Podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky pre prístup a používanie lokality

1.     Zmluva

1. 1. Má sa za to, že táto zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou vstúpi do platnosti až po súhlase zákazníka s týmito obchodnými podmienkami.

2.     Predmet a rozsah pôsobnosti zmluvy

2. 1. Táto zmluva upravuje prístup a registráciu zákazníka na lokalite ako aj nákup služieb zákazníkom v súlade s obchodnými podmienkami výslovne definovanými nižšie.

2. 2. Technické informácie budú obsahovať všetky informácie poskytované autorizovaným mechanikom na opravy a/alebo údržbu strojov spoločnosti alebo ktoré môžu mať príslušné strany uvedené na trhu. Konkrétne príklady technických informácií zahŕňajú softvér, chybové kódy a iné parametre spolu s ich príslušnými aktualizáciami potrebnými na preprogramovanie elektronických riadiacich jednotiek vozidiel (ECU) s cieľom obnoviť nastavenia odporúčané spoločnosťou, alebo v prípade nahradenia obnoviť spomenuté nastavenia; metódy identifikácie strojov; katalógy náhradných dielov, vrátane kódov dielov, popisov, cien a ilustrácií dielov; technické riešenia vyplývajúce z praktických skúseností vzhľadom na problémy typické pre určitý model alebo rad vozidiel; zoznam výrobkov na stiahnutie a všetky ostatné informácie týkajúce sa opráv, ktoré majú byť vykonávané servisnou sieťou na náklady spoločnosti.

2. 3. Materiál nachádzajúci sa na lokalite sa môže prezerať on-line prostredníctvom platby kreditnou kartou, ako je definované v bode 4.2 nižšie.

2. 4. Okrem členov autorizovanej servisnej siete smú mať prístup na lokalitu len nasledujúce subjekty: spoločnosti a jednotlivci dodávajúci služby opráv a údržby vozidiel ako spoločnosti zaoberajúce sa priamo alebo nepriamo opravami a údržbou vozidiel, predovšetkým nezávislí výrobcovia alebo distribútori nástrojov a vybavenia na opravy; nezávislí distribútori náhradných dielov; vydavatelia technických informácií; automobilové kluby a združenia; prevádzkovatelia cestnej pomoci; prevádzkovatelia ponúkajúci testovacie a inšpekčné služby; výrobcovia a mechanici pre alternatívne palivové systémy; výrobcovia diagnostického a testovacieho vybavenia.

2. 5. Na využívanie lokality je potrebná registrácia: zaregistrovaním zákazník akceptuje obchodné podmienky výslovne uvedené v tejto zmluve.

3.     Proces registrácie

3. 1. Registrácia sa vyžaduje, aby sa získal prístup a právo používať lokalitu. To sa robí vyplnením formulára, ktorý nájdete na lokalite, potvrdením úplného potvrdenia a súhlasu so všetkými týmito obchodnými podmienkami. Registračný formulár musí byť vyplnený kompletne, pravdivo a v dobrej viere. Spoločnosť si vyhradzuje právo odobrať prístup na lokalitu s konečnou platnosťou bez predchádzajúceho upozornenia, ak sa zistí, že dotyčný zákazník poskytol neúplné alebo nepravdivé informácie, alebo ak sa zistí, že nespĺňajú požiadavky uvedené vyššie v bode 2.4.

3. 2. Registrácia vyžaduje, aby zákazník poskytol nasledujúce informácie: osobné údaje a kontaktné údaje – vrátane e-mailovej adresy – a ďalšie informácie potrebné na registráciu, alebo, ak je to povolené, zaslanie obchodných informácií.

3. 3. Po dodaní a potvrdení požadovaných informácií dostane zákazník e-mail s používateľským menom a dočasným heslom, ktoré mu umožnia zadať osobné heslo pre prístup na lokalitu a sprístupniť služby.

3. 4 . Informácie o zaobchádzaní s osobnými údajmi sú uvedené v časti Ochrana osobných údajov.

3. 5. Zákazník je sám výhradne zodpovedný za zabezpečenie svojho používateľského mena a hesla a za každý prístup a použitie Lokality z toho vyplývajúce.


3.6 Zákazník je sám výhradne zodpovedný za všetky výdavky týkajúce sa obstarania hardvéru, softvéru a telekomunikačných služieb potrebných na používanie služieb. V takom prípade musí zákazník ihneď oznámiť spoločnosti každé neoprávnené použitie jeho hesla a promptne sa odpojiť od lokality.

4.     Poplatky za používanie lokality

4. 1. Metódy a trvanie prístupu na lokalitu sú uvedené v tabuľkách nižšie spolu s ich príslušnými cenami. Zľava sa môže uplatniť v prípade, že používatelia majú ďalšie predajne a chcú si zakúpiť prístup na lokalitu.

 

1 hodina

1 deň

1 týždeň

1 mesiac

1 rok

Katalóg náhradných dielov

11,00 €

23,00 €

77,00 €

154,00 €

1061,00 €

Servisné manuály; Servisné bulletiny; Štandardné dĺžky trvania opráv; Informácie o servisných nástrojoch

5,00 €

10,00 €

41,00 €

124,00 €

1236,00 €

EST (elektronický servisný nástroj) – čítanie údajov

30,00 €

50,00 €

100,00 €

200,00 €

400,00 €

EST (elektronický servisný nástroj) – čítanie a kalibrácia

50,00 €

75,00 €

150,00 €

300,00 €

500,00 €

EST (elektronický servisný nástroj) – čítanie, kalibrácia – stiahnutie

100,00 €

150,00 €

300,00 €

500,00 €

800,00 €

 

 

Uvedené ceny umožňujú časovaný prístup k príslušným informáciám.

Ceny „na transakciu“ (napr. preprogramovanie riadiacej jednotky) sa uvádzajú pri nákupe.

4. 2. Pripojenia s trvaním uvedeným v tabuľke vyššie sa môže aktivovať priamo z lokality s voľbou „NÁKUP on line“ prostredníctvom platby kreditnou kartou.

4. 3. Technické informácie používajú na spracovanie on-line platieb službu X-PAY CartaSi.

4. 4. Pri kontrole z virtuálneho obchodu po zadaní všetkých potrebných informácií do modulu objednávky bude zákazník vyzvaný zadať platobné údaje z kreditnej karty nasledovne:

a.       Prenesie sa spojenie z lokality na bezpečnostný server X-PAY CartaSi: existencia zabezpečeného spojenia je znázornená uzavretým visiacim zámkom alebo kľúčmi v dolnej časti prehliadača alebo adresného riadka.

b.       Systém požiada o informácie o zákazníkovi a o číslo, druh a dátum vypršania platnosti kreditnej karty, ktorá sa používa na platbu. Údaje kreditnej karty riadi a pozná len X-PAY CartaSi, spoločnosť nemá prístup k týmto údajom.

c.        Celková suma nákupu sa automaticky prenesie z nákupného vozíka do X-PAY CartaSi s kalkuláciou všetkých príslušných poplatkov.

d.       X-PAY CartaSi používa informácie poskytnuté na vykonanie medzibankovej POS transakcie získaním odpovede platby povolenej alebo odmietnutej. Ak systém povolí platbu, účet zákazníka bude zaťažený sumou nákupu na jeho karte; ak je odmietnutá, transakciu nemožno dokončiť, kým sa nepoužije ďalšia platobná metóda.

e.        Hneď ako je transakcia úspešne dokončená, Zákazník dostane e-mail so zhrnutím objednávky, zhrnutím platby a príjmu a prihlasovacie údaje potrebné na prístup k službám.

f.        Keď sa operácia dokončí, systém X-PAY CartaSi sa odpojí a zákazník bude automaticky presmerovaný späť na lokalitu Technické informácie.

Pre ďalšie informácie si prezrite webovú stránku www.cartasi.it

4. 5. Doba trvania pripojenia beží od dátumu a času, kedy je aktivované (nie od dátumu a času nákupu), bez ohľadu na deň registrácie. Napríklad, ak zákazník po registrácii aktivuje 1-dňové pripojenie o 10.18 hod., pripojenie vyprší o 10.18 hod. miestneho času na druhý deň, bez ohľadu na aktuálne pripojenie a/alebo čas prezerania požadovaných technických informácií. V dôsledku toho je zákazník zodpovedný za zaistenie toho, aby voľby uvedené v tabuľke spĺňali jeho potreby ako z hľadiska povahy požadovaných technických informácií, tak aj z hľadiska času povoleného na prezeranie.

V prípade služby online preprogramovania/konfigurácie riadiacich jednotiek/komponentov strojov beží doba pripojenia od dátumu a času, kedy je služba aktivovaná, bez ohľadu na deň registrácie.
Zákazník, keď je zaregistrovaný, aktivuje pripojenie pre službu, ktorá skončí, keď je riadne dodaná, nezávisle na skutočnom čase pripojenia. Zákazník je zodpovedný za zabezpečenie vhodnosti zariadení a infraštruktúry na svoje náklady (PC, softvér, rýchlosť pripojenia a hardvér) a za ceny uvedené v tabuľke pre poskytnutie služby preprogramovania s ohľadom na jeho skutočné potreby, pokiaľ ide o povahu požadovanej služby aj dohodnutú lehotu pre jej použitie.

4. 6. Zákazník musí aktivovať pripojenie k nakúpeným technickým informáciám podľa vyššie uvedeného v priebehu 6 (šiestich) mesiacov od dátumu nákupu: po tejto dobe nákup stratí platnosť a spoločnosť nebude dlžiť žiadnu náhradu.

4. 7. Zákazník musí ukončiť využívanie služieb na báze transakcie, nakúpených podľa vyššie uvedeného, v priebehu 6 (šiestich) mesiacov od dátumu nákupu: po tejto dobe nákup stratí platnosť a spoločnosť nebude dlžiť žiadnu náhradu.

5.     Prístup na lokalitu

5. 1. Prístup na lokalitu je možný 24 hodín denne, 7 dní v týždni, s výnimkou situácií spôsobených vyššou mocou alebo plánovanou údržbou. Týmto je výslovne dohodnuté, že spoločnosť CNH INDUSTRIAL smie kedykoľvek prerušiť, obmedziť, pozastaviť, alebo úplne alebo čiastočne obmedziť prístup k odberu služieb za účelom vykonania aktualizácie alebo údržby, alebo vyriešenia technických problémov týkajúcich sa serverov, sietí alebo softvéru používaného pre jej dodávky, alebo z dôvodu porušenia dodávateľmi služieb od tretích strán. Spoločnosť môže tiež kedykoľvek upraviť, doplniť alebo pozastaviť službu, v takom prípade bude zákazník informovaný.

5. 2. Zákazník napriek tomu týmto uznáva, že verejný charakter internetových služieb zabraňuje spoločnosti zaručiť, že: i) zákazník bude môcť kedykoľvek získať prístup na lokalitu alebo k príslušnej službe, ii) prístup nebude prerušený a že iii) prístup nebude obsahovať žiadne chyby.

5. 3. Zákazník uznáva, že ani spoločnosť ani jej dodávatelia nebudú zodpovední ani nebudú ručiť za žiadne škody spôsobené prerušením, pozastavením, úpravou alebo stiahnutím lokality alebo ktorejkoľvek jej služby.

6.     Práva duševného vlastníctva

6. 1. Všetky textové, výkresové, obrazové, grafické a ostatné materiály nájdené na lokalite sú duševným vlastníctvom spoločnosti, jej dcérskych spoločností a používateľov licencií. Spoločnosť a jej dcérske spoločnosti sú držitelia všetkých práv, pokiaľ ide o výber, organizáciu a správu materiálov na lokalite.

6. 2. Všetky obchodné značky zobrazené na lokalite sú predmetom výhradných práv na obchodné značky spoločnosti alebo jej dcérskych spoločností. Neoprávnené použitie ktorejkoľvek obchodnej značky zobrazenej na tejto lokalite je absolútne zakázané.

6. 3. Lokalita, vrátane všetkých materiálov, je chránená po celom svete platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa práv duševného vlastníctva, či už je alebo nie je vyhlásenie na tejto lokalite, pokiaľ ide o takéto práva na materiály. Zákazník sa zaväzuje dodržiavať všetky zákony po celom svete v oblasti práv duševného vlastníctva s ohľadom na webovú lokalitu a jej používanie a na vykonávanie neoprávneného rozmnožovania týchto materiálov.

7.     Záruky, zodpovednosť a obmedzenie zodpovednosti

7. 1. Zákazník sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy podľa tejto zmluvy, ktoré upravujú používanie lokality, služieb a technických informácií, ako aj všetkých vnútroštátnych a medzinárodných zákonných predpisov, ktorými sa riadi používanie lokality zákazníkom, priamo alebo prostredníctvom tretích strán.

7. 2. Zákazník sa zaväzuje predovšetkým:

·         nevyužívať lokalitu podvodne, nezákonne alebo bez povolenia;

·         nepoužívať lokalitu a jej služby v rozpore s platnými zákonmi a predpismi, právnymi predpismi týkajúcimi sa práv duševného vlastníctva a s požiadavkami stanovenými spoločnosťou;

·         nepoužívať lokalitu takým spôsobom, aby sa bránilo alebo prekážalo prístupu iným zákazníkom;

·         neodstraňovať, neskrývať ani nepoškodzovať žiadne vyhlásenie o autorských právach pridané alebo nachádzajúce sa na tejto lokalite a v rámci jej služieb;

·         nedovoliť neoprávnené poskytnutie alebo rozmnoženie ktorejkoľvek časti lokality alebo informácií získaných z nej;

·         nedovoliť žiadnej tretej strane prístup, použitie alebo prospech z lokality alebo jej obsahu;

·         nevytvárať rámce na iných webových stránkach s využitím informačných prvkov získaných prostredníctvom alebo odkazujúcich na služby;

·         niesť zodpovednosť za zabezpečenie a/alebo použitie svojho osobného používateľského mena a hesla a nedávať tieto údaje tretím osobám;

·         používať lokalitu v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

7. 3. Spoločnosť, berúc do úvahy okolnosti, smie prijať také opatrenia, ktoré bude považovať za nevyhnutné a potrebné, pokiaľ ide o používanie lokality zákazníkom. Konkrétne smie spoločnosť prerušiť, obmedziť, pozastaviť alebo plne alebo čiastočne obmedziť prístup na lokalitu, a to bez predchádzajúceho upozornenia alebo odškodnenia, v dôsledku nekorektného správania alebo porušenia platných zákonných predpisov alebo podmienok stanovených v tejto zmluve zo strany zákazníka.

7. 4. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za priame alebo nepriame škody spôsobené zákazníkom alebo treťou stranou v dôsledku používania alebo spoľahnutia sa zákazníka na technické informácie a služby poskytované lokalitou. Zákazník odškodní a zaručí spoločnosť proti akémukoľvek konaniu, odškodneniu alebo žiadostiam o náhradu škody vyplývajúcim alebo súvisiacim s konaním alebo opomenutím na strane zákazníka alebo vyplývajúcim alebo súvisiacim s jeho používaním lokality alebo služieb.

7. 5. Spoločnosť sprístupní lokalitu len pre informatívne účely. Zostáva v plnej zodpovednosti zákazníka, ako odborníka na servis a opravy výrobkov spoločnosti, aby zabezpečil vhodnosť a presnosť všetkých informácií stiahnutých z lokality a spôsobu, ktorým budú použité. Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku, že informácie dostupné cez túto lokalitu, sú presné, úplné alebo najnovšie; alebo že lokalita alebo čokoľvek nachádzajúce sa v nej je bez chýb a opomenutí.

7. 6. Spoločnosť nie je a nemôže byť zodpovedná za operácie opráv a údržby vykonávané na výrobkoch zákazníkom alebo tretími stranami pomocou technických informácií a/alebo služieb ponúkaných na lokalite, nakoľko plná zodpovednosť zostáva na tých, ktorí skutočne vykonávajú tieto operácie..

8.     Trajanje pogodbe

8. 1. Táto Zmluva nadobúda platnosť až po akceptovaní obchodných podmienok zákazníkom na dobu neurčitú. Obe strany môžu odstúpiť od zmluvy kedykoľvek podaním písomnej výpovede druhej strane prostredníctvom doporučeného listu s doručenkou..

8. 2. Bez ohľadu na vyššie uvedené je dohodnuté, že strany môžu ukončiť túto zmluvu kedykoľvek v prípade porušenia jednej alebo viacerých povinností podľa tejto zmluvy niektorou stranou.

9.     Právo na kontrolu

9. 1. Spoločnosť má právo vykonávať pravidelný audit používania lokality zákazníkom pri plnom rešpektovaní ustanovení o ochrane osobných údajov v tejto zmluve, aby bolo zabezpečené, že zákazník bude rešpektovať podmienky tejto zmluvy. 

10.  Aktualizácie lokality

10. 1. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a/alebo aktualizovať spôsoby prístupu na lokalitu. Tieto úpravy a/alebo aktualizácie si vyžadujú od zákazníka, aby pravidelne navštevoval lokalitu kvôli kontrole príslušných podmienok.

11.  Všeobecné ustanovenia

11. 1. Postúpenie

Zákazník nesmie previesť žiadne právo alebo povinnosť podľa tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti.

11. 2. Zrieknutie sa práv

Skutočnosť, že jedna zo strán nepoužije právo, právomoc alebo privilégium uznané týmito obchodnými podmienkami, alebo sa pri tom omešká, sa nebude vykladať ako zrieknutie sa uvedených práv, právomoci alebo privilégia. Zrieknutie sa práva je účinné, len ak je zriadené dokumentom podpísaným stranou, ktorá podlieha jeho účinkom.

11. 3. Oznámenia

Všetky oznámenia a podania týkajúce sa tejto zmluvy musia byť zaslané poštou alebo faxom a potvrdené doporučeným listom s doručenkou.

11. 4. Klauzuly o nezávislosti

Plná alebo čiastočná neplatnosť alebo nepoužiteľnosť akejkoľvek podmienky alebo ustanovenia tejto zmluvy nemá za následok neplatnosť alebo nepoužiteľnosť ostatných podmienok alebo ustanovení v súvislosti s platnými zákonmi a predpismi.

11. 5.Vyššia moc

Nasledujúce sa výslovne považuje za príčiny vyššej moci podľa tejto zmluvy okrem tých, ktoré sa bežne považujú za také podľa talianskeho práva: protestné akcie a štrajky interné aj externé z pohľadu spoločnosti, nepriaznivé poveternostné podmienky, vládne a zákonné obmedzenia a úpravy obchodnej praxe, počítačové chyby a komunikačné výpadky, poškodenie serverov spoločnosti a všetky ostatné príčiny mimo výslovnú kontrolu spoločnosti..

Udalosť prípadu vyššej moci najprv spôsobí podľa zákona pozastavenie plnenia tejto zmluvy. Ak po dobe 3 (troch) mesiacov spoločnosť a zákazník zistia, že udalosť vyššej moci je stále účinná, bude táto zmluva ukončená podľa zákona, ak nedôjde medzi spoločnosťou a zákazníkom k inej dohode. 

12.  Riešenie sporov

12. 1. Strany budú konať v dobrej viere, aby vyriešili akékoľvek spory, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s touto zmluvou. Spory zahŕňajú okrem iného nasledujúce: aplikácia/výklad zmluvy, dostupnosť technickej dokumentácie (opravárenské manuály, časové plány, katalógy náhradných dielov, školenie), úplnosť technickej dokumentácie, jazyky, v ktorých je dokumentácia dostupná, správnosť technickej dokumentácie, predplatné webových stránok, nákupné objednávky technickej dokumentácie a diagnostických zariadení, ceny a zľavy, platby, prerušenie/výpadky webových stránok (ak sú pripísateľné spoločnosti). Mediačný postup sa nevzťahuje na spory, ktoré nie sú priamo pripísateľné tejto zmluve a technickým informáciám uvedeným na lokalite, vrátane, ale nielen týmto: omeškaní v dodávke náhradných dielov, omeškaní s opravou vozidiel spoločnosti z dôvodu omeškania v dodávke náhradných dielov a/alebo originálneho vybavenia spoločnosti, záruky a patentových nárokov v súvislosti s vozidlami spoločnosti, všeobecných nárokov v súvislosti s vozidlami spoločnosti, nárokov týkajúcich sa predajcov a/alebo mechanikov siete spoločnosti, nárokov v súvislosti s asistenciou a servisom vozidiel.

12. 2. Ak nebude medzi stranami dohodnuté inak, ak nevyriešia spor prostredníctvom mediácie do 45 (štyridsaťpäť) dní od jej začatia, môže byť kedykoľvek spor predložený súdnemu dvoru v Turíne v Taliansku, ktorý bude mať výhradnú súdnu právomoc. Táto zmluva sa riadi a vykladá podľa talianskeho práva. V prípade vzniku nezrovnalostí má originálna talianska verzia zmluvy prednosť pred akýmkoľvek prekladom.

12. 3. Mediačný proces nemá prednosť pred žiadnymi právami, ktoré môže mať zákazník, aby podal žalobu priamo súdnemu dvoru v Turíne v Taliansku, ktorý uplatní výhradnú súdnu právomoc. 

13.  Schválenie tejto zmluvy

13. 1. Zákazník vyhlasuje, že si prečítal a súhlasí s touto zmluvou v jej plnom rozsahu, najmä po posúdení ustanovení nasledujúcich oddielov podľa článku 1341 a článku 1342 talianskeho občianskeho zákonníka:

·         Oddiel 2

·         Oddiel 5

·         Oddiel 7

·         Oddiel 8

·         Oddiel 11

·         Oddiel 12

Špecifické zrieknutie sa právomoci

Katalóg náhradných dielov

  • Vyhľadávanie podľa čísla podvozku vyžaduje zadať posledných deväť (9) znakov čísla podvozku. Ak existujú rôzne podvozky s rovnakými poslednými 9 číslicami, systém predloží rozbaľovací zoznam dostupných