2. De Klant verbindt zich er bovenal toe om:

·         De Website niet frauduleus, illegaal of zonder autorisatie te gebruiken

·         De Website en de Diensten niet te gebruiken in overtreding met de huidige wetgeving en voorschriften, wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom en vereisten zoals bepaald door het Bedrijf

·         De Website niet te gebruiken op een manier dat andere Klanten toegang tot de Website wordt belemmerd of gehinderd

·         Geen verklaringen voor copyright, handelsmerken of verklaring van eigendomsrechten toegevoegd aan of staand op de Website of in de Diensten te verwijderen, te verbergen of te beschadigen.

·         Geen niet-geautoriseerde bekendmaking of reproductie van een deel van de Website of informatie van de Website toe te staan.

·         Derden niet te autoriseren voor de toegang tot, het gebruik van of het profiteren van de Website of de inhoud ervan

·         Geen frames of andere websites met informatie-elementen te creëren verkregen uit of met verwijzing naar de Diensten

·         Verantwoordelijkheid te nemen voor de beveiliging en/of het gebruik van de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord en deze niet aan derden te geven

·         De Website te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst

7.3 Het Bedrijf kan met inachtneming van de omstandigheden alle maatregelen nemen die noodzakelijk en geschikt worden geacht met betrekking tot het gebruik van de Website door de Klant. Met name kan het Bedrijf toegang tot de Website of Diensten onderbreken, limiteren, opschorten of volledig of gedeeltelijk beperken, zonder kennisgeving vooraf of compensatie, wegens onjuist gedrag van de Klant of diens niet-naleven van de geldende wetgeving en voorschriften of van de voorwaarden zoals bepaald in deze Overeenkomst.

7.4. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade opgedaan door de Klant of derden als gevolg van gebruik van- of vertrouwen op de Technische Informatie en Diensten geleverd door de Website . De Klant zal het Bedrijf schadeloos stellen en vrijwaren tegen elke actie, schadeclaim of verzoeken om schadevergoeding als gevolg van- of verbonden met een actie of nalatigheid van de Klant, of als gevolg van- of verbonden met het gebruik van de Website of de Diensten ervan.

7.5. Het Bedrijf stelt de Website uitsluitend beschikbaar voor informatiedoeleinden. Het blijft de volledige verantwoordelijkheid van de Klant, als expert in onderhoud aan- en reparatie van de Producten van het Bedrijf, om de geschiktheid en nauwkeurigheid van informatie die van de Website is gedownload en de manier waarop deze wordt gebruikt te garanderen.Het Bedrijf geeft geen enkele garantie dat de informatie die via deze Website beschikbaar is, nauwkeurig, volledig of actueel is,  of dat de Website of alles hierin vervat vrij van fouten en weglatingen is..

7.6. Het Bedrijf kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op de Producten door de Klant of derden met behulp van de Technische Informatie en/of Diensten aangeboden op de Website, omdat de verantwoordelijkheid hiervoor volledig ligt bij de personen die de werkzaamheden uitvoeren.

8.     Duur van de Overeenkomst

8. 1. Deze Overeenkomst treedt pas in werking wanneer de Klant de voorliggende Algemene Voorwaarden voor onbeperkte tijdsduur heeft aanvaard. Beide Partijen hebben het recht zich te allen tijde uit de Overeenkomst terug te trekken middels een aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst toegezonden aan de andere Partij.

8. 2. Ongeacht het bovenstaande wordt overeengekomen dat de Partijen deze Overeenkomst te allen tijde mogen beëindigen in geval van inbreuk door een van de Partijen op een of meer verplichtingen onder deze Overeenkomst.

9.     Controlerechten

9.1. Het Bedrijf heeft het recht om een periodieke controle van het gebruik van de Website door de Klant uit te voeren, met volledige inachtneming van de privacy clausules van de Overeenkomst, om te garanderen dat de Klant de voorwaarden van de Overeenkomst naleeft. 

10.  Updates van de Website

10. 1. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de methoden voor toegang tot de Website op elk moment te wijzigen en te updaten. Deze wijzigingen en updates vereisen van de Klant dat hij/zij de Website regelmatig raadpleegt om de actuele voorwaarden na te zien.

11.  Algemene bepalingen

11. 1. Overdracht.

De Klant mag geen rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst overdragen zonder toestemming vooraf van het Bedrijf.

11.2.  Afstand van rechten

Het feit dat een Partij geen gebruik maakt van een recht, volmacht of voorrecht zoals toegekend door deze Algemene Voorwaarden, of dit met vertraging doet, mag niet worden geïnterpreteerd als diens afstand doen van een dergelijk recht, volmacht of voorrecht. Het afstand doen van een recht wordt alleen effectief wanneer vastgesteld door een document dat is getekend door de Partij waarop dit effect heeft.

11. 3. Kennisgeving.

Alle kennisgevingen en communicaties met betrekking tot deze Overeenkomst moeten worden verzonden via post of fax en moet per aangetekende brief met retourbewijs worden bevestigd.

11.4. Onafhankelijkheid van clausules.

De volledige of gedeeltelijke ongeldigheid of niet-toepasselijkheid van voorwaarden of clausules in deze Overeenkomst mag niet leiden tot de ongeldigheid of niet-toepasselijkheid van de resterende voorwaarden of clausules met betrekking tot geldende wetten en voorschriften.

11. 5.Overmacht

Het volgende moet nadrukkelijk worden beschouwd als overmacht onder deze Overeenkomst, naast de gevallen die normaal gesproken als zodanig worden beschouwd door de Italiaanse wet: industriële acties en stakingen zowel binnen als buiten het bedrijf, zware weersomstandigheden, overheids- en juridische beperkingen en wijzigingen van commerciële praktijken, computerstoringen en uitval van communicatie, achteruitgang van de servers van het Bedrijf en alle andere gevallen buiten de nadrukkelijke controle van het Bedrijf.

Het zich voordoen van een geval van overmacht moet in eerste instantie leiden tot het wettelijk opschorten van de uitvoering van deze Overeenkomst. Als het Bedrijf en de Klant na een periode van 3 (drie) maanden merken dat het geval van overmacht nog altijd effectief is, wordt deze Overeenkomst automatisch wettelijk beëindigd, tenzij anders is afgesproken tussen het Bedrijf en de Klant. 

12.  Oplossing van geschillen

12.1. De Partijen zullen in goed vertrouwen handelen om eventuele geschillen als gevolg van deze Overeenkomst op te lossen. Geschillen omvatten, maar zijn niet beperkt tot het volgende: toepassing/interpretatie van de Overeenkomst, beschikbaarheid van technische documentatie (reparatieboeken, tijdschema's, catalogi van reserveonderdelen, training), volledigheid van de technische documentatie, talen waarin de documentatie beschikbaar is, juistheid van de technische documentatie, abonnementen voor de website, aankooporders voor technische documentatie en diagnoseapparatuur, prijzen en kortingen, betalingen, onderbrekingen/uitvallen van de website (wanneer toe te schrijven aan het Bedrijf).De bemiddelingsprocedure is niet van toepassing op geschillen die niet direct zijn toe te schrijven aan deze Overeenkomst en aan de Technische Informatie op de Website, inclusief, maar niet beperkt tot:vertragingen in de levering van reserveonderdelen en/of originele apparatuur van het Bedrijf, vertragingen in de reparatie van voertuigen van het Bedrijf door vertragingen in de levering van reserveonderdelen en/of originele apparatuur  van het Bedrijf, garantie- en productclaims voor voertuigen  van het Bedrijf, algemene claims voor voertuigen  van het Bedrijf, claims met betrekking tot dealers en/of monteurs van het netwerk van het Bedrijf, claims met betrekking tot assistentie en service voor voertuigen.

12.2. Tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen kan het geschil, als de Partijen het geschil niet binnen 45 (vijf-en-veertig) dagen na de start via bemiddeling kunnen oplossen, worden ingediend bij de Rechtbank van Turijn (Italië), die de exclusieve rechterlijke bevoegdheid heeft. Deze Overeenkomst is onderhevig aan en wordt geïnterpreteerd onder de Italiaanse wetgeving. De originele Italiaanse versie van deze Overeenkomst heeft bij discrepanties voorrang over vertalingen.

12.3. De bemiddelingsprocedure betekent niet dat eventuele rechten van de Klant voor het direct indienen van een claim bij de Rechtbank van Turijn (Italië), die de exclusieve rechterlijke bevoegdheid uitoefent, worden ontkracht. 

13.  Goedkeuring van deze Overeenkomst

13.1. De Klant verklaart hierbij dat hij deze Overeenkomst volledig heeft gelezen en ermee akkoord gaat, specifiek de clausules van de volgende delen, volgens artikel 1341 en 1342 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek:

·         Deel 2

·         Deel 5

·         Deel 7

·         Deel 8

·         Deel 11

·         Deel 12

Specifieke vrijwaringsclausules

Catalogus Reserveonderdelen

  • Bij het zoeken op chassisnummer moeten de laatste negen (9) cijfers van het chassisnummer worden ingevoerd. Als er meerdere chassis met dezelfde laatste 9 cijfers zijn, geeft het Systeem een keuzelijst met de beschikbare chassis, waarbij het betreffende chassisnummer zonder twijfel kan worden geïdentificeerd. Bij toegang tot het RMI Portaal vraagt het systeem om het chassisnummer opnieuw in te voeren (ook als het al op het RMI Portaal is ingevoerd).
  • Bij vervanging van ON met de regel vanaf/tot en met (dus productaanpassing met bepaling van de toepassing van ON 1 tot chassis X en ON 2 vanaf chassis X+1) geeft het systeem beide oplossingen, met daarbij de relevante informatie voor ON en referentiechassis zodat er een definitieve, ondubbelzinnige keuze kan worden gemaakt. In de praktijk wordt de 'historische' status van het onderdeel waarnaar wordt gezocht weergegeven, zodat de toepasselijkheid voor andere chassis niet in de zoekopdracht wordt opgenomen.

Regeleenheid opnieuw programmeren

De technische vereisten waaraan Onafhankelijke Operators moeten voldoen om de voertuigen te herprogrammeren, worden hieronder opgevoerd. De technische eisen zijn verdeeld in:

  • Vereisten voor computerconfiguratie
  • VCI vereisten
  • Voertuigstekkers

BELANGRIJK:

Het Bedrijf houdt geen rekening met de VCI prestaties van derden. De software van het Bedrijf en de betreffende voertuigen zijn conform RP1210 wat betreft de verbindingen met VCI;  de fabrikanten van de VCI zijn verantwoordelijk voor het correct functioneren van hun apparatuur in elk voertuig van het Bedrijf dat software van het Bedrijf gebruikt.

 

Vereisten voor computerconfiguratie

Minimaal aanbevolen configuratie:

a.     Minimaal processor van 500 Mhz

b.     Minimaal 2 GB RAM

c.     Minimaal 500 MB vrije ruimte op harde schijf

d.     Resolutie display minimaal 1024x768

e.     Snelle internetverbinding, bijvoorbeeld DSL

Softwarevereisten:

a.     Microsoft Windows™ 7 Enterprise 64 bit, of Microsoft Windows™ 8 Enterprise 64 bit, of Microsoft WindowsTM 10 64 bit OS

b.     Gebruiker aangemeld als systeembeheerder

c.     Internetbrowser: Internet Explorer 10.0 of later

d.     Adobe Acrobat Reader, versie 10 of later

VCI vereisten

Een VCI als beschikbaar bij het Bedrijf is vereist, die compatibel is met RP1210 normen en aan de volgende eisen voldoet:

1.     De computer en de VCI moeten via USB zijn aangesloten

2.     De VCI-driver en de bijbehorende software moeten door de onafhankelijke operator zijn geïnstalleerd

3.     De instellingen voor D-PDU API moeten overeenstemmen met Windows 64 bit

4.     De verbinding tussen het voertuig en VCI moet compatibel zijn met de pin-out van de stekker op het voertuig

Voertuigstekker

Onafhankelijke operators moeten zich houden aan de volgende minimale vereisten als toegepast op voertuigen van het Bedrijf:

A . Aarding

B. Ongeschakeld +12v

C. CAN Hoog

D. Can Laag

E Afscherming

F OPEN

G OPEN

H. CAN Hoog

J. CAN Laag

eTIM

De gegevens op deze Website kunnen op elk moment mogelijk niet actueel zijn door wijzigingen door de Fabrikant om technische en/of commerciële redenen. Dientengevolge kan informatie over de reparatie van bepaalde onderdelen niet aanwezig zijn omdat dergelijke reparatiehandelingen direct door het servicenetwerk van de Fabrikant van het onderdeel zelf moeten worden uitgevoerd.

Deze Website wordt voortdurend bijgewerkt om optimaal aan veranderingen in wetgeving en wettelijke vereisten te voldoen. Sommige zoekmethoden zijn mogelijk nog niet volledig geoptimaliseerd, zoals zoeken op begrip, op onderdeel of bedradingsschema, op DTC of op symptoom, hoewel de informatie die noodzakelijk is voor werkzaamheden aan voertuigen van het Bedrijf wel beschikbaar is op de Website.In dergelijke gevallen raden wij u aan om de documentindexen te gebruiken of de informatie verder uit te filteren met de zoekhulpmiddelen die worden aangeleverd door het portaal.Dankzij de technische evolutie van deze website wordt het mogelijk voertuigen te identificeren op productkenmerk en publicatie van het typegoedkeuringsnummer.